Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyoloji Bölümü, 2001 yılında Prof. Dr. Nilüfer Narlı tarafından kurulmuştur. Bölüm, 30 öğrenci ile 2001-2002 akademik yılından bu yana eğitim vermektedir. Sosyoloji Bölümünün öğretim dili İngilizcedir. Sosyoloji Bölümünün öncelikli amacı diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metotları da kullanarak Türkiye'de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Disiplinlerarası bir anlayışı benimseyen sosyoloji bölümü uluslararası standartlara uygun nitelikte bir akademik birim olmayı hedeflemektedir. Bölüm, sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında. toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış, sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz 2007 yılından itibaren Erasmus Program uygulaması çerçevesiyle çeşitli ikili anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar esas olarak İsveç ve Hollanda'daki çeşitli üniversiteleri (Södertörns Universitesi, Uppsala Üniversitesi, Roterdam-Erasmus Üniversitesi) kapsamaktadır. Erasmus program uygulamasıyla öğrenci hareketliliği ile birlikte öğretim üyelerine ders verme ve eğitim alma faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji Lisans Derecesi edineceklerdir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve TM-3 sınavını başarıyla tamamlamış olmalıdır. Türkiye'deki diğer sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler, ortalamalarına ve bölümümüzün kota durumuna bağlı olarak bölümümüze başvuru yapabilirler. Yabancı öğrenciler, yine kota durumuna bağlı olarak ve Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavındaki başarı durumlarına göre bölümümüze kabul edilme şansına sahiptirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyoloji Programında okumaya hak kazanan öğrencilerin dil hazırlık sınıfını (İngilizce hazırlık) tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyoloji Program yeterlilik koşullarının belirlenmesi için öncelikle program çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uygunluğu değerlendirilmiştir. Sosyoloji programı çıktıları TYYÇ Sosyal ve Davranış Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (lisans eğitimi) çerçeve maddeleri ile tek tek karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda program çıktılarının, Söz konusu çerçevede Bilgi başlığında yer alan "Kuramsal-Olgusal" ve kavramsal çerçeveyle uygunluk gösterdiğine, beceriler başlığındaki Bilişsel-Uygulamalı koşuluyla uygunluk taşıdığına, yetkinlikler başlığında yer alan öğrencilere "bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği"nin verilmesi ilkesinin gerekliliğine, yine aynı başlıkta "öğrenme yetkinliği" ve iletişim ve sosyal yetkinliğin" hedeflenilmesine ve tüm bunların program çıktıları ile uygunluk gösterdiğine karar verilmiştir. Sosyoloji Programında staj yapma ve bitirme tezi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, özellikle 3. ve 4. sınıflarda öğrencilerin niteliksel veya niceliksel yöntemleri gözeterek saha çalışması yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Program Profili

