Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim

Program Tanımları

Kuruluş

1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu “Dekoratif Resim Bölümü”, adı altında mimaride resim ve dekorasyon uygulamaları konularında eğitim verilmiştir. 1982 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten günümüze değin Resim Bölümü, displiner- multidisipliner bağlamda kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin teorik ve uygulama pratikleri açısından araştırılmasına yönelik öğrencinin sanatçı kimliğinin oluşturmaya yönelik bir eğitim ve öğretim programı yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü'nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır. Bu program çerçevesinde, öğrencinin geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, sanatsal birikimler kazanmasına yönelik kurum içi ve dışı her türlü olanaklardan yararlanmaları sağlanır. Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı doğrultusunda bilgilenmeleri sağlanır. Dört yıllık öğrenim boyunca bir sanatçı kimliği kazanan ve sanata ilişkin kuramsal bilgi ve pratik deneyimler kazanarak özgün yapıtlar ortaya koyan genç sanatçı adaylarının küreselleşmenin giderek önem kazandığı günümüzde ülke ve dünya kültür, sanat yaşamına olumlu katkılarda bulunmaları amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; ilgili sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilir, sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler. Kendi alanında sanatsal etkinlikler ve projeler yürütebilir. Daha önce Bienal, Documenta etkinliklerine katılmış mezunlarımız gibi ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde yer alabilir veya çağrılı olarak Türkiye'yi temsil edebilirler. Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Genel olarak %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Fotoğraf Bölümü'nde hemen her dersin uygulama ödevleri vardır ve bunlar eğitimin temelini oluşturur. Her dönemde bir kez vize sınavları ve/veya vize sınavı yerine geçen ödev uygulamaları yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. Dersten geçmenin koşulu 4 üzerinden 1 (DD) ya da daha yüksek not almaktır. Ancak dönemlik ortalamalar 1.60'ın ve iki yıllık ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden düşük notlarla geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Kerim KILIÇARSLAN Program Başkan Yardımcıları: Yrd.Doç. Zafer MİNTAŞ, YRD.Doç. Hakan ONUR / Resim Bölümü AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç. Zafer Mintaş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat) e-mail: marmararesim@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Resmin temel öğelerini tanıma, anlama ve anlamlandırabilme becerisini edinir.
 • Uygulama teknolojisi ve metodlarını geliştirebilme yetisini kazanır.
 • Analitik yaklaşım ve deneysellik bağlamında bireysel projeler oluşturma becerisi edinir.
 • Farklı sanat mediumlarının kullanımını teorik ve pratik açıdan geliştirebilme becerisini edinir.
 • Günlük hayata dair sosyal ve kültürel formlar arasında ilişkiler kurma ve sanatsal formlar üretebilme yetisini kazanır.
 • Sanat üretimi için gerekli altyapıyı oluşturacak farklı disiplinlerleden faydalanabilme yetisini kazanır.
 • Özel-tüzel kurum ve kuruluşlarla (müzeler, sanat galerileri,sanatsal organizasyonlari bienaller, vs.) işbirliği içinde deneyim geliştirebilme becerisini edinir.
 • Kamusallık-karşı kamusallık bağlamında sanat üzerine sorunsallaştırmalar, uygulamalar ve çözümlemeler geliştirebilme becerisini edinir.
 • Sanat yapıtını çözümleyebime yetisini kazanır.
 • Sanatsal gelişime yönelik kollektif çalışmalara katılabilme ve öneri geliştirebilme yetisini kazanır.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgileri kendi sanatsal yaratma sürecinde kullanabilme yetisini kazanır.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgileri kendi sanatsal yaratma sürecinde kullanabilme yetisini kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat