Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Coğrafya

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla 2001 yılında Coğrafya alanında araştırma yapabilecek, eğitim kurumlarında görev alacak, yüksek düzeyde coğrafi bilgilerle donatılmış, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan Coğrafyacı unvanına sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından 10. 03. 2006 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca bölümümüze lisans düzeyinde örgün öğrenim hakkı tanınmasıyla birlikte 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 31 öğrenci ile lisans öğretimine başlanmıştır. 26 Temmuz 2022 tarihinde, Fen Edebiyat Fakültesi’nin kapatılarak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla Coğrafya bölümü, kurulan yeni fakültenin bölümleri arasında yerini almıştır. Coğrafya Bölümü; Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Coğrafya Bölümü’nün Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bünyesinde Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Coğrafya Bölümü, Coğrafya Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Coğrafya Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlardan (YKS ve TYT) sözel alandan yeterli puanı almış olma koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Coğrafya Lisans Programının eğitim şekli; düzenlenmiş ve yapılandırılmış içeriklerden meydana gelen ve tasarlanmış bir öğrenme olarak tanımlanan Formal eğitimdir. Resmi bir tanınırlığı bulunmakta olup, 4 yıllık eğitimin sonunda diploma verir. Ayrıca, müfredat, ortam ve yönetim açısından belirli kurallara ve yönetmeliklere bağlıdır.“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Coğrafya Lisans Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Coğrafi olayların; oluşum nedenlerini, karşılıklı ilişkilerini, sorunlarını, yeryüzü genelinde dağılımını açıklayacak bilgilerle donatılmış, araştırmayı önemseyen, bilgi ve teknolojiyi kullanan coğrafyacılar yetiştirmek ve coğrafi araştırmalar yapmak. Alanın gerektirdiği bilgi ve teknolojik donanımlara sahip araştırmacıların ihtisaslaşmasını sağlamak, toplumun hizmetine sunmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Coğrafya Lisans Programı mezunları gerekli koşulları sağladıklarında, devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Aynı şekilde üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenliğe başlayabilirler. Kamu ve özel sektörde olmak üzere CBS uygulamalarında (Altyapı, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, Deniz Hizmetleri, Tarihi Çevre Koruma, Projeler, Kentsel Tasarım, Ulaşım Planlama, Turizm, Şehir Planlama, İmar, Harita, Deprem ve Zemin İnceleme, Kentsel Dönüşüm, Afet Koordinasyon, Su ve Kanalizasyon, vs.) çalışabilirler. Ayrıca Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bünyelerindeki çeşitli Müdürlüklerde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Coğrafya Lisans Programını başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Coğrafya Lisans Programında dersler dönemlik olup, öğrencilerin dönem sonu sınavlarına katılabilmeleri için en az %70 devam şartı aranır. Her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı vardır. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavı katkısı % 60 oranlarında etki eder. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini almak, o dersi başarmış sayılmaktır. DC ve DD notları ise, şartlı başarılı notlardır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Coğrafya Lisans Programı tam zamanlı olarak yürütülmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah SİYAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Emre DUMAN Marmara Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, 4. Kat A Blok, Göztepe Kampüsü Kadıköy/ İstanbul E-posta: nuriyeg@marmara.edu.tr (Bölüm Başkanlığı) Telefon Dahili: 3295

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü akademik kadrosunda 4 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümün fiziksel imkanları arasında teknik donanımlı amfi, sınıf ve CBS Laboratuvarı, kayaçlar koleksiyonu bulunmaktadır. Coğrafya Bölümünde öğrenci hareketliliği ve değişim programları, (Erasmus, Mevlana, Farabi) mevcuttur. Çift Anadal ve Yandal programlarımızla, öğrenciler ikinci bir alanda uzmanlaşmakta ve ikinci bir lisans diploması alabilmektedirler. Coğrafya Bölümünün, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü’nde lisansüstü programları bulunmaktadır.

Müfredat