Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İletişim Fakültesi - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Tanımları

Kuruluş

1948'de Şehzadebaşı'nda Müderris Yahya Fehmi Tuna tarafından, "İstanbul Gazetecilik Okulu" adıyla orta dereceli bir eğitim kurumu olarak açılmıştır. Fakültemiz ilk gazetecilik okulu olma özelliğini taşımaktadır. Yahya Fehmi Tuna'nın kurduğu bu okul, 1966-1967 yılında Fındıkzade'deki binasına taşınarak bugünkü İletişim Fakültemizin nüvesini teşkil etmiştir. 1966-1967 eğitim - öğretim yılında özel teşebbüs olarak kurulan "İstanbul Özel Gazetecilik Okulu" 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne "İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu" adıyla bağlanmıştır. 1973 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Basın - Yayın Yüksekokulu" olarak adı değiştirilmiş ve Marmara Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Fakültemiz, 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/07/1992 tarihli 3837 sayılı yasa ile Basın Yayın Yüksekokulu'ndan İletişim Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Yükseköğretim Kurulunun 24/06/1993 tarihli toplantısında aldığı kararla Bölümler ve Ana Bilim Dalları şu andaki şekli ile oluşturulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan adaylar "İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü" mezunu olacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Radyo TV ve Sinema Bölümüne kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Bölüme kayıt yapılabilmesi için özel yetenek sınavı şartı aranmamaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırabilmek için yeterlilik koşulu aranmamaktadır.

Program Profili

İlk kurulduğu yıllardan bu yana her türlü teknolojik gelişmeyi ve kitle iletişim alanındaki ilerlemeleri sürekli olarak takip eden ve bunu öğretim hayatına hızla sokan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, geleceğe öğrencilerini hazırlamayı amaç edinmiştir. Sadece teknolojinin tüm olanaklarını onlara sunmakla kalmayıp, bunun yanında yetkin bir kuramsal eğitimle öğrencilerinin medya ve sinema sektöründe düşünen ve üreten insanlar olmalarını hedeflemiştir. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri tüm fakülte öğrencilerinin ortak olarak aldığı Sosyoloji, Sanat Tarihi, İletişim Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi ve Siyasal Düşünceler, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi genel kültür ve iletişim biliminin temel derslerinin yanı sıra sinema ve televizyonun teknik temellerini, senaryo yazımını, fotoğrafın temellerini ve alana özgü kuramsal giriş derslerini alırlar. Marmara Medya Merkezi'nde teknik açıdan staj yapma şansına sahip olan öğrenciler, Sinema Kuramları, Türk Sineması, Film Analizi, Belgesel Sinema gibi alanın ileri düzeydeki kuramsal derslerini de almak zorundadırlar. Bir yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıllık bir eğitime tabi tutulurlar. Öğrencilerimiz uygulama olarak 2012'de faaliyete geçen Marmara Medya Merkezi'nde profesyonel hayatta olduğu gibi televizyon programları yapmakta ve gelecekte katılacakları medya sektörüne hazırlanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Radyo TV ve Sinema Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz tüm ulusal ve yerel televizyon ve radyo kanallarında, prodüksiyon ve post-prodüksiyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarından gazetelere ve internet sitelerine kadar çeşitli medya kuruluşlarında ve film setlerinde çalışabilmektedir. Öğrencilerimiz gerek teknik, gerekse teorik olarak iyi birer donanıma sahip olduklarından çeşitli yapımlarda kamera önünde ve kamera arkasında başarılı çalışmalar yürütebilmektedirler. Ayrıca sinema sektöründe de teknik ve yaratıcı ekiplerde başarıyla çalışabilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli medya kuruluşlarında senarist, metin yazarı, yapımcı, yönetmen, televizyon programcısı, görüntü yönetmeni, kameraman, muhabir, gazeteci, editör, spikeri ve sunucusu, kurgucu, kreatif direktör, medya planlamacısı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda üst yarıyıllardan/yıllardan, bu maddenin birinci fıkrasındaki koşula uyarak en fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılmaz. Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Öğrencilerin dönem sonu ders notu hesaplanırken vize sınavının %40'ı final sınavının %60'ı değerlendirmeye alınır. Fakültemizde kredili sistem uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından izlenir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuvarları ve stüdyolar

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinlerarası bilgiden yararlanırlar.
 • Anlama ve ifade etme yeteneği kazanırlar.
 • Proje tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanırlar
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirirler.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olurlar.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi ve bu olayların iletişim mesleği üzerine etkileri konusunda bilgi kazanırlar.
 • İletişim uygulamaları için gerekli; teknik, kabiliyet ve modern araçları kullanma becerisi kazanırlar.
 • Farklı iletişim sistemlerini karşılaştırma yeteneği kazanırlar.
 • İletişim sistemlerinin değişim dinamiklerini çözümleme becerisi kazanırlar.
 • Medya Okuryazarlığını yaygınlaştırma becerisini kazanırlar.
 • Çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanırlar.
 • Ekip çalışması becerisi kazanırlar.
 • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanırlar.
 • Temel mesleki bilgiler kazanırlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat