Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beslenme ve Diyetetik

Program Tanımları

Kuruluş

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 tarihinde kurulmuş olup 2014-2015 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı, besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenler konusunda bilgilerin güncellenerek, sağlığın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır). Toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendiren ve bilinçlendiren ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun, ekonomik olarak, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturarak, güncel gelişmeler ile senkronize bir şekilde uygulayarak her yönden topluma katkı sağlayacak bilimsel alt yapıya sahip bireylerin kazandırılmasıdır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Beslenme ve Diyetetik” alanında “Doktora” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öncelikle Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir. Bu programa dört yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans ve tezli yüksek lisansını tamamlamış adaylar tercih edilmektedir. Bu programda başarılı olabilmek için kişilerle etkili iletişim kurabilme ve araştırma yapma becerisi önemlidir. Programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan dersler anabilim dalı kurulu kararı ile muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program süresince yapılan sınavlarla birlikte yeterlilik yazılı ve sözlü sınavını başarıyla geçmiş ve tez hazırlama sürecine girmiş olması gerekmektedir.

Program Profili

Program “Seminer, Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Yetişkinde Klinik Beslenme Sorunları, İleri Beslenme, Besin Tüketim Araştırmaları, Çocukta Klinik Beslenmede Sorunlar, Besin Güvenliği, Besin Güvenliği Sistemleri ve Uygulamaları, Besin Kalitesi, Beslenme Durumunun Saptanması, Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve Metabolizma” konularında dersleri içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kamu ve özel sektörde, sağlık alanında kamu ve özel hastanelerde klinik diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, renal bakım diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, geriatri diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, enteral-parenteral beslenme diyetisyeni, bariyatrik cerrahi diyetisyeni, diyaliz üniteleri diyetisyeni, yoğun bakım diyetisyeni ve kurum diyetisyeni olarak çalışabilirler. Eğitim ve araştırma alanlarında, okul, banka, lokanta, oteller, yemek fabrikaları, besin endüstrisi, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, sağlık klüpleri, fitness ve güzellik merkezleri, sporcu danışmanlığı, yaşlı ev bakım hizmetleri, gazete-mecmua yazarlığı, radyo-TV programcılığı alanlarında hem diyetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olarak mesleklerini icra edebilirler. Bu programdan sonra akademik kariyere devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı (ödevlerin %10’u, laboratuvar çalışmalarında uygulamaların %36’ı ve teoriğin %24’ü) alınarak öğrencilerin başarıları değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca müfredatda bulunan bütün dersleri almak, bu dersleri başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla tez çalışmalarını da başarı ile tamamlayarak yayın şartını karşılamak ve tez sunumunda jüri üyelerince başarılı bulunmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatma Esra GÜNEŞ , Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Başıbüyük Kampüsü e-mail; fegunes@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde Beslenme Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Beslenme ve Diyetetik doktora eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavrar ve uygular.

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlar ve kalite konusunda bilgi sahibi olur.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.

- Beslenme ve Diyetetik doktora programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

- Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.

- Verilerin çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler.

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki açıdan kendini yeniler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Beslenme ve Diyetetik doktora eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.

- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerileri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanır.

- Beslenme ve Diyetetiğin sağlığı iyileştirmek için yapabileceği katkıyı savunur.

- Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.

 • Beslenme ve Diyetetik doktora eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavrar ve uygular.
 • Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlar ve kalite konusunda bilgi sahibi olur.
 • Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Beslenme ve Diyetetik doktora programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.
 • Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Verilerin çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler.
 • Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki açıdan kendini yeniler.
 • Beslenme ve Diyetetik doktora eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.
 • Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerileri kazanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Beslenme ve Diyetetiğin sağlığı iyileştirmek için yapabileceği katkıyı savunur.
 • Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Beslenme ve Diyetetik doktora eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavrar ve uygular.

- Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlar ve kalite konusunda bilgi sahibi olur.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.

- Beslenme ve Diyetetik doktora programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

- Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.

- Verilerin çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler.

- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki açıdan kendini yeniler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Beslenme ve Diyetetik doktora eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.

- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerileri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanır.

- Beslenme ve Diyetetiğin sağlığı iyileştirmek için yapabileceği katkıyı savunur.

- Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.

Müfredat