Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 senesinde kurulmuştur. Yer imkanlarının sağlanması ve hazırlık sürecinin tamamlanması ile 2010 senesinde ilk Lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Misyon olarak, mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi öğrencilerine yüksek kalitede sağlayarak; onları, yurtta ve dünyada, hem uygulama hem de araştırma alanında başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmak, vizyon olarak ise, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yurtta ve dünyada ihtiyaç duyulan gerekli tüm bilgi, beceri ve teknolojileri kavramak, geliştirmek, üretmek ve yaymak belirlenmiştir.

Kazanılan Derece

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlardan (YGS ve LYS) YÖK'ün belirlemiş olduğu yeterli puanı almak. Bunlara ek olarak, bölüm eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle hazırlık eğitiminin tamamlanması veya YDYO'nun düzenlediği veya başka kurumlar tarafından düzenlenmiş olup YDYO'nun geçerliliğini kabul ettiği sınavlardan birinden geçer not almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, YÖK'ün belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında yürütülmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Modern bir anlayış ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç 4 yıldır. Tamamı İngilizce olarak verilmekte olan, müfredatta yer alan tüm derslerin başarı ile tamamlamak ve 2 adet 30'ar günlük işyeri stajlarını başarı ile tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında sağlam bilgi düzeyi kazanmış ve profesyonel eğitim almış, modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde uygulamalı alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki hızlı gelişmeleri takip edebilen, uygulayan, geliştiren, ve bunlara katkıda bulunabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, ileri seviyede çözümleme ve tasarım yeteneklerine sahip, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, çok disiplinli konularda çalışma yapabilen, yüksek meslek etiğine ve sorumluluk duygusuna sahip, erdemli, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum yararına kullanan, evrensel değerlere önem veren, çevre bilinci olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, liderlik vasıflarına sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve bilim adamı adayı öğrenciler yetiştirmeyi, öğrencilerine sosyal hayat, iş dünyası, endüstri ve insan olgusunun mühendisliğin bütünleyici unsurları olduğunun bilincini vermeyi ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak araştırma etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Elektrik ve elektronik endüstrisi yanında, elektrik, elektronik, otomasyon, haberleşme ve yazılım içeren tüm sektörlerde yer bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği ALES sınavından geçerli not almaları ve başvurdukları kurumun İngilizce yeterlilik koşullarını sağlamaları halinde kendi alanlarında veya izin verilen farklı alanlarda yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Öğrencinin devamlılığı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her dönem 15 hafta sürmekte ve 8. haftada arasınav yapılmaktadır. Dönem sonunda ise final sınavları yapılmaktadır. Ayrıca dönem süresince derslere ve öğretim üyelerine bağlı olmak üzere, quiz, ödev, sunum, rapor ve laboratuvar gibi araçlar da öğrencilerin performanslarını değerlendirme kullanılabilmektedir. Yıl sonu notunun % 60'ı dönem içinde yapılan değerlendirmeler ve/veya arasınavlardan, %40'ı ise final sınavından oluşmaktadır ve harf notu olarak tespit edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmeleri için de Genel Akademik Not Ortalamasının en az 1.80 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik koşulları ve kuralları" başlığı altında verilen koşullar geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Örgün öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Murat Doğruel Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Göztepe, İstanbul 34722 Ofis: (0216) 3480292/ 655 mdogruel@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Elektronik ve dijital tasarım, laboratuvarları bulunmaktadır. Diğer imkanlar Mühendislik Fakültesi ile paylaşılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

- Karmaşık bir sistem, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 • Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Karmaşık bir sistem, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

- Karmaşık bir sistem, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat