Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme Enformatiği (Almanca)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Almanca İşletme Enfomatiği Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 21.03.1991 tarihli milletlerarası anlaşmaya dayanılarak, DAAD (Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile 1991 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans Diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir üniversitede İşletme Enformatiği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş için başvuru yapma hakları vardır. Yurt dışında okuyan öğrencilerin bu hakkı kazanabilmesi için üniversitelerinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınması gerekmektedir. Bununla birlikte bölümün her sınıf için belirli sayıda yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır. Yatay geçişe hak kazanıp kazanılamayacağı bölüm kuruluna bağlıdır ve bölümün açılan kontenjanları doldurma mecburiyeti yoktur. Aranan şart ise geçişi yapılmak istenen sınıfa kadarki öğrencinin üniversitesinde aldığı tüm dersleri başarılı bir derece ile geçmiş olmaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenim; 1-2 yıllık yabancı dil hazırlığı, 4 yıllık lisans öğrenimi ve 2 yıllık yüksek lisans öğrenimi olmak üzere farklı programlarda yürütülmektedir. Ön koşullu dersler mevcuttur. 1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Einführung in Wirtschaftsinformatik" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Algorithmen, Datenstrukturen, Datenmodellierung" dersinin ön koşullu dersidir. Ayrıca,1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Wirtschaftsdeutsch I" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Wirtschaftsdeutsch II" dersinin ön koşullu dersidir. Öğrenciler son sene bitirme ödevi yazmak ve sunumunu yapmakla yükümlüdürler. Bitirme tezi olmayan öğrenci diploma alamaz.

Program Profili

Almanca İşletme Enformatiği Bölümünde enformatik ve işletme eğitimi birbiriyle bağlantılı olarak verilmektedir. İşletme Enformatiği bilim dalı, işletmelerdeki iş problemlerine teknolojik ve sistematik çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, enformasyon sistemleri ile bağlantılı olarak veri tabanı, yazılım, donanım bilgi ve uygulama yöntemleri, programlamanın temelleri, yazılım geliştirme ve ileri düzeyde matematik ve sayısal yöntemler konularında eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları başta Almanya sermayeli büyük ölçekli işletmeler olmak üzere, enformasyon teknolojileri bölümlerinde istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari olarak 60 puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümde sınavlar vize ve final olarak yapılmaktadır. Notlamada ise Bağıl Değerleme Sistemi (BDS) kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

M.Ü. önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı:
Prof. Dr. Yücel Yılmaz
yucelyilmaz@marmara.edu.tr
Tel: 0212 5079925

AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Kıran
selcuk.kiran@marmara.edu.tr

Adres:
Marmara Üniversitesi
Bahçelievler Kampüsü
Bahçelievler - Istanbul

Bölüm Olanakları

0

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematik ve istatistik bilgilerini işletme enformatiği problemlerine uygular.
 • Temel işletme bilgilerini kazanmış olur.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
 • Yabancı dil becerisi kazanır veya arttırır.
 • Programlama becerisi kazanır ve farklı uygulamalar geliştirebilir.
 • Temel iktisat ve ekonomi bilgisi kazanır.
 • Hukuki bilgileri işletme enformatiği alanında kullanır.
 • Veri tabanı tasarlar ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Multimedya ve web uygulama ve programlaması becerisi kazanır.
 • Yazılım geliştirme sürecinin uygulanması ve yönetimi yetkinliğini kazanır.
 • Donanım ve işletim sistemlerinin kullanılması ve optimizasyonu yetkinliğini kazanır.
 • İşletme süreçlerinin farklı yöntemlerle analizi ve modellemesi, yönetim optimizasyonu becerisi kazanır.
 • İşletme karar modellemesi ve karar destek sistemlerinin analiz ve modellemesi becerisi kazanır.
 • Standart yazılım uygulamalarını kullanır, kurumsal kaynak planlama sistemleri, işletme uygulama sistemleri, uzman sistemler konularında bilgi sahibi olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.