Sosyoloji programında, teorik ve uygulamalı alanlarda sosyolojinin temel dersleri ve disiplinlerarası nitelikte çok sayıda seçmeli ders önerilmektedir. Programda ilk 2 yarı yıl dersler zorunlu olup, sonraki yarı yıllarda zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyoloji programından mezun bir öğrenci, sivil toplum kuruluşları, insan kaynakları yönetimi alanı, sosyal hizmetler ve hastaneler, toplum merkezlerinin yanı sıra araştırma şirketlerinde (kamuoyu yoklamaları) pazar araştırmaları, reklam sektörü, medya ve basın yayın alanlarında çalışabilir. Müzecilik ve kent müzelerinin kurulması konusunda öncülük etmek, sosyal tarih müzeleri kurulmasını sağlamak gibi görevleri üstlenebilir. Turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir. Aynı biçimde sanat galerilerinin oluşturulması ve yürütülmesi, kentte çeşitli kültür organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (sinema, tiyatro, belgeselcilik) sosyoloji programı mezunu bir öğrenci için çalışma alanları olarak ileri sürülebilir. Yukarıdaki alanların dışında sosyoloji programı mezunu bir öğrenci çeşitli alanlarda danışmanlık işleri (örgüt, kurum, grup, aile danışmanlığı) kamu ve özel sektörde planlama ve yönlendiricilik, UNDP, WB, UNICEF, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık, turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sosyoloji programı öğrencileri, Türkiye'de ya da yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma, planlama bilgi ve becerisine sahip olarak mezun olmaktadır. Sosyoloji programında halihazırda yüksek lisans ve doktora programı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programının açılması hedeflenilmektedir. Üst derece programlarına geçiş, Marmara Üniversitesi ya da diğer üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerindeki esaslara uygun olacak bir biçimde belirlenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji programında sınavlar ve ölçe-değerlendirme işlemi, Marmara Üniversitesi Lisans Sınav Yönetmeliği ve Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesine göre yapılmaktadır. Yönergede ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final sınavı) olmak üzere öğrencilerin iki sınava girmeleri koşulu bulunmaktadır. Ara sınav %40 ve final sınavı ise % 60 oranında öğrencinin başarısını etkilemektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin sosyoloji programında belirtilen bütün zorunlu dersleri almış olmalarının yanı sıra seçmeli dersleri de almış olmaları ve minimum mezuniyet kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Sosyoloji programı için tamamlanması gereken minimum kredinin toplam 141 ve üzeri olması koşulu bulunmaktadır. Sosyoloji programından mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak ve not ortalamasının en az 2 olması (2.00/4.00) zorunluluğu vardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri Tınaz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy İstanbul Tel:; 0216-345-1186 / 3343 e-posta: nuri.tinaz@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Gör. Melih Çoban e-posta: mcoban@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Sosyal Bilimlerin çeşitli alanlarında sosyolojinin yanı sıra sosyal psikoloji, antropoloji, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da deneyimli ve yetkin öğretim üyeleri ile birlikte çalışma ve araştırma yapma imkanı.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sosyolojik düşünce tarihindeki kuramları tartışabilme yetisini kazanmak,

- Türkiye'nin siyasal, iktisadi ve sosyal tarihinin analizini sosyolojik araştırmalarda kullanabilecek yetkinliğe ulaşmak,

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sosyolojik bilgiyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilme yetisini geliştirmek,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sözlü ve yazılı akademik forumlarda tartışma beceresini kazanmak,

- Sosyal bilimler alanında yürütülecek olan projelerin tüm aşamalarında farklı metodolojik yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme yetkinilğini kazanmak,

- Sosyolojik bilgiyi uluslararası kuruluşlarda ve projelerde uygulayabilecek düzeyde kullanma yetisini kazanmak,

Öğrenme Yetkinliği

- Sürekli mesleki gelişme için gerekli olan temel formasyonu, tutum ve yetkinlikleri kazanmak,

- Sosyal duyarlılığa sahip ve sosyal sorumluluk ve katılımcı demokrasi prensiplerini içselleştirmiş olmak,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmak,

Alana Özgü Yetkinlik

- Kültürlerarası karşılaştırmalı göreceli düşünme yetisi geliştirmek,

- Toplumsal olgulara bakarken eleştirel yaklaşımları kullanma becerisini edinmek,

- Toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili geleceğe yönelik sosyolojik tahayyül geliştirebilmek,

- Sosyolojik bilginin toplumun çeşitli kesimlerine yayılabilmesi için projeler tasarlayabilmek,

- Sosyal problemlerin çözümünde sosyolojinin alt alanlarının bilgisini genel sosyolojik bir çerçeve içerisinde kullanma yetisi kazanmak,

- Güncel, çağdaş toplumsal meseleleri kavrayabilmek ve çözümler üretebilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olmak,

- Etnik ve cinsiyet yüklü kültürel düşünce kalıpları ve ayrımcılık taşıyan her türlü yargıdan arınmış sosyolojik analiz yetisi geliştirmek,

- Yaş, cinsiyet, sınıf, eğitim düzeyi, kültür, mesleki statü, memleket, bedensel veya ruhsal engellilik gibi parametreleri toplumsal analizde kullanabilmek,

- Sosyolojik düşüncenin araçlarını sosyal politika geliştirmede kullanabilme beceresini elde etmek.

 • Sosyolojik düşünce tarihindeki kuramları tartışabilme yetisini kazanmak,
 • Türkiye'nin siyasal, iktisadi ve sosyal tarihinin analizini sosyolojik araştırmalarda kullanabilecek yetkinliğe ulaşmak,
 • Kültürlerarası karşılaştırmalı göreceli düşünme yetisi geliştirmek,
 • Toplumsal olgulara bakarken eleştirel yaklaşımları kullanma becerisini edinmek,
 • Toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili geleceğe yönelik sosyolojik tahayyül geliştirebilmek,
 • Sözlü ve yazılı akademik forumlarda tartışma beceresini kazanmak,
 • Sosyolojik bilginin toplumun çeşitli kesimlerine yayılabilmesi için projeler tasarlayabilmek,
 • Sosyal problemlerin çözümünde sosyolojinin alt alanlarının bilgisini genel sosyolojik bir çerçeve içerisinde kullanma yetisi kazanmak,
 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmak,
 • Sosyal bilimler alanında yürütülecek olan projelerin tüm aşamalarında farklı metodolojik yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme yetkinilğini kazanmak,
 • Sosyolojik bilgiyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilme yetisini geliştirmek,
 • Sosyolojik bilgiyi uluslararası kuruluşlarda ve projelerde uygulayabilecek düzeyde kullanma yetisini kazanmak,
 • Güncel, çağdaş toplumsal meseleleri kavrayabilmek ve çözümler üretebilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olmak,
 • Sürekli mesleki gelişme için gerekli olan temel formasyonu, tutum ve yetkinlikleri kazanmak,
 • Sosyal duyarlılığa sahip ve sosyal sorumluluk ve katılımcı demokrasi prensiplerini içselleştirmiş olmak,
 • Etnik ve cinsiyet yüklü kültürel düşünce kalıpları ve ayrımcılık taşıyan her türlü yargıdan arınmış sosyolojik analiz yetisi geliştirmek,
 • Yaş, cinsiyet, sınıf, eğitim düzeyi, kültür, mesleki statü, memleket, bedensel veya ruhsal engellilik gibi parametreleri toplumsal analizde kullanabilmek,
 • Sosyolojik düşüncenin araçlarını sosyal politika geliştirmede kullanabilme beceresini elde etmek.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

- Sosyolojik düşünce tarihindeki kuramları tartışabilme yetisini kazanmak,

- Türkiye'nin siyasal, iktisadi ve sosyal tarihinin analizini sosyolojik araştırmalarda kullanabilecek yetkinliğe ulaşmak,

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

- Sosyolojik bilgiyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilme yetisini geliştirmek,

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

- Sözlü ve yazılı akademik forumlarda tartışma beceresini kazanmak,

- Sosyal bilimler alanında yürütülecek olan projelerin tüm aşamalarında farklı metodolojik yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme yetkinilğini kazanmak,

- Sosyolojik bilgiyi uluslararası kuruluşlarda ve projelerde uygulayabilecek düzeyde kullanma yetisini kazanmak,

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

- Sürekli mesleki gelişme için gerekli olan temel formasyonu, tutum ve yetkinlikleri kazanmak,

- Sosyal duyarlılığa sahip ve sosyal sorumluluk ve katılımcı demokrasi prensiplerini içselleştirmiş olmak,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmak,

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

- Kültürlerarası karşılaştırmalı göreceli düşünme yetisi geliştirmek,

- Toplumsal olgulara bakarken eleştirel yaklaşımları kullanma becerisini edinmek,

- Toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili geleceğe yönelik sosyolojik tahayyül geliştirebilmek,

- Sosyolojik bilginin toplumun çeşitli kesimlerine yayılabilmesi için projeler tasarlayabilmek,

- Sosyal problemlerin çözümünde sosyolojinin alt alanlarının bilgisini genel sosyolojik bir çerçeve içerisinde kullanma yetisi kazanmak,

- Güncel, çağdaş toplumsal meseleleri kavrayabilmek ve çözümler üretebilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olmak,

- Etnik ve cinsiyet yüklü kültürel düşünce kalıpları ve ayrımcılık taşıyan her türlü yargıdan arınmış sosyolojik analiz yetisi geliştirmek,

- Yaş, cinsiyet, sınıf, eğitim düzeyi, kültür, mesleki statü, memleket, bedensel veya ruhsal engellilik gibi parametreleri toplumsal analizde kullanabilmek,

- Sosyolojik düşüncenin araçlarını sosyal politika geliştirmede kullanabilme beceresini elde etmek.

Müfredat