Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyoloji Bölümü, 2001 yılında Prof. Dr. Nilüfer Narlı tarafından kurulmuştur. Bölüm, 30 öğrenci ile 2001-2002 akademik yılından bu yana eğitim vermektedir. Sosyoloji Bölümünün öğretim dili İngilizcedir. Sosyoloji Bölümünün öncelikli amacı diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metotları da kullanarak Türkiye'de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Disiplinlerarası bir anlayışı benimseyen sosyoloji bölümü uluslararası standartlara uygun nitelikte bir akademik birim olmayı hedeflemektedir. Bölüm, sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında. toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış, sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz 2007 yılından itibaren Erasmus Program uygulaması çerçevesiyle çeşitli ikili anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar esas olarak İsveç ve Hollanda'daki çeşitli üniversiteleri (Södertörns Universitesi, Uppsala Üniversitesi, Roterdam-Erasmus Üniversitesi) kapsamaktadır. Erasmus program uygulamasıyla öğrenci hareketliliği ile birlikte öğretim üyelerine ders verme ve eğitim alma faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji Lisans Derecesi edineceklerdir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve TM-3 sınavını başarıyla tamamlamış olmalıdır. Türkiye'deki diğer sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler, ortalamalarına ve bölümümüzün kota durumuna bağlı olarak bölümümüze başvuru yapabilirler. Yabancı öğrenciler, yine kota durumuna bağlı olarak ve Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavındaki başarı durumlarına göre bölümümüze kabul edilme şansına sahiptirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyoloji Programında okumaya hak kazanan öğrencilerin dil hazırlık sınıfını (İngilizce hazırlık) tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyoloji Program yeterlilik koşullarının belirlenmesi için öncelikle program çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uygunluğu değerlendirilmiştir. Sosyoloji programı çıktıları TYYÇ Sosyal ve Davranış Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (lisans eğitimi) çerçeve maddeleri ile tek tek karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda program çıktılarının, Söz konusu çerçevede Bilgi başlığında yer alan "Kuramsal-Olgusal" ve kavramsal çerçeveyle uygunluk gösterdiğine, beceriler başlığındaki Bilişsel-Uygulamalı koşuluyla uygunluk taşıdığına, yetkinlikler başlığında yer alan öğrencilere "bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği"nin verilmesi ilkesinin gerekliliğine, yine aynı başlıkta "öğrenme yetkinliği" ve iletişim ve sosyal yetkinliğin" hedeflenilmesine ve tüm bunların program çıktıları ile uygunluk gösterdiğine karar verilmiştir. Sosyoloji Programında staj yapma ve bitirme tezi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, özellikle 3. ve 4. sınıflarda öğrencilerin niteliksel veya niceliksel yöntemleri gözeterek saha çalışması yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Program Profili

Sosyoloji programında, teorik ve uygulamalı alanlarda sosyolojinin temel dersleri ve disiplinlerarası nitelikte çok sayıda seçmeli ders önerilmektedir. Programda ilk 2 yarı yıl dersler zorunlu olup, sonraki yarı yıllarda zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de verilmektedir. Zorunlu dersler: Sosyolojiye Giriş, Antropolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Şehir Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorisi, Klasik Sosyoloji Teorisi, Türkiye Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Alan Çalışması ve Seminer ... vb. Seçmeli Dersler: Kültürel Çalışmalar, Küçük Grup Sosyolojisi, Sosyal Problemler, Türk Sosyolojisinde İleri Okumalar, Toplum ve Eğitim, Ortadoğu Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Gençlik ve Popüler Kültür, Türkiye Antropolojisi, Etnografik Okumalar, Ekonomik Antropoloji, Çalışma ve Organizasyon, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Uluslararası Göç ve Değişim, Aile Sosyolojisi, Bilim ve Toplum, Politik Davranış, Birey, Toplum ve Spor, Toplum ve Sanat, Avrupa Birliği ve Entegrasyon Problemleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yapı ve Değişim ... vb.