Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, başta ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarının karakterizasyonu, üretimi ve analizleri olmak üzere, ilaçların metabolizması, moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve kimyasal yapı – biyolojik etki ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip nitelikli uzman ve araştırmacılar ile akademik kariyer yapmak üzere doktoralı elemanlar yetiştirmek amacıyla 1982-1983 eğitim-öğretim dönemi itibarı ile öğretime başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Farmasötik Kimya alanında bilim doktoru unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ya da İlaç Metabolizması yüksek lisans programlarının birini başarıyla tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 65 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Farmasötik Kimya alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans programları, ya da İlaç Metabolizması yüksek lisans programlarının birini başarıyla tamamlayarak bilimde uzmanlık unvanını kazanmış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarmak. Hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Farmasötik Kimyadaki temel kavramların yanısıra, ilaç etken maddelerinin medisinal kimyası, tasarımı, üretimi, analizleri, metabolizması gibi konularda bağımsız olarak araştırma yapabilme ve bir projeyi yürütebilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinde akademik ilerleme olanağı; ilaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışma imkanı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir kadro, ya da kamu veya özel kuruluşlardaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, küçük sınavlar, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme etkinlikleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka doktora dersleri de alabilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programındaki öğrenci, tez ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve doktora tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Doktora tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (Tel : 0216 349 12 16 – elmek : ikucukguzel@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : İlaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapıları, kimyasal adlandırma sistematiği, fizikokimyasal özellikleri ve malzeme çalışma güvenliği konularında bilgilidir.
 • İlaçların moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve kimyasal yapı – biyolojik etki ilişkileri hakkında bilgilidir.
 • Yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için klasik ve güncel ilaç tasarım yöntemlerini tanır ve uygulayabilir.
 • İlaçların biyolojik dönüşüm mekanizmaları, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, metabolik reaksiyonların enzimatik yönü, bu dönüşümlerin farmakolojik - toksikolojik sonuçları ve ön ilaç geliştirilmesi hakkında bilgilidir.
 • İlaç kimyasının daha iyi anlaşılması için gereken reaksiyon mekanizmaları ile ilgili teorik bilgi ve organik kimya uygulama becerilerine sahiptir.
 • İlaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için yararlanılan organik sentez yöntemlerini tasarlayabilir ve geliştirebilir.
 • İlaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir.
 • İlaç etken maddelerinin, metabolitlerinin ve diğer ilgili bileşiklerin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir, geliştirebilir ve validasyonunu yapabilir.
 • İlaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olup, safsızlıklarının kaynakları, yapılarının belirlenmesi, analizi ve giderilmesi için çözüm sağlar.
 • İlaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşır, bunları yorumlar ve eczacılıkla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.
 • Yukarıda belirtilen alanlarda bir tez ya da bir projede yürütücü ya da katılımcı olarak çalışabilir.
 • Farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir ekip içinde, özellikle ilacın etken maddesi ile ilgili bütün konularda belirleyici rolü ile kendisine danışılan kişidir.
 • Yurt içinde ve dünyada alanındaki yenilikleri izleyerek kendini sürekli geliştirir ve bilgilerinin güncelliğini korur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat