Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Mikrobiyoloji anabilim dalı Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümüne bağlı olup 1993 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora teorik ve pratik eğitimi vermektedir. Tibbi mikrobiyoloji, farmasötik mikrobiyoloji ve immünoloji konularında çalışmalar yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyinde yetiştirdiği araştırmacıların bilgi birikimlerini sağlık alanında kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans diploma derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına sınavla öğrenci alınır. Aday öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru koşulları, son başvuru günü, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati güz dönemi başından önce ilan edilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından ilgili puan türünden en az 60 standart puan almaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanması gerekir. Adaylar; lisans diplomalarını, lisans dersleri başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını ve ALES puanlarını belirten onaylı belgeleri ve internet ortamında kayıt ile ilgili bilgileri doldurarak sağladıkları aday numarası ile birlikte Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurlar. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans dersleri not ortalamasının %20’si mülakat notunun %15’i ve mesleki bilgi değerlendirmesinin %15’inin toplamıdır. Adayların bilimsel başarı düzey notunun en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunun ilgili enstitüsüne bağlı lisansüstü programına yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, ağırlıklı not ortalamasının enstitünün belirlediği sınırın üzerinde olması ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı ile geçmek istediği program arasında uyum olması gerekir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci halen devam etmekte olduğu öğretim programında aldığı derslerin başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; anabilim dalı görüşünü ve öğrencinin alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Enstitü Yönetim Kurulunda anabilim dalı görüş ve önerileri incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin daha önce kayıtlı olduğu bir başka üniversitenin lisansüstü programında aldığı derslerin hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi, danışman ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans eğitim süresi 2 yıldır. Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve toplam AKTS kredisi 60’tır. Öğrencinin ders başarı notu arasınavın %40’ı ve final sınavının %60’ının toplamıdır ve en az 65 olması gerekir. Seminer haftada 2 saat kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabilir veya danışmanının onaylaması halinde başka lisansüstü dersler alabilir. Öğrenci üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlar. Bir öğrenci tezini kayıtlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının sonunda jüri salt çoğunlukla teze kabul, red veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı verilen tezlerde öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini tekrar savunur. İkinci savunmada da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Farmasötik mikrobiyolojinin kapsamını ve uygulama alanlarını bilir. Temel mikrobiyolojik prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular Besiyerleri ve çözeltileri doğru biçimde hazırlar. Aseptik çalışma kurallarına uygun çalışır. Antibiyotik duyarlılık testlerini yapabilir. Mikrobiyolojik açıdan çevresel örnekleme işlemlerini yapabilir. Antimikrobik ilaçların çeşitleri ve uygulama alanlarını bilir. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve asepsisi konusunda yeterli bilgisi vardır ve bu işlemleri yapabilir. İnfeksiyonların oluşumu, patogenezi ve tedavisi konusunda bilgi sahibidir. Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik olarak kalite kontrol işlemlerini yürütebilir. Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik açıdan GMP ve GLP uygulamalarını yapabilir, eğitimini verebilir. Mikroorganizma, immün sistem ve ilaç ilişkisi hakkında geniş bilgiye sahiptir. Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların immün sistem üzerine etkileri konusunda geniş bilgiye sahiptir. Bu konuda ARGE laboratuarında çalışabilir. Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların immün sistem hücre fonksiyonları üzerine etkilerini araştırabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar hastane ve polikliniklerdeki mikrobiyoloji laboratuarlarında, ilaç, gıda ve kozmetik sanayii ve benzeri iş alanlarında, araştırma geliştirme (ARGE), sterilite ve mikrobiyal aktivite tayinleri konusunda sorumlu farmasötik mikrobiyolog olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten (Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlilik sınavından (ÜDS v.b.) geçerli not almaları durumunda doktora programına başlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans eğitim süresi 2 yıldır. Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve toplam AKTS kredisi 60’tır. Öğrencinin ders başarı notu arasınavın %40’ı ve final sınavının %60’ının toplamıdır ve en az 65 olması gerekir. Seminer haftada 2 saat kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabilir veya danışmanının onaylaması halinde başka lisansüstü dersler alabilir. Öğrenci üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlar. Bir öğrenci tezini kayıtlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının sonunda jüri salt çoğunlukla teze kabul, red veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı verilen tezlerde öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini tekrar savunur. İkinci savunmada da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr.Öğr. Üyesi Erkan Rayaman Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Başıbüyük, Maltepe İSTANBUL Tel: 0216 7775317 Email: erayaman@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim dalımız temel mikrobiyolojik araştırma ve faaliyetleri yapabilecek altyapı ve donanıma sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Farmasötik mikrobiyolojinin kapsamını ve uygulama alanlarını bilir.

- Antimikrobik ilaçların çeşitleri ve uygulama alanlarını bilir.

- İnfeksiyonların oluşumu, patogenezi ve tedavisini bilir.

- İmmün sistem elemanlarını ve fonksiyonlarını bilir.

- Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların immün sistem üzerine etkilerini bilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Temel mikrobiyolojik prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular

- Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik açıdan GMP ve GLP uygulamalarını yapar ve eğitimini verir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Besiyerleri ve çözeltileri doğru biçimde hazırlar.

- Aseptik çalışma kurallarına uygun çalışır.

- Antibiyotik duyarlılık testlerini yapar.

- Mikrobiyolojik açıdan çevresel örnekleme işlemlerini yapar.

- Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsisiyi bilir ve uygular.

- Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik kalite kontrol işlemlerini yapar.

- Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların lökosit ve makrofaj fonksiyonları üzerine etkilerini araştırır.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Farmasötik mikrobiyolojinin kapsamını ve uygulama alanlarını bilir.
 • Temel mikrobiyolojik prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular
 • Besiyerleri ve çözeltileri doğru biçimde hazırlar.
 • Aseptik çalışma kurallarına uygun çalışır.
 • Antibiyotik duyarlılık testlerini yapar.
 • Mikrobiyolojik açıdan çevresel örnekleme işlemlerini yapar.
 • Antimikrobik ilaçların çeşitleri ve uygulama alanlarını bilir.
 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsisiyi bilir ve uygular.
 • İnfeksiyonların oluşumu, patogenezi ve tedavisini bilir.
 • Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik kalite kontrol işlemlerini yapar.
 • Farmasötik endüstrisinde, mikrobiyolojik açıdan GMP ve GLP uygulamalarını yapar ve eğitimini verir.
 • İmmün sistem elemanlarını ve fonksiyonlarını bilir.
 • Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların immün sistem üzerine etkilerini bilir.
 • Antimikrobik ve antimikrobik olmayan ilaçların lökosit ve makrofaj fonksiyonları üzerine etkilerini araştırır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat