Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı yüksek lisans programı 1993 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Programın amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında uzman hemşire ve Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için Bilim insanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uzmanı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

4 yıllık hemşirelik lisans mezunu (Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak. Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES)’ndan 55 ve üzerinde not almak. YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınav eşdeğerliklerinden en az 50 puan; Türkçe Programlar için en az 40 puan alması gerekmektedir. Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık hemşirelik lisans mezunu (Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Hemşirelik Fakültesi) olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Programa kayıt olan öğrencileri Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğine İlişkin temel kavramları ve araştırma alanlarını tanıtmak, üreme sağlığı, aile planlaması, yeterliliğe dayalı değerlendirme gibi temel alanlarda araştırma tekniklerini öğretmek, öğrencilerin kendi alanlarına yönelik bir araştırma tezi yürütmelerine olanak sağlamaktır. Doktoraya hazırlık amacıyla yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Hemşirelik fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve ebelik akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarı olmak için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başıbüyük Mah. Süreyyapaşa Başıbüyük Yolu Sk. 4 B 34854 Maltepe/İSTANBUL Prof.Dr. Nurdan DEMİRCİ Tel; 0 216 777 57 32 e mail: nurdandemirci@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrencilere farklı disiplinlerden bir ders programı sunulacaktır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını tez olarak raporlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.

- Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Kadın sağlığında bütüncül hemşirelik yaklaşımı sergiler.

- Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Takım anlayışını benimser.

- Liderlik özelliklerini gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.

- Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.

- Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.

- Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.

 • Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.
 • Kadın sağlığında bütüncül hemşirelik yaklaşımı sergiler.
 • Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.
 • Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.
 • Takım anlayışını benimser.
 • Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.
 • Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.
 • Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.
 • Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.
 • Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını tez olarak raporlar.
 • Liderlik özelliklerini gösterir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

- Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını tez olarak raporlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

- Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.

- Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

- Kadın sağlığında bütüncül hemşirelik yaklaşımı sergiler.

- Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Takım anlayışını benimser.

- Liderlik özelliklerini gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

- Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.

- Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.

- Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.

- Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.

Müfredat