Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme (İÖ) - Pazarlama (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

Okulumuzun ilk temelini teşkil eden girişim, zamanın Ticaret Nazırı Suphi Paşa tarafından, ülke içindeki ticareti yabancıların sultasından kurtarmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek amacıyla yapılmış, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında Maarif Nazırı Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır. 1893 yılında bilinmeyen sebeplerden kapatılan okul, duyulan ihtiyaç üzerine yeniden 1894 yılında Beyazıt’ta öğrenimine başlamıştır. O zaman hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler verilmeye başlanmış, bu da okulumuzun değerini bir kat daha artırmış ve 1915 yılında ilk defa ihtisas bölümleri kurulmuştur. 1923 - 1924 eğitim ve öğretim yılında “İktisat Vekaleti”ne bağlanarak öğrenime devam etmiş, bu dönemden itibaren Türkiye’de ilk olarak kız ve erkek öğrencilerin beraberce eğitim ve öğretim gördükleri ilk kuruluş olmuştur. 1924 yılında “Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi” şekline getirilerek “Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Ticaret Lisesi mezunlarının devam edebildiği bir yüksekokulken 1927’den itibaren lise mezunu olanların da kabul edilmesine başlanmıştır. 1959 yılında Akademiler kanunu ile “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” adını alarak ihtisas dalları; “Maliye-Muhasebe”, “İktisadi İşletmecilik”, “Dış Ticaret ve Turizm” şekline dönüştürülmüş ve öğrenim süresi üç yıldan dört yıla çıkartılmıştır. 1967 yılında, Akademiler arası Kurul Kararı ile gece öğrenimine başlanmış ve programında değişiklikler yapılmıştır. İhtisas dalları daha sonra “İktisat-Maliye”, “İşletme-Muhasebe” olarak ikiye ayrılmıştır. 1969 yılında tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli tam özerk bir kuruluş haline getirilen “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine”, 1972-1974 eğitim ve öğretim yıllarında “Muhasebe Enstitüsü”, “İşletme Bilimleri Enstitüsü” ve “Türkiye Ekonomileri Enstitüsü” adlı üç enstitü faaliyete geçirilmiştir. 1977-1978 eğitim ve öğretim yılında “Ekonomi”, “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” Fakültelerini öğretim faaliyetine açan Akademimizin, bünyesindeki “Galatasaray İşletmecilik Yüksekokulu”nun, “İşletme Fakültesi”ne; “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” ve “Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu”nun, “Ticari Bilimler Fakültesi”ne dönüştürülmesi ile meydana gelen tüm fakülteleri 1982 yılının Temmuz ayında çıkartılan 41 sayılı kanun ile birleştirilerek “Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmek üzere Yükseköğretim Kurumundaki yerini almıştır. İzleyen yıllarda sürekli büyüyen, değişen ülke koşullarına paralel olarak, gelenek ve değerlerine bağlı bir şekilde günün gerekliliklerine uygun teknoloji ve müfredatlarla eğitim veren fakültemize gösterilen talep artmış ve bu gelişmeler neticesinde yönetimi daha etkin kılmak adına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine ayrışmıştır. Yaşanan bu son gelişme ile kurumumuz, 2012 senesinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne dönüşmüştür.

Kazanılan Derece

İşletme programında lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüze ÖSYM'nin yaptığı sınav sonucunda yeterli EA puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal - Öğrenim gören öğrenciler belirli yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İkinci eğitim programımız gece eğitimi vermekte olup ğrogramın eğitim süresi dört yıldır. Öğrenciler eğitim planında yer alan tüm zorunlu ve seçimlik dersleri 240 AKTS kredisini tamamlayacak şekilde alıp başarılı olarak mezun olacaktır.

Program Profili

İşletme Programı; İnsan Kaynakları Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman ABD, Örgütsel Davranış ABD, Pazarlama ABD, Sayısal Yöntemler ABD, Ticaret Hukuku ABD, Üretim Yönetimi ABD, Yönetim ve Organizasyon ABD dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi birikimi içeren, işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler yürütülmektedir. Programın ikinci ve üçüncü senelerinde ise işletme alanındaki alt dallar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik geliştirmeye yönelik dersler yürütülmektedir. Programın dördüncü ve son senesinde ise öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri alanlarda ders seçimlerini yapabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademisyenlik, Bankacılık, Denetçilik, Müfettişlik, Mali Müşavirlik, Finans Uzmanlığı, Finansal Danışmanlık, Pazarlama ve Satış Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Üretim Planlamacılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı,

Üst Derece Programlarına Geçiş

İşletme Programından mezun olacak öğrencilerimiz, programımızı başarı ile tamamladıklarında hem ulusal yükseköğretim kurumlarında hem de uluslararası eğitim veren yükseköğrenim kurumlarında başvuracakları alanların yeterlilikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler. Bölümümüz tarafından sunulan programlar için Sosyal Bilimler Ensititüsü İşletme Anabilim Dalı Programlarına bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslerde en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde proje, quiz, ödev başarıları da dikkate alınabilmektedir. Notun % 50’si yarıyıl içi değerlendirmeden kalan % 50’si de yarıyıl sonu sınavından gelmektedir. Öğrencilerin ders geçme notu bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler programı tamamlayabilmek için zorunlu ve seçmeli dersleri geçmenin yanı sıra 2.00 (CC) mezuniyet notuna sahip olmalıdırlar. Bazı dersler ancak ön koşullu dersler geçildikten sonra alınabilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

"Bölüm Başkanı: Prof. Dr. E. Serra YURTKORU Program Koordinatörü: Prof. Dr. Nermin ÇITAK Adres: M.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi - Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. 34722 Kadıköy / İstanbul Telefon: +90 216 777 24 00 Faks: +90 216 777 24 01 e-Posta: isletme@marmara.edu.tr"

Bölüm Olanakları

Bölüm, Marmara Üniversitesi içinde en çok Erasmus değişim öğrencisi kabul eden ve yurt dışına gönderen bölümdür. Değişim programlarına yoğun katılım ile uluslararası bilgi ve görgü değişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bölümümüze bağlı olarak, öğrencilerin çeşitli aktiviteler düzenleyerek bireysel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri kulüpler bulunmaktadır. https://isletme.marmara.edu.tr/akademik/lisansustu/diger-etkinlikler/kulup-etkinlikleri

Müfredat