Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü, 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulmuştur. 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjanla alınan 30 öğrenciyle başlayan lisans eğitimi, kesintisiz olarak yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Sanat Tarihçisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen aday, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri başarmı olmak zorundadır. Öğrencilerin yatay geçişleri ve öğrenim durumları, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Bu yönetmelik dışında kalan diğer hususlar, Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nde belirtildiği üzere, diğer ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim yılının başında düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Sınavda alınan puana göre ortak yabancı dil dersinden muaf olabilirler. Öğrenci, daha önce devam ettiği yüksek öğretim kurumlarında okuyarak başarılı olduğu derslerden, isteği üzerine muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci, dört yıllık ders programını başarıyla tamamlaması halinde, mezuniyet hakkı kazanır. 2. yılın sonunda, GANO'su 4.00 üzerinde 2.00'nin altında olan öğrencilere, bir üst sınıf dersleri verilmez.

Program Profili

Akademik kadromuz, 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. İhtiyaç halinde, belirli uzmanlık dallarında ders saati ücretiyle diğer üniversitelerden öğretim elemanı desteği alınmaktadır. Lisans programımızda, başlangıcından itibaren Türk sanatının çeşitli evrelerine yönelik derslerin yanı sıra, Bizans, Batı ve çağdaş sanat ağırlıklı dersler de okutulmaktadır. Dersler ve seminerler, özellikle İstanbul ve çevresinin kültürel dokusunun yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, Fotoğrafçılık ve Teknik Resim gibi uygulamaya yönelik dersler ile, Türk sanatı araştırmaları için önemli bir altyapı sağlayan Osmanlıca, Paleografi ve Epigrafi dersleri de sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programımız, mezunlarımızın aşağıdaki alanlarda istihdamı hedeflenerek düzenlenmiştir: • Resmi ve özel müzeler • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları • Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer • Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik • Turizm sektöründe çeşitli görevler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımızın üst derece (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerinde aranan ölçütlere cevap vermek üzere programımız, ayrıntılı ve donanımlı ünitelerden oluşmaktadır. Programımızın üst derece eğitim hazırlıkları, üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile diğer üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinin aradıkları kriterlere göre düzenlenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerince yapılır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları, bir ara sınavdan oluşur. Her bir yarıyıl için değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %40'tır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %60'tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

İlgili yönetmeliklerde belirtilen koşullarını yerine getirdikten başka, 8 yarıyıl boyunca 142 krediyi tamamlayan öğrenci, mezun olmaya hak kazanmış sayılır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde, öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 34722 İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53/1464 e-posta: abdulhamit.tufekcioglu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz, bilgisayar ve uyumlu görsel ekipman donanımlı bir sınıfa sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- En genel anlamda tarihsel çevreyi bütünsel kavrayabilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Parçalar halindeki sorunları birleştirir, kullanılabilir örneklere uyan bir model geliştirir.

- Sorunu belirler, benimser ve iyileştirme yolunda adım atar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sorunu belirler, çözüm yollarını alternatifleriyle projelendirir, olası kaynaklara ulaşır.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Çeşitli malzeme türleri için farklı tarihleme yöntemlerini kullanır.

- Nesneleri üç boyutlu formlar halinde kavrar ve algılayabilir.

- Sanat ve teknoloji ürününü ait olduğu tarihsel kesitlere göre değerlendirir.

- Mimariden küçük objelere kadar, geniş bir malzeme alanında uygulamacılar için aydınlatıcı rapor yazar.

- Mimari üslupları ve yapı kimliklerini belirler.

- Karşılaştığı buluntu ve kalıntıları belgeler, görsel ve yazılı kayıtlara işler.

- Mesleki deyim, terim ve kavramları kullanarak zengin ve dolu bir meslek dili kullanır.

- Malzeme ve teknikleri ayırır, türlerine göre sınıflandırır.

- Objeye değer biçme yeteneğine sahip olur.

 • En genel anlamda tarihsel çevreyi bütünsel kavrayabilir.
 • Sorunu belirler, çözüm yollarını alternatifleriyle projelendirir, olası kaynaklara ulaşır.
 • Parçalar halindeki sorunları birleştirir, kullanılabilir örneklere uyan bir model geliştirir.
 • Çeşitli malzeme türleri için farklı tarihleme yöntemlerini kullanır.
 • Nesneleri üç boyutlu formlar halinde kavrar ve algılayabilir.
 • Sanat ve teknoloji ürününü ait olduğu tarihsel kesitlere göre değerlendirir.
 • Sorunu belirler, benimser ve iyileştirme yolunda adım atar.
 • Mimariden küçük objelere kadar, geniş bir malzeme alanında uygulamacılar için aydınlatıcı rapor yazar.
 • Mimari üslupları ve yapı kimliklerini belirler.
 • Karşılaştığı buluntu ve kalıntıları belgeler, görsel ve yazılı kayıtlara işler.
 • Mesleki deyim, terim ve kavramları kullanarak zengin ve dolu bir meslek dili kullanır.
 • Malzeme ve teknikleri ayırır, türlerine göre sınıflandırır.
 • Objeye değer biçme yeteneğine sahip olur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- En genel anlamda tarihsel çevreyi bütünsel kavrayabilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Parçalar halindeki sorunları birleştirir, kullanılabilir örneklere uyan bir model geliştirir.

- Sorunu belirler, benimser ve iyileştirme yolunda adım atar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- Sorunu belirler, çözüm yollarını alternatifleriyle projelendirir, olası kaynaklara ulaşır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Çeşitli malzeme türleri için farklı tarihleme yöntemlerini kullanır.

- Nesneleri üç boyutlu formlar halinde kavrar ve algılayabilir.

- Sanat ve teknoloji ürününü ait olduğu tarihsel kesitlere göre değerlendirir.

- Mimariden küçük objelere kadar, geniş bir malzeme alanında uygulamacılar için aydınlatıcı rapor yazar.

- Mimari üslupları ve yapı kimliklerini belirler.

- Karşılaştığı buluntu ve kalıntıları belgeler, görsel ve yazılı kayıtlara işler.

- Mesleki deyim, terim ve kavramları kullanarak zengin ve dolu bir meslek dili kullanır.

- Malzeme ve teknikleri ayırır, türlerine göre sınıflandırır.

- Objeye değer biçme yeteneğine sahip olur.

Müfredat