Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1999 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda perioperatif hemşirelik bakımının araştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı perioperatif hemşirelik bakımı alanında yeterli bilgi birikimine sahip bilim insanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan sayısal puan türünde en az 65 standart bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 60 puan veya eşdeğer bir puan almış olan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %20’si, mesleki bilgi değerlendirme notunun %15’i ve mülakat notunun %15’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 70 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik alanında Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Alanında Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Sağlık bakım sistemine katkı sağlayacak klinik, liderlik becerisi ve araştırma yeteneğine sahip bilim insanı olarak hemşireleri hazırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Aysel GÜRKAN Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Süreyyapaşa Başıbüyük Yolu Sk No:4/B Maltepe/İstanbul Tel: (0216) 777 57 01 E-Mail: agurkan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar lab., beceri lab., internet, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik uygulama

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma yoluyla uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak hasta bakımını planlar ve uygular.

- Cerrahi hastalıkları hemşireliğindeki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirerek, ileri bilgi ile ilgili kavram ve teoriler geliştirir.

- Cerrahi hastasının bakımında ileri teknolojiyi kullanır.

- Cerrahi hastasının bakımının yönetiminde liderlik yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Lisans ve lisansüstü öğrencilerine mentörlük yapar.

- Araştırma makalesini kritik eder.

- Alanı ile ilgili sorunlara çözüm getiren, yeni bilgi üreten uygulamaları geliştiren orijinal araştırmalar planlar ve yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.

- Birey, aile ve toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini belirler.

- Sağlık eğitimi planlar ve uygular.

 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma yoluyla uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak hasta bakımını planlar ve uygular.
 • Cerrahi hastalıkları hemşireliğindeki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirerek, ileri bilgi ile ilgili kavram ve teoriler geliştirir.
 • Cerrahi hastasının bakımında ileri teknolojiyi kullanır.
 • Cerrahi hastasının bakımının yönetiminde liderlik yapar.
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerine mentörlük yapar.
 • Araştırma makalesini kritik eder.
 • Alanı ile ilgili sorunlara çözüm getiren, yeni bilgi üreten uygulamaları geliştiren orijinal araştırmalar planlar ve yürütür.
 • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
 • Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
 • Birey, aile ve toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini belirler.
 • Sağlık eğitimi planlar ve uygular.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat