Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - Maliye

Program Tanımları

Kuruluş

Maliye Bölümü M.Ü. İ.İ.B.F. bünyesinde 1984 yılından beri hizmet vermekte olup aslında kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Bölümümüzün temelini 1959 yılında dört yıllık eğitim veren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (İ.İ.T.İ.A.) kurulmuş üç ihtisas alanından biri olan "Maliye-Muhasebe" kürsüsü oluşturmaktadır. Maliye Kürsüsü mevcudiyetini, İ.İ.T.İ.A.'de 1967 yılından itibaren gece öğrenimine de başlanmasıyla, programlarda yapılan değişiklik sonrası uygulanılan iki uzmanlık alanından biri olan "İktisat-Maliye" kürsüsü şeklinde devam ettirmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin 1982 yılı Temmuz ayında Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesiyle bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan "Maliye Bölümü", 1993 yılından 2016 yılına kadar birinci öğretimin yanı sıra ikinci öğretim programıyla, 2016 yılından itibaren ise sadece birinci öğretim programıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün bu eski tarihi günümüze güçlü bir akademik kadronun oluşturduğu alt yapı ve akademik geleneği miras bırakmıştır.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diploması sahibi olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitenin Maliye Bölümü'ne aday öğrencilerin, bir lise programından mezun olması ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite giriş sınavından Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlemiş olduğu bölüme giriş için yeterli puanı alması gereklidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programların eğitim planlarında yer alan yabancı dil dersleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca) için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleriyle uyuşması durumunda derslerinden muaf olabilmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Bölümümüzde Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzün akademik kadrosu, beş Prof. Dr., bir Doç.Dr, sekiz Dr. Öğr. Üy., bir Öğretim Görevlisi ve altı Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır. Bölümümüzde ağırlıklı olarak kamu maliyesi, kamu ekonomisi ve vergi mevzuatı derslerinin yanında, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmektedir. Öğretim sürecinde temel amaç, hem özel kesimin, hem de kamu kesiminin her düzeydeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayabilecek, ekonomik ve mali olayları analiz edebilen bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam edilirler. Her iki sektörde tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler, Maliye Bakanlığın’da maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü; İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam; Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilirler. Kamu ve özel sektör bankalarında çeşitli görevlerde yer alabilecekleri gibi; mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik de yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlardan, Marmara Üniversitesi lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirenler yüksek lisans (Tezli veya tezsiz) ve doktora eğitimi alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler, yarıyıllık olan dersleri için bir vize sınavı ve bir final sınavı olurlar. Vize sınavının yüzde kırkı ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak elde edilen sayı, öğrencinin dersten başarı notunu belirler.

Mezuniyet Koşulları

Derslerini başarıyla tamamlayıp GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy - İstanbul E-posta adresi: maliye@marmara.edu.tr Telefon Numaraları: +90 216 777 30 00 Program Başkanı: Prof. Dr. Erkan Aydın

Bölüm Olanakları

Bölümümüz Göztepe kampüsünde yer almaktadır. Bu sebeple öğrencilerimiz kampüsün sunduğu; kütüphane, yurt, öğrenci yemekhanesi, mediko sosyal, kantin, kafeterya ve kampüste gerçekleştirilen etkinliklere katılabilme imkanlarına sahiptir. Ayrıca, öğrencilerimiz bölüm danışmanlığında öğrencilerinin yönetimindeki Maliye Kulübü üyeliği ve/veya etkinliklerinde bulunabilmektedirler. Kampüs içinde MÜSEM kapsamında sunulan yabancı dil kurslarına yakınlık ve indirimli faydalanma imkanına sahiptirler. Maliye Bölümü ana dal eğitiminin yanı sıra çeşitli lisans programlarında yan dal veya çift ana dal eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca, dil yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ERASMUS kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden birinde tamamlayabilmektedirler.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Maliye bilim alanını iktisat, hukuk, siyaset ve sosyoloji gibi disiplinler arası alanlarla birlikte ilişkisini kavrayabilmek ve analiz etmek
 • Kamu kesiminin faaliyetlerinin mahiyeti, özellikleri ve ekonomik etkilerini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek
 • Ekonomik ve mali olayları geniş bir perspektiften değerlendirip analiz edebilecek teorik alt yapıya sahip olmak
 • Ekonomi politikaları içinde maliye politikasının yeri ve önemini anlayabilmek ve küreselleşen dünya ekonomisinde etkisini değerlendirebilmek
 • Mali olayları ve durumları hukuki boyutu ile algılayabilmek ve değerlendirebilmek
 • Uluslararası ekonomik gelişmelerin kamu ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak
 • Harcama hukuku ve vergi hukuku alanında yetkinlik kazandırmak
 • Türk vergi sistemini ve vergi uygulamalarına esas teşkil eden kanunları kavramak, vergi sistemini eleştirel değerlendirebilmek
 • İşletmelerin kayıt ve belge düzeni hakkında bilgi sahibi olmak
 • Maliye, iktisat, siyaset, hukuk ve işletme bilimi alanlarında ulusal ya da uluslararası yayınları takip etme, yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak
 • Kamuda denetim süreçlerinin koordinasyonunu ve kavranmasını kolaylaştırmak ve böylece kıt kaynakların kullanılmasında etkinlik sağlamak
 • Alanında nitel ve nicel araştırma yapabilme yöntem ve bilgisine sahip olmak, ulaştığı bulguları yorumlayabilme ve sunabilme bilgi ve becerisini kazandırmak
 • İşletmelerin mali yapısını analiz edebilmek, finansal değerlendirmeler yapıp, işletmenin finansal sevk ve idaresini gerçekleştirecek donanıma sahip olmak
 • İktisadi ve mali olayları geniş bir perspektiften algılayabilmek, değerlendirilebilmek, gelecek projeksiyonları yapabilmek
 • Kamu ya da özel sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde vergiye ilişkin alanlarda (mali müşavirlik, vergi yargıçlığı, inceleme elemanlığı, gelir uzmanlığı vb.) çalışabilecek donanıma sahip olmak
 • .
 • .
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

Müfredat