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyoloji programından mezun bir öğrenci, sivil toplum kuruluşları, insan kaynakları yönetimi alanı, sosyal hizmetler ve hastaneler, toplum merkezlerinin yanı sıra araştırma şirketlerinde (kamuoyu yoklamaları) pazar araştırmaları, reklam sektörü, medya ve basın yayın alanlarında çalışabilir. Müzecilik ve kent müzelerinin kurulması konusunda öncülük etmek, sosyal tarih müzeleri kurulmasını sağlamak gibi görevleri üstlenebilir. Turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir. Aynı biçimde sanat galerilerinin oluşturulması ve yürütülmesi, kentte çeşitli kültür organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (sinema, tiyatro, belgeselcilik) sosyoloji programı mezunu bir öğrenci için çalışma alanları olarak ileri sürülebilir. Yukarıdaki alanların dışında sosyoloji programı mezunu bir öğrenci çeşitli alanlarda danışmanlık işleri (örgüt, kurum, grup, aile danışmanlığı) kamu ve özel sektörde planlama ve yönlendiricilik, UNDP, WB, UNICEF, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık, turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sosyoloji programı öğrencileri, Türkiye'de ya da yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma, planlama bilgi ve becerisine sahip olarak mezun olmaktadır. Sosyoloji programında halihazırda yüksek lisans ve doktora programı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programının açılması hedeflenilmektedir. Üst derece programlarına geçiş, Marmara Üniversitesi ya da diğer üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerindeki esaslara uygun olacak bir biçimde belirlenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji programında sınavlar ve ölçe-değerlendirme işlemi, Marmara Üniversitesi Lisans Sınav Yönetmeliği ve Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi'ne göre yapılmaktadır. Yönergede ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final sınavı) olmak üzere öğrencilerin iki sınava girmeleri koşulu bulunmaktadır. Ara sınav %40 ve final sınavı ise % 60 oranında öğrencinin başarısını etkilemektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin sosyoloji programında belirtilen bütün zorunlu dersleri almış olmalarının yanı sıra seçmeli dersleri de almış olmaları ve minimum mezuniyet kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Sosyoloji programı için tamamlanması gereken minimum kredinin toplam 141 ve üzeri olması koşulu bulunmaktadır. Sosyoloji programından mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak ve not ortalamasının en az 2 olması (2.00/4.00) zorunluluğu vardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy İstanbul Tel: 0216-345-1186 / 1485 e-posta: adurakbasa@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aylin Akpınar e-posta: aakpinar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sosyolojik düşünce tarihindeki kuramları tartışabilme yetisini kazanmak,
 • Türkiye'nin siyasal, iktisadi ve sosyal tarihinin analizini sosyolojik araştırmalarda kullanabilecek yetkinliğe ulaşmak,
 • Kültürlerarası karşılaştırmalı göreceli düşünme yetisi geliştirmek,
 • Toplumsal olgulara bakarken eleştirel yaklaşımları kullanma becerisini edinmek,
 • Toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili geleceğe yönelik sosyolojik tahayyül geliştirebilmek,
 • Sözlü ve yazılı akademik forumlarda tartışma beceresini kazanmak,
 • Sosyolojik bilginin toplumun çeşitli kesimlerine yayılabilmesi için projeler tasarlayabilmek,
 • Sosyal problemlerin çözümünde sosyolojinin alt alanlarının bilgisini genel sosyolojik bir çerçeve içerisinde kullanma yetisi kazanmak,
 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmak,
 • Sosyal bilimler alanında yürütülecek olan projelerin tüm aşamalarında farklı metodolojik yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme yetkinilğini kazanmak,
 • Sosyolojik bilgiyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilme yetisini geliştirmek,
 • Sosyolojik bilgiyi uluslararası kuruluşlarda ve projelerde uygulayabilecek düzeyde kullanma yetisini kazanmak,
 • Güncel, çağdaş toplumsal meseleleri kavrayabilmek ve çözümler üretebilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olmak,
 • Sürekli mesleki gelişme için gerekli olan temel formasyonu, tutum ve yetkinlikleri kazanmak,
 • Sosyal duyarlılığa sahip ve sosyal sorumluluk ve katılımcı demokrasi prensiplerini içselleştirmiş olmak,
 • Etnik ve cinsiyet yüklü kültürel düşünce kalıpları ve ayrımcılık taşıyan her türlü yargıdan arınmış sosyolojik analiz yetisi geliştirmek,
 • Yaş, cinsiyet, sınıf, eğitim düzeyi, kültür, mesleki statü, memleket, bedensel veya ruhsal engellilik gibi parametreleri toplumsal analizde kullanabilmek,
 • Sosyolojik düşüncenin araçlarını sosyal politika geliştirmede kullanabilme beceresini elde etmek.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat