Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Fotoğraf

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Fotoğraf Yüksek Lisans Programı 1995 yılında öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Fotoğrafta Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili yüksek lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün Fotoğraf Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri ya da muaf olacakları dersler, ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması.

Program Profili

Program çerçevesinde belgesel fotoğraf, sanat fotoğrafı ve tanıtım fotoğrafı alanında uzmanlık düzeyinde iki yarıyıl süresince uygulamalı ve teorik dersler verilir. Öğrenci, ikinci yılda, yöneldiği uzmanlık alanı çerçevesinde bir araştırma konusu seçerek tezini hazırlar.Tez konusu olarak; fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkisi, fotoğraf tekniği ve estetiği, fotoğrafın toplumsal rolü, fotoğraf tarihi ve benzeri konularda araştırma yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademik kariyer ve alanında ileri düzeyde uzmanlaşma. Mezunlar üniversitelerin ilgili birimlerinde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Yapılan tez çalışmaları sonrasında, yazdıkları makale ve kitaplarla Türk fotoğraf literatürünü zenginleştiren eserler ortaya koyabilirler. Sanatsal üretimleriyle ülkemiz sanat platformunda yer alabilirler. Yazılı ve görsel basında fotoğraf editörlüğü yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısını, kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, en az 2.50 GANO ortalaması alan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Barbaros Gürsel 02163262667/2001, Erasmus Koordinatörü Doç. Emre İkizler 02163262667 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf ASD Acıbadem, Kadıköy / İstanbul - TÜRKİYE, http://gse.marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Fotoğraf sanatı alanındaki uzmanlık düzeyinde bilgi edinir.
 • Fotoğraf sanatı alanında edindiği kurumsal ve uygulamalı bilgileri sanatsal üretimlerine yansıtır.
 • Sanatsal üretimlerinde disiplinler arası ilişkiler kurma becerisi geliştirir.
 • Bilimsel ve sanatsal araştırma becerisini arttırır.
 • Fotoğraf sanatı alanında bağımsız düşünebilme ve yaratıcı çözümler üretebilme becerisini arttırır.
 • Yaratım sürecine uygun tekniği seçme, özgün nitelikte yaratıcı sonuçlar üretme ve gerekirse bu amaca yönelik stratejiler geliştirme becerisini arttırır.
 • Sanatsal verileri eleştirel bir gözle değerlendirme yetkinliğini kazanır.
 • Alanında elde ettiği kuramsal verileri ürettiği projelerde kullanabilme becerisini geliştirir.
 • Görme, algılama, öğrenme becerisi geliştirir ve bu becerilerin özgün üretimlere dönüşümünü sağlar.
 • Sanatsal süreçlerdeki güncel gelişmeleri takip ederek, bu alandaki üretimlerini diğer gruplara aktarabilir, sergileyebilir ve gösterebilir.
 • Fotoğraf sanatı alanındaki üretimleri destekleyen teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve yeni teknolojileri üretim süreçlerine katma becerisini geliştirir.
 • Fotoğraf sanatında ortaya çıkabilecek etik sorunlar karşısında çözüm üretebilme becerisi geliştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat