Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme (İngilizce) - Pazarlama (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

İngilizce İşletme Programı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü altında 1982 – 1983 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 1985 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmış ve İngilizce İşletme bölümü İşletme Fakültesinin bünyesine taşınmıştır. 2019’da YÖK’ün farklı dilde eğitim veren işletme bölümlerini birleştirmesi sonucu İngilizce İşletme Programı İşletme Bölümü bünyesinde bugünkü yapısına kavuşarak ülkemizin yükseköğretim sistemi içerisindeki seçkin konumunu sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

İşletme programında lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüze ÖSYM'nin yaptığı sınav sonucunda yeterli EA puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal - Öğrenim gören öğrenciler belirli yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın eğitim dili İngilizcedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Öğrenciler eğitim planında yer alan tüm zorunlu ve seçimlik dersleri 240 AKTS kredisini tamamlayacak şekilde alıp başarılı olarak mezun olacaktır.

Program Profili

İngilizce İşletme Programı, eğitim ve öğrenimin yanı sıra bilimsel çalışmalara ve topluma katkısı olacak küresel rekabet koşullarına ve sürekli değişime uyum sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencileri yetkin bireyler olarak eğitmek ve sürekli gelişimi kalıcı kılmak misyonumuzdur. 4 yıllık temel eğitimin ilk iki yılında genel işletme dersleri alan öğrenciler, 3. ve 4. yıllarda kariyer planları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönetim organizasyon, pazarlama, muhasebe finansman ve karar bilimleri uzlanım dallarından birini seçerek BA (lisans) derecesi ile mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programımızdan mezun olan İşletmeciler farklı sektörlerde, • Telekomünikasyon • Reklamcılık • E-ticaret • Taşımacılık • Üretim • Otomotiv • Sağlık • Bilişim • Araştırma • Bankacılık • Sigortacılık • Diğer Finans Kurumları • Danışmanlık • Denetim iş fırsatları bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölüm mezunu öğrenciler isterlerse bölümümüz tarafından İngilizce sunulan muhasebe finans tezli-tezsiz yüksek lisans, pazarlama tezli-tezsiz yüksek lisans, yönetim organizasyon tezli-tezsiz yüksek lisans, yöneticiler için karar bilimleri tezli-tezsiz yüksek lisans ve örgütsel davranış tezli yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Bu geçiş için ALES ve lisans koşullarını tamamlayan öğrenciler mülakatta başarılı oldukları takdirde programa kabul edilirler. Bölümümüz tarafından sunulan bütün programlar için Sosyal Bilimler Ensititüsü İşletme Anabilim Dalı Programlarına bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslerde en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev başarıları da dikkate alınmaktadır. Notun % 50’si yarıyıl içi değerlendirmeden kalan % 50’si de yarıyıl sonu sınavından gelmektedir. Öğrencilerin ders geçme notu bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler programı tamamlayabilmek için zorunlu ve seçmeli dersleri geçmenin yanı sıra 2.00 (CC) mezuniyet notuna sahip olmalıdırlar. Bazı dersler ancak ön koşullu dersler geçildikten sonra alınabilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. E. Serra YURTKORU Program Koordinatörü: Doç. Dr. Hüseyin EKİZLER Adres: M.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi - Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. 34722 Kadıköy / İstanbul Telefon: +90 216 777 24 00 Faks: +90 216 777 24 01 e-Posta: isletme@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm, Marmara Üniversitesi içinde en çok Erasmus değişim öğrencisi kabul eden ve yurt dışına gönderen bölümdür. Değişim programlarına yoğun katılım ile uluslararası bilgi ve görgü değişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Her yıl yabancı üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen International Week, Türkiye'nin önde gelen işletmeleri ile düzenlenen Kariyer günleri öğrencilerin aktif katılımı ile okul dışı bağlantılarını güçlendirmeyi hedefler. Bölümümüze bağlı olarak, öğrencilerin çeşitli aktiviteler düzenleyerek bireysel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri ‘Leadership and Governance Club’ ve ‘Management Club’ bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgilere sahip olmak
 • Bir işletmeyi kendi çevresi içinde inceleyebilecek araçları değerlendirebilmek ve kullanabilmek
 • Bir işletmenin belli bir alanında çalışabilmek ve uzmanlaşabilmek
 • İşletmenin farklı işlevleri arasında bağ kurabilmek
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilmek
 • İşlemsel veya taktik düzeydeki bir sorunun çözümünde kullanılabilecek öneriler geliştirmek
 • Önerdiği çözümü savunabilmek
 • Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahip olmak
 • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Yeni durumlara uyabilme yeteneğine sahip olmak
 • Bilişim alanındaki becerilerini işletme ile ilişkilendirmek
 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğine sahip olmak
 • Farklı disiplinlerden kazandığı becerileri işletme ile ilişkilendirmek
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

- Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat