Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı doktora programı 1993 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Programın amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji hemşireliği alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip bilim insanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Doğum ve kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora ünvanını alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik yüksek lisans programlarından birinden mezun olmuş olmak. Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES) sınavından 60 ve üzerinde not almak. Üniversite dil Sınavından 55 ve üzeri puan almış olmak. Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik alanında Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Alanında Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak. Hazırlanan doktora tezini başarı ile tamamlamak.

Program Profili

Programa kayıt olan öğrencilere Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin temel kavram, kuram ve araştırma alanlarını tanıtmak, mesleki sorunları ve sağlık hizmetlerini analiz etmelerini, çözüm üretmelerini ve kaliteyi sorgulamalarını sağlamak, kadın doğum hemşireliğine yönelik yenilik ve bilimsel araştırmalara katılımlarını sağlamak, kendi felsefelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başıbüyük Mah. Süreyyapaşa Başıbüyük Yolu Sk. 4 B 34854 Maltepe/İSTANBUL Prof.Dr. Nurdan DEMİRCİ Tel; 0 216 777 57 32 e mail: nurdandemirci@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrenciler farklı disiplinlerden bir ders alacaklardır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Kadın sağlığı hizmetlerini analiz, sentez eder ve çözüm üretir.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bakım uygulamaları ve araştırmalarında model- kuramları kullanır ve katkı sağlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Doğum ve kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özümser, kullanır ve alanına yenilik getirir.

- Alanına özgü ileri düzey bilgilerini kullanarak kadını bütüncül olarak değerlendirir, sonuçları analiz ve sentez eder, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak uygun hemşirelik tanıları koyar ve bakım yapar.

- Kadın sağlığı ve hastalıklarına yönelik riskli durumları öngörür, mevcut riskleri saptar ve müdahale eder.

Öğrenme Yetkinliği

- Kanıta dayalı bakım uygulamalarını takip eder, mesleki uygulamalarla ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar ve yayınlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Ekip anlayışını benimser ve disiplinler arası işbirliği yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kadın sağlığı ve hastalıklarında bütüncül ve humanistik hemşirelik yaklaşımı sergiler.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresinin koruyucu, uygulayıcı, bakım verici, araştırıcı, eğitici ve savunucu rollerini kullanır, bakım bilimine katkı sağlar.

- Kadın sağlığını etkileyen ulusal ve uluslararası konularda duyarlılık gösterir.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yenilikçi ve buluşa yönelik inovatif katkı sağlar.

- Kendi hemşirelik felsefesini geliştirir.

 • Doğum ve kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özümser, kullanır ve alanına yenilik getirir.
 • Kadın sağlığı ve hastalıklarında bütüncül ve humanistik hemşirelik yaklaşımı sergiler.
 • Alanına özgü ileri düzey bilgilerini kullanarak kadını bütüncül olarak değerlendirir, sonuçları analiz ve sentez eder, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak uygun hemşirelik tanıları koyar ve bakım yapar.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresinin koruyucu, uygulayıcı, bakım verici, araştırıcı, eğitici ve savunucu rollerini kullanır, bakım bilimine katkı sağlar.
 • Kadın sağlığı hizmetlerini analiz, sentez eder ve çözüm üretir.
 • Kadın sağlığı ve hastalıklarına yönelik riskli durumları öngörür, mevcut riskleri saptar ve müdahale eder.
 • Ekip anlayışını benimser ve disiplinler arası işbirliği yapar.
 • Kadın sağlığını etkileyen ulusal ve uluslararası konularda duyarlılık gösterir.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bakım uygulamaları ve araştırmalarında model- kuramları kullanır ve katkı sağlar.
 • Kanıta dayalı bakım uygulamalarını takip eder, mesleki uygulamalarla ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar ve yayınlar.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yenilikçi ve buluşa yönelik inovatif katkı sağlar.
 • Kendi hemşirelik felsefesini geliştirir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

- Kadın sağlığı hizmetlerini analiz, sentez eder ve çözüm üretir.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bakım uygulamaları ve araştırmalarında model- kuramları kullanır ve katkı sağlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

- Doğum ve kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özümser, kullanır ve alanına yenilik getirir.

- Alanına özgü ileri düzey bilgilerini kullanarak kadını bütüncül olarak değerlendirir, sonuçları analiz ve sentez eder, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak uygun hemşirelik tanıları koyar ve bakım yapar.

- Kadın sağlığı ve hastalıklarına yönelik riskli durumları öngörür, mevcut riskleri saptar ve müdahale eder.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- Kanıta dayalı bakım uygulamalarını takip eder, mesleki uygulamalarla ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar ve yayınlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

- Ekip anlayışını benimser ve disiplinler arası işbirliği yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

- Kadın sağlığı ve hastalıklarında bütüncül ve humanistik hemşirelik yaklaşımı sergiler.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresinin koruyucu, uygulayıcı, bakım verici, araştırıcı, eğitici ve savunucu rollerini kullanır, bakım bilimine katkı sağlar.

- Kadın sağlığını etkileyen ulusal ve uluslararası konularda duyarlılık gösterir.

- Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yenilikçi ve buluşa yönelik inovatif katkı sağlar.

- Kendi hemşirelik felsefesini geliştirir.

Müfredat