Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Kimya Doktora Programı, 1988-1989 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Farmasötik Kimya alanında bilim doktoru unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Farmasötik Kimya veya ilaç metabolizması alanında tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak veya Eczacılık Fakültelerinin 5 yıllık programlarından mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 65 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans programı veya ilaç metabolizması yüksek lisans programlarından birini başarıyla tamamlayarak bilimde uzmanlık unvanını kazanmış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarmak. Hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Farmasötik Kimyadaki temel kavramların yanısıra, ilaç etken maddelerinin medisinal kimyası, tasarımı, üretimi, analizleri, metabolizması gibi konularda bağımsız olarak araştırma yapabilme ve bir projeyi yürütebilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinde akademik ilerleme olanağı; ilaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışma imkanı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir kadro, ya da kamu veya özel kuruluşlardaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci, kayıt olduğu dönemde uygulanan Marmara Üniversitesi lisansüstü eğitim yönetmeliği ile doktora uygulama esaslarında belirtilen hükümlere uymak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Başıbüyük Yolu, 34854 4/A, Başıbüyük/İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (E-posta: ikucukguzel@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Organik Sentez Laboratuvarı (9 adet çeker ocak, paralel sentez sistemleri) İlaç Analiz Laboratuvarı (HPLC, UV spektrofotometre, FT-IR spektrofotometre, Polarimetre, Flash Kromatografi, Erime derecesi tayin cihazı)

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : İlaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapıları, kimyasal adlandırma sistematiği, fizikokimyasal özellikleri ve malzeme çalışma güvenliği konularında bilgilidir.
 • İlaçların moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve kimyasal yapı – biyolojik etki ilişkileri hakkında bilgilidir.
 • Yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için klasik ve güncel ilaç tasarım yöntemlerini tanır ve uygulayabilir.
 • İlaçların biyolojik dönüşüm mekanizmaları, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, metabolik reaksiyonların enzimatik yönü, bu dönüşümlerin farmakolojik - toksikolojik sonuçları ve ön ilaç geliştirilmesi hakkında bilgilidir.
 • İlaç kimyasının daha iyi anlaşılması için gereken reaksiyon mekanizmaları ile ilgili teorik bilgi ve organik kimya uygulama becerilerine sahiptir.
 • İlaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için yararlanılan organik sentez yöntemlerini tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 • İlaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir.
 • İlaç etken maddelerinin, metabolitlerinin ve diğer ilgili bileşiklerin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir, geliştirebilir ve validasyonunu yapabilir.
 • İlaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olup, safsızlıklarının kaynakları, yapılarının belirlenmesi, analizi ve giderilmesi için çözüm sağlar.
 • İlaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşır, bunları yorumlar ve eczacılıkla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.
 • Yukarıda belirtilen alanlarda bir tez ya da bir projede yürütücü ya da katılımcı olarak çalışabilir.
 • Farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir ekip içinde, özellikle ilacın etken maddesi ile ilgili bütün konularda belirleyici rolü ile kendisine danışılan kişidir.
 • Yurt içinde ve dünyada alanındaki yenilikleri izleyerek kendini sürekli geliştirir ve bilgilerinin güncelliğini korur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Müfredat