Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İçmimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Mimarlık alanında 4 yıllık lisans eğitimini bitirenler kabul edilmektedir. Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans Programına 1 sene devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün İçmimarlık Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması gerekmektedir.

Program Profili

Uzmanlaşmaya yönelik, teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsar. Eğitim programı, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünce kazanma, yeni görüş ve yorum getirmeye yönelik araştırma ve uygulama konularını içerir. Yeni tasarım eğilimleri, çağdaş tasarım kuram ve metodları, teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, çalışmaların ana başlıklarını oluşturur. Profesyonel yaşamın gereksinim ve beklentilerini dikkate alan ve bu konularda danışmanlık yetisi kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, uzman içmimar ve danışman olarak çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler. Pedagojik formasyonu tamamlayarak ve eğitim kurumlarının gerekli koşullarını sağlayarak eğitimde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Prof.Meltem Eti Proto. AKTS/ DS (Erasmus) Koordinatörü: Prof.Meltem Eti Proto. AKTS/ DS (Erasmus)Koordinatörü Yardımcısı : Yrd.DoçMüge Göker Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 326 26 67 / 1108 / email: etiproto@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Uzmanlaşmaya yönelik tasarım problemleri çözümleme yetisi kazanır
 • Uzmanlaşmaya yönelik teorik, teknik, estetik konularda analitik ve eleştirel görüş kazanır
 • İleri seviyede tasarım teori ve yöntemlerini öğrenir
 • Belli bir konuda araştırma yapma disiplini kazanır
 • İleri düzeyde mesleki ve genel, kültürel ve teorik bilgi edinir
 • Araştırma yapmış olduğu konularda yeni yorum ve öneriler getirir
 • Geleceğe yönelik yeni tasarım öneri ve çözümlemeleri getirir
 • Mekan ve bireye ait problemlere yaratıcı çözümler üretir
 • Mekan ve bireye ait güncel gereksinimlere yeni çözümler üretir
 • Geleceğe ait tasarım önerileri getirir
 • Tasarımda farklılık yaratmaya yönelik fikirler üretir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat