Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen Fakültesi - Biyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1987’de Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Fındıkzade'de kurulmuştur. 1991 yılında Fındıkzade’den Göztepe Merkez Kampüse taşınan Biyoloji Bölümü, ilk kez 1996'da lisans eğitimi için öğrenci almaya başlamıştır. 2008 yılında örgün öğretim yanında ikinci öğretim başlamış ve 2015 yılında son mezunlarını vererek ikinci öğretim sonlanmıştır. 26 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan kararname ile bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi'nden ayrılarak Biyoloji Bölümü Fen Fakültesi'nin bir birimi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. 2022 yılından itibaren Biyoloji Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Filiz Vardar tarafından yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüz 2005 yılı itibariyle fakültemizin veya farklı fakültelerin bünyesindeki bölümlerle çift anadal ve yan dal programlarını yürütmektedir. Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiştir. Biyoloji Bölümü 2007 yılından beri LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktadır. Bölümümüzün bir çok Uluslararası Üniversiteyle ikili antlaşmalar yapmıştır. Erasmus Program uygulamasıyla, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans (Mezuniyet sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora imkanı da sunulmaktadır.)

Kabul ve Kayıt Koşulları

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR a-Adayların ÖSYS sonuç belgesi, b-Adayların mezun olduğu okuldan aldığı diploma’nın aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.), c-Nüfus cüzdanının onaylı örneği, d-İkametgah belgesi, e-Askerlik çağına gelmiş yaştaki erkek adaylar tecil belgesi f-12 adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf, KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR * Kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. * Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. * Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. * Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Lisans eğitimine kayıtlı öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Marmara üniversitesi senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile aynı veya yakın dersler için, muafiyetleri gerçekleştirir. Biyoloji eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin dört yıllık biyoloji programında alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarmış olması gerekir. Bu programda asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının ise 4,00 üzerinden en az 2,00 olması öğrenci mezuniyeti için yeterlidir.

Program Profili

Biyoloji Bölümü diğer Biyoloji bölümleri ve araştırma alanlarında önde gelen bir bölümdür. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim insanlarından oluşur ve bölümümüzde çeşitli alanlarda pek çok projeler yürütülmektedir. Genel Ağırlıklı not ortalaması 2’nin üstünde olan Lisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir. Çok başarılı öğrenciler (Genel Ağırlıklı not ortalaması 3’ün üstünde) kimyada, malzeme ve metal mühendisliğinde ve çevre mühendisliğinde çift ana dal programına teşvik edilmektedir. Bölümümüzdeki öğretim elemanları 9 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüzde ‘Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 6 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar devlet veya özel sektörde hastaneler, endüstriyel alanlarda, ilaç sektöründe, tanı ve araştırma laboratuvarlarında, pazarlama sektöründe, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon alan öğrenciler biyoloji öğretmeni olarak da çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından sınavından yeterli not almaları, mesleki bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içi değerlendirmesi: (1) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. (2) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. (3) Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi (BDS) kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl sonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu sınavı: (1) Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden (teorik %70, uygulama %30 ) notlandırılır. (2) Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, %60’tır. (3) Teorik derslerin en az %70'ine, bu dersin uygulamasının ise en az %80'ine devam koşukunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonusınavına giremez. (4)Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. (5) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılırlar. (6) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin bir öğrencinin bir dersten veya uygulamadan başarı değerlendirmesi; Yarıyıl sonu sınavından, 100 puan üzerinden YSSL’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. (7) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler. Başarı notu; (1)Başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tam sayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi: (1) 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. (2) Başarı değerlendirrmede bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Detaylar için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf

Mezuniyet Koşulları

1.Biyoloji Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO baraj uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır. 4. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder ve her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 5. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir. 6. Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz. 7. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 8. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 9 Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir. 10. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 11. Önlisans diploması: Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı örgün eğitim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Filiz Vardar (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul e-posta: fvardar@marmara.edu.tr Prof. Dr. Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN (Bölüm Erasmus Koordinatörü) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul e-posta: belgin.susleyici@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Farklı anabilim dallarında uzmanlaşmış öğretim üyesi ve elemanları tarafından ulusal ve uluslararası projeler yardımıyla dinamik tutulan öğrenci ve araştırma laboratuvarlarında herbaryum, bitki hayvan yetiştirme kabinleri, hücre ve doku kültürü sistemleri, mikroskopi sistemleri gibi donanımlı altyapıya sahiptir. Bu altyapı sayesinde laboratuvarlarımızda prokaryotik ve ökaryotik tüm canlılara ait morfolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik ve biyoteknolojik analiz ve araştırmalar gibi geniş yelpazede çalışmalar yaplmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar.

- Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Doğal bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular.

- Biyolojik olaylarla ilgili deney tasarlayıp yürütür ve bağımsız olarak sonuçlarını analiz edip yorumlar.

- Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri içeren teknolojileri kavrayıp kullanabilme becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Disiplinlerarası takım çalışmaları yapma yetkinliği kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Mesleki ve bilimsel etik sorumlulukları kavrar.

- Alan bilgilerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini kavrama yeteneği kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Uluslararası programlarda mesleki bilgi ve becerilerini kullanma yetkinliği kazanır.

- Mesleki yetkinliklerini sözlü ve yazılı aktarma becerisi kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Organizmaların sistematik, morfolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavrayarak tanımlama tekniklerini kullanır.

- Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ekolojik ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır.

- Sürekli mesleki gelişme için gerekli çalışma yetkinliği kazanır.

- Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanma yetkinliği kazanır.

 • Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar.
 • Doğal bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular.
 • Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar.
 • Biyolojik olaylarla ilgili deney tasarlayıp yürütür ve bağımsız olarak sonuçlarını analiz edip yorumlar.
 • Organizmaların sistematik, morfolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavrayarak tanımlama tekniklerini kullanır.
 • Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ekolojik ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır.
 • Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri içeren teknolojileri kavrayıp kullanabilme becerisi kazanır.
 • Sürekli mesleki gelişme için gerekli çalışma yetkinliği kazanır.
 • Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanma yetkinliği kazanır.
 • Uluslararası programlarda mesleki bilgi ve becerilerini kullanma yetkinliği kazanır.
 • Disiplinlerarası takım çalışmaları yapma yetkinliği kazanır.
 • Mesleki yetkinliklerini sözlü ve yazılı aktarma becerisi kazanır.
 • Mesleki ve bilimsel etik sorumlulukları kavrar.
 • Alan bilgilerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini kavrama yeteneği kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(44-Doğa Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar.

- Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Doğal bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular.

- Biyolojik olaylarla ilgili deney tasarlayıp yürütür ve bağımsız olarak sonuçlarını analiz edip yorumlar.

- Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri içeren teknolojileri kavrayıp kullanabilme becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

- Disiplinlerarası takım çalışmaları yapma yetkinliği kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

- Mesleki ve bilimsel etik sorumlulukları kavrar.

- Alan bilgilerinin sürekli güncellenmesi gerektiğini kavrama yeteneği kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

- Uluslararası programlarda mesleki bilgi ve becerilerini kullanma yetkinliği kazanır.

- Mesleki yetkinliklerini sözlü ve yazılı aktarma becerisi kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Organizmaların sistematik, morfolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavrayarak tanımlama tekniklerini kullanır.

- Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ekolojik ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır.

- Sürekli mesleki gelişme için gerekli çalışma yetkinliği kazanır.

- Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanma yetkinliği kazanır.

Müfredat

Müfredat