Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf

Program Tanımları

Kuruluş

Fotoğraf Bölümü, ülkenin önemli sanatçı öğretim üyeleri tarafından 1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Bölümü’nde yer alan atölyelerde öğrencilere tanıtılmış ve bu yönde güçlü bir eğitim başlatılmıştır. 1994’te Grafik Bölümü’nden ayrılarak “Fotoğraf Bölümü” adı altında yeni bir bölüm olarak kurulmuş ve 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fotoğraf alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Her yıl, özel yetenek sınavıyla 25 öğrenci alınır. Teorik dersler ile çekim ve baskı uygulamalarına dayalı yoğun bir öğretim programı uygulanır. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir. Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemektedir. Sahip olduğu uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı ülkelerle karşılıklı sergi, gösteri , seminer ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası etkinlikler, dünya fotoğraf sanatındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve paylaşan bir eğitim anlayışının birer sonucudur. Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve Fotoğraf Dergisi, Photo Digital ve PhotoLine dergilerinde öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın yazıları yer almaktadır. Bölümümüzün elemanları Türk fotoğraf kitaplarının önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar. Ayrıca bölümümüz tarafından çok sayıda ders notu basılarak kitaplaştırılmıştır. Çeşitli kuruluşların sponsorluğuyla basılan bu ders notları sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ulaşmaktadır. Paylaşımcı ve sosyal bir bölüm olan Fotoğraf Bölümü öğrencilere adeta bir aile ortamında eğitim vermektedir. Birbirleriyle yakın iletişim ve paylaşım içinde olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da birlikte hareket etmekte ve ortak projeler gerçekleştirmektedirler. Bu projeler ortak sergi ve gösterilerden başlayarak şirket ortaklıklarına kadar uzanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Basın (dergi, gazete, internet gazeteciliği gibi alanlarda fotoğrafçı ve fotoğraf editörü olarak), Reklam Ajansları (hem fotoğrafçı, hem ışıkçı, hem de art direktör olarak), Fotoğraf Stüdyoları (hem fotoğrafçı, hem de fotoğraf asistanı olarak), Baskı Merkezleri (fotoğraf baskısı yapan stüdyolarda baskı sorumlusu olarak) Sanatsal Kariyer (sanat fotoğrafları çekerek, sergiler açan ve eserlerini satarak hayatını kazanan fotoğraf sanatçısı olarak) Akademik Kariyer (üniversite ve akademilerde ders veren eğitimci olarak)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları koşuluyla lisansüstü öğretim programlarında "yüksek lisans", "sanatta yeterlik" ya da "doktora" programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Genel olarak %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Fotoğraf Bölümünde hemen her dersin uygulama ödevleri vardır ve bunlar eğitimin temelini oluşturur. Her dönemde bir kez vize sınavları ve/veya vize sınavı yerine geçen ödev uygulamaları yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. Dersten geçmenin koşulu 4 üzerinden 1 (DD) ya da daha yüksek not almaktır. Ancak dönemlik ortalamalar 1.60'ın ve iki yıllık ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden düşük notlarla geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Emre İkizler Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Acıbadem Caddesi No: 117 34718 Kadıköy-İstanbul emre.ikizler@marmara.edu.tr Tel: 0216 3262667-2001 AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Emre İkizler Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Acıbadem Caddesi No:117 34718 Kadıköy-İstanbul emre.ikizler@marmara.edu.tr Tel: 0216 3262667-2001

Bölüm Olanakları

Siyah-Beyaz Karanlık Odalar, Renkli Karanlık Oda, Bilgisayar Atölyesi, Çekim Stüdyosu, Derslikler

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrayabilme, yorumlayabilme, değerlendirerek analiz edebilme ve öneriler getirebilme becerisini geliştirir.
 • Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi kazanır.
 • Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme becerisini geliştirir.
 • Bir yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirir.
 • Özgün sanatçı kimliğini şekillendirir.
 • Fotoğrafın teknik ve estetik sorunlarını çözebilme becerisini geliştirir.
 • Karşılaştığı sahneyi fotografik bir görüntüye dönüştürebilir.
 • Her türlü ışık koşulunda fotoğraf üretebilir.
 • Duygu ve düşüncelerini fotografik görüntüler aracılığıyla toplumla paylaşabilir.
 • Fotoğrafı farklı disiplinlerle ortak ürünlerde buluşturma becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat