Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen Fakültesi - Matematik

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Temmuz 1982 de Fındıkzade'de kurulmuştur. 1983 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetine başlayan bölümümüzün ilk bölüm başkanı Prof.Dr. Yusuf AVCI'dır. Bölüm, 1991 yılında Fındıkzade'den İstanbul Anadolu yakasındaki Göztepe merkez kampüsüne taşınmış ve o tarihten beri Göztepe kampüsünde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Matematikçi.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar lise diplomasına sahip olmalı ve ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) girmelidir. Diğer üniversitelerin Matematik Bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş ile ara sınıflarda ilan edilen boş kontenjanlara başvurabilirler. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yatay geçiş ile ilgili yeni düzenlemesiyle, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

LYS sınavı sonucunda bölüme gelen öğrenciler, isterlerse Yabancı Dil Dersinden Muafiyet sınavına girerler. Ayrıca Yatay Geçişle gelen öğrenciler daha önce geçtikleri derslerden, muafiyet ve intibak komisyonlarının raporları doğrultusunda, muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik bölümü öğrencileri, tâbi oldukları müfredata göre kredilerini tamamlamak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin GANO'su en az 2.00 olmalıdır.

Program Profili

Bölümün temel amacı, ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkıda bulunmaktı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız birçok pozisyonda iş bulma şansına sahiptir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinde araştırmacı ya da akademisyen olarak çalışabildikleri gibi finans sektöründe, kamu hizmetinde, ayrıca Pedagojik Formasyon derslerini tamamlayarak eğitim alanında Matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matematik Lisans Programını bitirenler, yine Fen Bilmleri Enstitülerinde Matematik Programlarına veya matematikle uyumlu diğer bilim dallarına Yüksek Lisans derecesi için başvurabilirler. Başvurabilmek için ALES (veya eşdeğerliği kabul edilen) ve yabancı dil derecesini önceden almalı, Enstitünün yaptığı bilim sınavına ve mülakat sınavına girmelidir. Bu sınavlar sonucu hesaplanan başarı notlarına göre öğrenci Yüksek Lisansa alınır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersten başarılı olmak için başarı notu 100 üzerinden en az 40 olmalıdır. Başarı yıl içi değerlendirmesinin (arasınav, ödev ve kısa sınav) %40 ı ve yıl sonu değerlendirmesinin (Final) %60 ı toplanarak bulunur. Öğrenci derslere %70 devam etmelidir. Arasınav ve final sınavına sağlık nedenleriyle giremeyen öğrenci resmi sağlık kurumlarından rapor aldığı taktirde, onların yerine yapılan sınavlara girerler.

Mezuniyet Koşulları

Matematik Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. İstemeleri halinde, en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi:http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Bölümümüzde tam zamanlı eğitim uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Uğur Şengül (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-Kadıköy Tel: +90 216 777 3380 e-posta: fenmatematik@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde bulunması nedeniyle, öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kapalı spor salonu, açık tenis kortu ve basketbol sahalarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca bölümümüzün bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematiksel kavramlar arasında ilişki kurabilmek
 • Matematiği uygulama becerisine sahip olmak
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilmek
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
 • Bilimsel çalışma yapabilecek matematik bilgi donanımına sahip olmak
 • Soyut düşünebilmek ve yorum yapabilmek
 • Kişisel olarak gelişmek ve çok yönlülük kazanma
 • Özgün ve yenilikçi bilgi üretebilmek
 • Özgün ve yenilikçi bilgi üretebilmek
 • Yaşadığı ülkenin toplumsal ve sosyal yapısını analiz etme ve anlama yetisine sahip olmak
 • Matematik bilgisini çeşitli alanlarda kullanabilmek
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(46-Matematik ve İstatistik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

Müfredat