Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Sinema ve Televizyon

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Sinema ve Televizyon'da Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili yükseklisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak enstitümüzün sinema ve televizyon anasanat dalı yükseklisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması

Program Profili

Sinema ve Televziyon yüksek lisans programı öğrencinin sinema kuramları, sinema eleştirisi gibi dersler yardımı ile teorik anlamda yetkinlik kazanmasının yanı sıra pratik anlamda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesine olanak sağlamak amacı ile görüntü tekniği, dramaturji ve kurgu konularını içeren dersler sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sinema TV Yüksek Lisans programı mezunları sinema ve televizyon sektörlerinin farklı dallarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarında çalışabilirler. Bu aşamalara örnek olarak yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gösterilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Nigar Çapan Kavruk Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: nigar.kavruk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Arş.Gör. Duygu Karabayraktar Adres:Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: karabayraktar@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerilerini geliştirir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Yaratılacak bir sanat yapıtı için hedef oluşturma, çözümleme ve tasarlama becerisi kazanır.
 • Sinema sanatının küresel ve toplumsal çerçevede toplum yaşamına etkileri hakkında bilgi edinir.
 • Sinema ve televizyon uygulamaları için gereken teknik araç gereç ve bilgisayar programlarını kullanabilir.
 • Preprodüksiyon, prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamalarında bir film ekibini yönetebilir.
 • Bir senaryonun yazım süreçlerini kontrol edebildiği gibi kendisi de sürece hâkim olabilir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat