Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) - İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü - İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

17 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) de ekonomi ve finans alanlarında çalışmalar yaparak küresel anlamda İslam’ın öngördüğü prensip ve değerlere uygun bir ekonomik sistemin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun olmaları ya da son sınıf son dönem öğrencisi olmaları gerekir.Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi kayıt esnasında teslim edilecektir. 2. Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde (transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz 3. Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora kaydı olanların Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 4. Türk uyruklu adaylar ALES/GRE/GMAT sınav sonuçlarından 60 puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES veya eşdeğer bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmaz. 5. Yabancı Dil Belgesi: T.C. Vatandaşı adayların programa kabulu için YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen merkezi İngilizce dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından İngilizce 60 puan almış olması gerekir. 6. Meslekî bilgi değerlendirme sınavına girmeyen öğrenci mülakat sınavına giremez 7. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçiş; Üniversitemizde lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen Üniversite dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler başvuru yapabilir. Program için belirtilen yabancı dil ve ALES sınav puan şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin programı tamamlamak için ilk dönem 5, ikinci dönem 4 ve ayrıca seminer dersi olmak üzere toplam 10 ders alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenciler sadece içerisinde bulundukları dönem açılan derslerden seçimlerini gerçekleştirebilirler.

Program Profili

İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, iki dönem ders ve iki dönem tez yazım aşaması olmak üzere toplam dört dönemlik bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program yeni açıldığından dolayı henüz herhangi bir mezunun istihdam profil örneği bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İslam Ekonomisi ve Finansı bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav , Sözlü sınav, Ödevler, Kompozisyon (kısa makale) yazımı, Performans ödevleri, Sunumlar, Projeler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için toplamda 27+3 (Seminer) kredi (60 AKTS) ders yükünü ve yüksek lisans tezini (60 AKTS) bitirerek toplamda 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası Zemin Kat 34722 Kadıköy / İstanbul muisef@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, finans sektörü içerisinde yer alana T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) gibi kurumların desteği ile faaliyetlerine devam edecek bir yüksek öğrenim kurumudur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma

- İslam ticaret hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma

- İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma

- Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma

- Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme

- Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme

- Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- İslam iktisadı ile ilgili yapılan akademik çalışmalara erişebilme ve bunlardan faydalanabilme

Öğrenme Yetkinliği

- En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme

- Akademik araştırma yapabilme, akademik dile hakim olma ve sözlü ve yazılı akademik ürünler verebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma

Alana Özgü Yetkinlik

 • İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma
 • İslam ticaret hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma
 • İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma
 • Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma
 • Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme
 • Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme
 • Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme
 • Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama
 • İslam iktisadı ile ilgili yapılan akademik çalışmalara erişebilme ve bunlardan faydalanabilme
 • Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma
 • En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme
 • Akademik araştırma yapabilme, akademik dile hakim olma ve sözlü ve yazılı akademik ürünler verebilme
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

- Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma

- İslam ticaret hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma

- İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma

- Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma

- Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

- Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme

- Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme

- Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

- Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

- İslam iktisadı ile ilgili yapılan akademik çalışmalara erişebilme ve bunlardan faydalanabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

- En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme

- Akademik araştırma yapabilme, akademik dile hakim olma ve sözlü ve yazılı akademik ürünler verebilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

- Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat

Müfredat