Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyofizik

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 1990-1991 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans Eğitim programına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyofizik” alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Fakülteleri, Fen Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden, Eczacılık Fakültelerinden, Mühendislik Fakültelerinde Fizik ve Kimya mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (alandan), bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp Fakülteleri, Fen Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden, Eczacılık Fakültelerinden, Mühendislik Fakültelerinde Fizik ve Kimya mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerde başarılı olmak ve yüksek lisans tezini jüri önünde başarıyla savunmak.

Program Profili

Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran temel biyolojik süreçleri fiziksel kavram ve araçlarla inceleyebilecek bilgi birikimini edinmesi, konusuyla ilgili bilimsel literatürü izleyebilecek yeterliliğe ulaşması amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrenci aldığı seçmeli derslere bağlı olarak biyofiziğin temel ilkelerini, molekül biyofiziğini temel kavramlarını, biyoenerjetiği, hücredeki biyofiziksel olayları, hücre içindeki sinyal iletim mekanizmalarını, temel informasyon kavramlarını, biyoinformatiğin temel kavramlarını, biyoelektriğin temel ilkelerini, radyasyon biyofiziğini, moleküler biyofizik yöntemlerini ve tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkelerini öğrenir. Moleküler biyofiziğin temel yöntemlerine ilişkin pratik yapma olanağı bulur, tez aşamasında dahil olduğu proje veya projeler kapsamında daha ileri düzeyde araştırma tekniklerini öğrenir, bu teknikler hakkında yeterince deneyim edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslar arası bilimsel kurumlarda ve üniversitelerde araştırıcı kadroları ve akademik kadrolarda çalışma olanakları bulabilir. Moleküler biyoloji yöntemleri konusunda edindiği deneyimler doğrultusunda sağlık sektörünün (özellikle ilaç sanayisinin) çeşitli birimlerin birçok kademesinde görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyofizik Yüksek Lisans Diplomasına hak kazanan mezunlar, ALES ve ÜDS'den yeterli puanları almaları koşuluyla Biyofizik Doktora programlarına başvurabilir, mülakat sınavında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, "Ölçme ve Değerlendirme", "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Alınan derslerden başarılı olmak, yönetmeliklerin gerektirdiği not ortalamasına ulaşmak ve gerekli sayıda krediyi tamamlamak gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra belirlenen tez konusu kapsamında bilimsel çalışmaları başarıyla tamamlamak, tez yazmak ve bu tezi 3 asil üyeden oluşan jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı, e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Başıbüyük, Başıbüyük Yolu No: 9 D:2, 34854 Maltepe/İstanbul Prof. Dr. Hülya Cabadak

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Biyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
 • Fiziğin temel kavramlarını öğrenir.
 • Biyofiziğin temel kavramlarını öğrenir.
 • Çözeltilerin genel özelliklerini öğrenir.
 • Hücresel olayların biyofiziksel kavramlarla nasıl incelendiğini öğrenir.
 • Biyofizikteki temel araştırma yöntemlerinin öğrenir.
 • Makro moleküllerin yapısını öğrenir.
 • Termodinamiğin temel ilkelerini öğrenir.
 • Hücre zarının temel özelliklerini öğrenir.
 • Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.
 • Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.
 • Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.
 • Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(42-Yaşam Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

- Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

Müfredat