Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Seramik-Cam

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Seramik ve Cam da Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili bir yüksek lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak, enstütümüzün Seramik ve Cam YL. programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması

Program Profili

Seramik ve Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (L.A.C.) üyesidir. Seramik ve Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir.Seramik ve Cam Anasanat dalının YL eğitimi, uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilerini yorumlayabilme ve uygulayabilme yetisi vererek öğrencinin sanatçı /tasarımcı kimliğinde bireyselleşebilmesini amaçlar. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle ilişkilendirerek yorumlayabilme ve özgün metin oluşturabilmesini öngörür. Bu amaç doğrultusunda programımızda; sanat seramiği, endüstriel seramik, artistik ve endüstriel cam uygulamaları ve pişirim tekniklerini içeren kuramsal, uygulamalı ve teknik dersler verilmektedir. Yukardaki amaç ve dersler doğrultusunda oluşturulan tezler ise sanatsal ve endüstriel olmak üzere iki ana grupta toplanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, ilgili sanat/tasarım alanlarının kamu veya özel sektördeki departmanlarında çalışabilirler. Ayrıca sanatçı veya tasarımcı olarak kendilerine atölye açar, uygulamalarını ya da sanatlarını bu yolla üretebilir. Böylelikle ulusal ve uluslararası sergilere katılabilirler. Açık alanlarda ve mimari yapılarda sanatsal uygulamalar yapabilirler.Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapabilir, ayrıca orta eğitimde pedegojik formasyon alarak ilgili konuda eğitmenlik yapabilirler. Restorasyon ve konservasyonla ilgili alanlarda çalışabilir veya danışmanlık yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Nurdan Arslan AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Alptekin Görünüş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/ 1805 e-mail: narslan@marmara.edu.tr – agorunus@marmara.edu.tr web. http//gse.marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Meslek alanı ile ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi edinir.
 • Alanı ile ilgili düşünce, yöntem, tasarım oluşturma ve bunları uygulamalı olarak aktarabilme yeteneği edinir.
 • Alanı ile ilişkili disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, kültürel, sanatsal ve etik değerlere sahip olabilme yeteneği kazanır.
 • Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme yetisi kazanır
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme yeteneği kazanır.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, disiplinlerarası alanda özgün metin oluşturabilme yetisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıt tasarlama ve üretme yetisi kazanır.
 • Yaratıcı eleştirel düşünme ve yorum yapabilme yetisi kazanarak alanı ile ilgili düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Sanatçı/tasarımcı kimliğinde özgünleşebilme ve bireyselleşebilme yetisi kazanır.
 • Görme ve algılama yetisine sahip olarak, yaratıcı kimliğini geliştirme yetisi kazanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel bir biçimde aktarabilme yetisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat