Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen Fakültesi - İstatistik

Program Tanımları

Kuruluş

İstatistik Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. 2009-2015 yılları arasında üç defa mezun vermiştir. 2012-2016 yılları arasında öğretim üyesi sayısı eksikliğinden dolayı yeni öğrenci alınamamış olup 2016-2017 eğitim öğretim dönemi ile yeniden lisans öğrencisi alınmıştır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsünün altında olmak üzere bölümümüz yüksek lisans eğitim ve öğretimine 2016-2017 eğitim öğretim dönemi ile başlamıştır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibariyle bölümümüzde 4 Profesör, 2 Doçent Doktor olmak üzere altı öğretim elemanı bulunmaktadır. İstatistik bölümünün Erasmus anlaşması ve Yandal/Çift Anadal çalışması bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik Bölümünü başarı ile tamamlayanlar İstatistikçi ünvanı almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSYS) girmeleri gerekmektedir. Bölümümüz öğrencilerini MF-1 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dâhilinde bölümümüze dikey geçiş başvurusu yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüme kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerden yabancı dil muafiyet sınavını başarıyla geçenler, 1. ve 2. yarıyıllarda almaları gereken yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Daha önce başka bir üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler, başvurmaları halinde, başarılı oldukları dersler için muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Özel bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.

Program Profili

İstatistik Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik istatistik derslerinin yanında uygulamalı istatistik dersleri verilmektedir. Ayrıca 4 yıl boyunca bilgisayar dersleri için laboratuvar uygulamaları bulunmaktadır. İlk iki yıl programda sunulan dersler zorunlu olup üçüncü yıldan itibaren teknik ve kültürel seçmeli derslere ağırlık verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İstatistik mezunları istatistikçi olarak istihdam edilebilirler. İstatistikçiler; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, bankalar, hastanelerin istatistik büroları, emniyet teşkilatı gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler. Üniversitelerin istatistik, biyoistatistik, matematik ve iktisat bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İstatistik bölümünden mezun olanlar çeşitli yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Fen Bilimleri Enstitülerinin İstatistik, Endüstri Mühendisliği gibi yüksek lisans programlarının yansıra Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. programlarına başvurulabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İstatistik Bölümünde Marmara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Bölümümüzde genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavın % 40'ı ile finalin % 60'ı toplanarak başarı notu elde edilir. Başarı notu bağıl değerlendirilerek harfli nota çevrilir.

Mezuniyet Koşulları

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Deniz İnan Tel: 0216 337 96 41/3324 e_posta: birsene@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü; Doç. Dr. Birsen EYGİ ERDOĞAN Tel; 0216 337 96 41/3324 e_posta; birsene@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm öğrencileri Fen Edebiyat Fakültesinin derslik ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmektedirler. 30 PC ile donatılmış iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgiye sahip olur.

- İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- İstatistik alanında etkin olabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerine sahip olur.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

- Güncel problemleri soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanarak istatistik yöntemleriyle çözümleyebilir.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarımı yaparak gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- İstatistiki problemleri tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası alanlarda kullanabilir.

- İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileriyle ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir

- Edindiği bilgi ve beceriler ile takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgiye sahip olur.
 • İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • İstatistik alanında etkin olabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerine sahip olur.
 • İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Güncel problemleri soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanarak istatistik yöntemleriyle çözümleyebilir.
 • Problemlerin incelenmesi için deney tasarımı yaparak gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • İstatistiki problemleri tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
 • İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası alanlarda kullanabilir.
 • İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileriyle ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
 • Edindiği bilgi ve beceriler ile takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(46-Matematik ve İstatistik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgiye sahip olur.

- İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- İstatistik alanında etkin olabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerine sahip olur.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

- Güncel problemleri soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanarak istatistik yöntemleriyle çözümleyebilir.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarımı yaparak gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- İstatistiki problemleri tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

- İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası alanlarda kullanabilir.

- İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileriyle ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir

- Edindiği bilgi ve beceriler ile takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

- Bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

Müfredat