Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya

Program Tanımları

Kuruluş

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2001 gün ve 243 sayılı yazısı uyarınca,Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla 2001 yılında kurulmuştur. Bölümümüze öğrenci alınması 10.03.2006 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunca, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Coğrafya Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Coğrafya Lisans programından mezun olan öğrencilere Coğrafyacı ünvanı verilir. Devlet okullarında ve özel okullarda öğretmenlik yaparlar. Coğrafyanın ilgili olduğu çeşitli kuruluşlarda da görev yapabilirler

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-3-4 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dahilinde Bölümümüze Dikey Geçiş başvurusu yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Coğrafya Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez şubat ayında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir. Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Coğrafya Bölümü Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya ana bilim dallarından oluşur. Coğrafya bölümünde 3 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Coğrafya bölümü müfredatı 3 tip dersi içerir. 1.Zorunlu Dersler: Öğrenciler coğrafyanın ana bilim dalları (Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya) ile ilgili dersleri ve uygulamalı dersleri almak zorundadır. 2.Zorunlu dersler (ortak) Öğrenciler 1. ve 2. Yarıyılda Atatürk ilkeleri ve Inkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini zorunlu olarak alırlar. 3.Seçmeli dersler (COG-S): Öğrenciler 4. ve 5. Yarıyıllardan itibaren Coğrafyanın çeşitli dalları ile ilgili belirli kredide ders seçerler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümden mezun olan öğrencilerin öncelikli iş imkanı gerekli pedagoji formasyonunu tamamladıktan sonra öğretmenliktir. Bundan başka, Coğrafya Lisans Programından mezun olan öğrenciler Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gibi resmi kuruluşlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) gibi bakanlıklarda jeomorfolog, klimatolog, kartograf veya başka unvanlarla çalışma imkanı da bulabilmekte, bölge planlama çalışmalarında görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki coğrafya, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya, Türk Dünyası Coğrafyası ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Coğrafya Lisans Programından mezun olabilmek için 4 yıl (8 yarıyıl) boyunca en az 152 kredilik ders almak gerekmektedir. 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel; +90 216 346 45 53 / 1248 e-mail; sevil.sargin@marmara.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Halil KURT (Erasmus Koordinatörü) Tel; +90 216 346 45 53 / 1459 e-mail; hkurt@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

CBS Laboratuvarı Kütüphane Türkiye topografya haritaları (ölçek 1/25000, 1/100000, 1/250000, 1/500000) Türkiye jeoloji haritaları (ölçek 1/500000) Türkiye orman haritaları (ölçek 1/100000) Sinoptik haritalar Duvar haritaları (çeşitli ölçekte) Mineral ve kayaçlar kolleksiyonu

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi.

- Yaşam boyu öğrenme, alana ilişkin bilgileri profesyonel olarak eğitim-öğretim kurumlarında öğretme ve kendini yenileme davranışı kazanma becerisi

- Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi.

- Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi.

- Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi.

- Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olma ve bunları kavrama becerisi.

- Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılama ve çözme becerisi.

- Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu olma

- Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma

- Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazandırma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Diğer bilim ve anabilim dalları ile olan ilişkiyi anlama

Alana Özgü Yetkinlik

- Kıtalar ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretme

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi.
 • Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi.
 • Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi.
 • Kıtalar ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
 • Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenme, alana ilişkin bilgileri profesyonel olarak eğitim-öğretim kurumlarında öğretme ve kendini yenileme davranışı kazanma becerisi
 • Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi.
 • Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olma ve bunları kavrama becerisi.
 • Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılama ve çözme becerisi.
 • Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
 • Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
 • Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
 • Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu olma
 • Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma
 • Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazandırma
 • Diğer bilim ve anabilim dalları ile olan ilişkiyi anlama
 • Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretme
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi.

- Yaşam boyu öğrenme, alana ilişkin bilgileri profesyonel olarak eğitim-öğretim kurumlarında öğretme ve kendini yenileme davranışı kazanma becerisi

- Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi.

- Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

- Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi.

- Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi.

- Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olma ve bunları kavrama becerisi.

- Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılama ve çözme becerisi.

- Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu olma

- Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma

- Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazandırma

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

- Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Diğer bilim ve anabilim dalları ile olan ilişkiyi anlama

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

- Kıtalar ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

- Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretme

Müfredat