Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Felsefe (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Felsefe (İngilizce) lisans programı 2021 senesinde açılmış ve 2021-2022 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar “Felsefe Lisans Derecesi” (Bachelor of Arts in Philosophy) almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe (İngilizce) lisans programı ÖSYM sınavı ile öğrenci kabul eder. Kontenjan sayısı 40’tır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmeye yönelik herhangi bir tanınma süreci henüz mevcut değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmesi gerekir.

Program Profili

Felsefe yaklaşık iki yüzyıldır, tüm bilimleri kuşatan bir üst disiplin olma vasfını kaybetse de hâlâ bilimler arasındaki imtiyazlı konumunu sürdürmektedir. Bu imtiyazlı konum, felsefenin gerek insanı gerekse doğayı araştırma konusu alan tüm bilimlerin araştırma sahalarına bakışlarını ve onları ele alış yöntemlerini belirleyen yapısından kaynaklanmaktadır. Felsefenin muğlak ya da tarif edilmesi zor bir disiplin olarak görülmesi işte tam da bu özelliğine yani tüm bilimlere nüfuz edebilme imkânı ve esnekliği içermesine dayanır. Marmara Üniversitesinin geneli açısından düşünüldüğünde Felsefe (İngilizce) programı, verdiği servis dersleri, ÇAP, YAP programları ile üniversitenin tüm öğrencilerinin eleştirel ve sistematik düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve düşünce tarihine dair ortak bir bilgi birikimine ve vizyona sahip olmalarına katkı sağlamayı hedefler. Müstakil bir bölüm olarak Felsefe (İngilizce) programının misyonu, Türkiye’de felsefenin gerek tarihi gerekse disiplinleriyle bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlamak ve bunun önündeki ideolojik ve psikolojik engelleri yıkmaktır. Bu programın vizyonu ise bu misyon doğrultusunda nitelikli İngilizce bir eğitimin ve uluslararası standartlardaki bilgi üretiminin adresi olmaktır. Marmara Felsefe (İngilizce) programının temel hedefleri; bütünlüklü ve derinlemesine bir felsefe tarihi ve felsefe disiplinleri formasyonu veren ve felsefî düşünüş tarzı kazandıran nitelikli bir eğitim sunmak; zorunlu mantık dersleriyle felsefe öğrencisinin iyi bir altyapıya sahip olmasını sağlamak; felsefenin sadece Antik Yunan’la başlayıp Modern Batı medeniyetinde zirvesine ulaşan bir gelişim çizgisine sahip olmadığını, başta İslam medeniyeti olmak üzere diğer medeniyet havzalarında da kayda değer bir felsefî birikimin bulunduğuna dair felsefe öğrencisinin derin bir kavrayışa sahip olmasını sağlamak; farklı medeniyet havzalarının felsefî birikimleri arasında mukayese yapma kabiliyetini geliştirmek; felsefenin çağdaş dünyadaki gündemini takip eden mekanizmalar geliştirmek; klasik diller eğitimini felsefeye renk ve ruh verebilecek bir unsur olarak gündemde tutmak; felsefi metinlere aşinalığı ve bu metinleri kullanım alışkanlığını kazandırmaktır. Halihazırda Felsefe (İngilizce) lisans programı akademik kadrosunda 5 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

2021 senesinde kurulan Felsefe (İngilizce) lisans programı henüz mezun vermemiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Marmara Üniversitesi İTBF Felsefe (İngilizce) programından mezun olan bir öğrenci ‘Felsefe Lisans Derecesi’ almaya hak kazanacağından, istediği bir yüksek lisans veya bütünleşik doktora programına, başvurmak istediği kurumun belirlediği şartları da sağladığı takdirde başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders ölçme ve değerlendirme ölçütleri dersi verecek olan öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dersin izlencesinde belirtilir. Bu ölçütler; vize ve final sınavı, belli periyotlarda yapılan ara sınavlar, sunum, düzenli ödevler veya dönem ödevi gibi formatlarda olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Felsefe (İngilizce) programından mezun olabilmek için bölüm müfredatında sınırları çizilen çerçeve içerisinde zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanmış olması gerekir. Bu da 47 ders alınması, toplam 240 kredi ve 240 AKTS’nin tamamlanmasını gerektirmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Felsefe (İngilizce) programı tam zamanlı bir örgün eğitim programıdır. Aksi belirtilmediği takdirde dersler yüz yüze işlenir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim, Fahrettin Kerim Gökay Cd., 34722 Kadıköy/Göztepe Program Başkanı: Doç. Dr. Sinem Elkatip Hatipoğlu

Bölüm Olanakları

Felsefe (İngilizce) programı öğrencisi, Marmara Üniversitesinin öğrencilerine tanıdığı tüm olanaklardan eşit ölçüde yararlanma hakkına sahip olmasının yanında, Felsefe bölümünün iç etkinliklerine katılarak alanında kendisini geliştirme imkanına da sahiptir. Bölümümüz tarafından aylık olarak düzenlenen Felsefe Konuşmaları (Philosophy Talks) etkinliği bu etkinliklere bir örnektir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Muhtelif bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefî bakış açısına olan ihtiyacın bilincine varmak.

- Felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak.

- Felsefe tarihine dair derin ve bütünlüklü bir kavrayışa sahip olmak.

- Çağdaş felsefenin gündeminden haberdar olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi karakter haline getirmiş olmak.

- Malumat düzeyinde bilgi edinmenin ötesine geçip, felsefi meseleleri doğrudan tartışabilme becerisi edinmek.

- İngilizceye ek olarak, felsefi öneme haiz bir başka yabancı dili belirli düzeyde öğrenmiş olmak.

- Felsefe (İngilizce) programı mezunlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları ve üniversitelerde çalışabilecek formasyona sahip olmaları sağlanacaktır.

- Felsefe (İngilizce) programından mezun olanlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda “danışman” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler.

- Lisans sürecinde ihtiyaç duyulan zorunlu kredilerini tamamlayanlar ve ilgili koşulları yerine getirenler orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler.

- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, Araştırma Görevlisi, Doktor Öğretim görevlisi veya üyesi, Doçent ve Profesör gibi çeşitli akademik unvanlar ile çalışabilirler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Felsefede birincil kaynaklardan faydalanabilme becerisini edinmek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Felsefenin alt disiplinlerine dair temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak.

- Herhangi bir felsefî meseleyi ele alırken sadece Batı felsefesine bağlı kalmadan, gerektiğinde İslam, Çin, Hint, Mezopotamya vd. medeniyetlerinin felsefî birikimlerine müracaat edebilme yetisine sahip olmak.

 • Muhtelif bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefî bakış açısına olan ihtiyacın bilincine varmak.
 • Felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak.
 • Felsefenin alt disiplinlerine dair temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak.
 • Felsefe tarihine dair derin ve bütünlüklü bir kavrayışa sahip olmak.
 • Herhangi bir felsefî meseleyi ele alırken sadece Batı felsefesine bağlı kalmadan, gerektiğinde İslam, Çin, Hint, Mezopotamya vd. medeniyetlerinin felsefî birikimlerine müracaat edebilme yetisine sahip olmak.
 • Çağdaş felsefenin gündeminden haberdar olmak.
 • Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi karakter haline getirmiş olmak.
 • Felsefede birincil kaynaklardan faydalanabilme becerisini edinmek.
 • Malumat düzeyinde bilgi edinmenin ötesine geçip, felsefi meseleleri doğrudan tartışabilme becerisi edinmek.
 • İngilizceye ek olarak, felsefi öneme haiz bir başka yabancı dili belirli düzeyde öğrenmiş olmak.
 • Felsefe (İngilizce) programı mezunlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları ve üniversitelerde çalışabilecek formasyona sahip olmaları sağlanacaktır.
 • Felsefe (İngilizce) programından mezun olanlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda “danışman” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler.
 • Lisans sürecinde ihtiyaç duyulan zorunlu kredilerini tamamlayanlar ve ilgili koşulları yerine getirenler orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler.
 • Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme
 • Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, Araştırma Görevlisi, Doktor Öğretim görevlisi veya üyesi, Doçent ve Profesör gibi çeşitli akademik unvanlar ile çalışabilirler.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Muhtelif bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefî bakış açısına olan ihtiyacın bilincine varmak.

- Felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak.

- Felsefe tarihine dair derin ve bütünlüklü bir kavrayışa sahip olmak.

- Çağdaş felsefenin gündeminden haberdar olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi karakter haline getirmiş olmak.

- Malumat düzeyinde bilgi edinmenin ötesine geçip, felsefi meseleleri doğrudan tartışabilme becerisi edinmek.

- İngilizceye ek olarak, felsefi öneme haiz bir başka yabancı dili belirli düzeyde öğrenmiş olmak.

- Felsefe (İngilizce) programı mezunlarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları ve üniversitelerde çalışabilecek formasyona sahip olmaları sağlanacaktır.

- Felsefe (İngilizce) programından mezun olanlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda “danışman” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler.

- Lisans sürecinde ihtiyaç duyulan zorunlu kredilerini tamamlayanlar ve ilgili koşulları yerine getirenler orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler.

- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, Araştırma Görevlisi, Doktor Öğretim görevlisi veya üyesi, Doçent ve Profesör gibi çeşitli akademik unvanlar ile çalışabilirler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Felsefede birincil kaynaklardan faydalanabilme becerisini edinmek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Felsefenin alt disiplinlerine dair temel düzeyde yetkinliğe sahip olmak.

- Herhangi bir felsefî meseleyi ele alırken sadece Batı felsefesine bağlı kalmadan, gerektiğinde İslam, Çin, Hint, Mezopotamya vd. medeniyetlerinin felsefî birikimlerine müracaat edebilme yetisine sahip olmak.

Müfredat

Müfredat