Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz 1984-1985 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programını başarıyla tamamlayanlar lisans derecisi kazanmaktadır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek öğretime giriş için yapılan merkezi sınavdan yeterli puanı almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puanları almak ve tercihte bulunmak

Program Profili

Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, ekonomik faaliyetlerin temel unsuru insan emeğine odaklanmaktadır. Bu bağlamda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı ekonomik faaliyetlerin son derece karmaşık hale geldiği günümüzde çalışma ilişkilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel temele dayalı olarak incelenmesidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm Mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş olup, kamu ve özel sektörde çalışmanın yanı sıra kendi işlerim de kurabilirler. Kamu kurumları arasında DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nda müfettiş ve uzman aleşe olarak çalışabilirler. Ayrıca Bakanlıklarda uzman, yönetici adayı ve yönetici olarak çalışabilirler, işçi ve işveren kuruluşlarında da uzman olarak istihdam olanakları söz konusudur

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim lisans programlarının yanında üç yüksek lisans (Çalışma Ekonomisi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku) ve bir doktora programı (Çalışma Ekonomisi) yürütülmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav (%40), Final sınavı (%60) olmak üzere dönemlik iki sınav ile ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarı ile tamamlayarak, GANO 1.80 düzeyini aşmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Göztepe Kampüsü, Kadıköy / İSTANBUL Telefon: 0 216 777 30 00

Bölüm Olanakları

Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Öğrenci Klüpleri

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgileri uygulamadaki yansımalarında kullanma becerisi

- İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgiler

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklara ulaşma becerisi

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahip olma

Öğrenme Yetkinliği

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirme

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahip olma

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanma

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürebilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma

 • Alanla ilgili temel kavramsal bilgileri uygulamadaki yansımalarında kullanma becerisi
 • İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgiler
 • Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklara ulaşma becerisi
 • Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi
 • Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahip olma
 • Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirme
 • Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahip olma
 • Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi
 • Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanma
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürebilme becerisi
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma
 • İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önermek
 • Türkiye'nin toplumsal yapısını ve toplumsal değişmenin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini analiz edebilmek
 • Türkiye'de ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları değerlendirmek
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgileri uygulamadaki yansımalarında kullanma becerisi

- İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgiler

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklara ulaşma becerisi

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahip olma

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirme

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahip olma

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanma

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürebilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma

Müfredat