Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’nün 5 anabilim dalından biridir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora diploma derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora eğitim süresi 4 yıldır. En az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan ve doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilir.

Program Profili

Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütebilir Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirebilir Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunabilir Çeşitli mikrobiyolojik teknikler hakkında iyi derecede bilgilidir Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlayabilir Akademik alanda, doktora sonrası eğitim ve farmasötik endüstrisinde çalışma için tam olarak uygundur Hastane ve farmasötik endüstride hijyeninin sağlanmasını yürütebilir Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptayabilir gerekli önlemleri alabilir Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli ortamın sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapabilir Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapabilir Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapabilir Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütebilir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Farmasötik mikrobiyoloji doktorası yapan mezunlarımız Akademisyen olarak istediklerinde ilgili anabilim dalında ilerleyebilirler. Hastane eczacısı olarak görev aldıklarında hastanelerde antibiyotik düzeylerinin izlenmesinde, duyarlılık testlerinin hazırlanmasında rol alabilirler. İlaç endüstrisinde kalite kontrol ve ARGE laboratuarında sorumlu farmasötik mikrobiyolog olarak çalışabilirler. Kozmetik endüstrisinde ARGE ve sterilite tayin laboratuarında çalışabilir. Gıda endüstrisinde mikrobiyolojik analiz laboratuarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öngördüğü koşullar geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümünde belirtilen özellikleri taşıyan ve tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr.Öğr. Üyesi Erkan Rayaman Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Başıbüyük, Maltepe İSTANBUL Tel: 0216 7775317 Email: erayaman@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Temel mikrobiyoloji araştırmalarının yapılabileceği ekipman ve laboratuvar koşulları mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütür.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirir.

- Mikrobiyolojik teknikleri bilir.

- Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlar.

- Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptar ve gerekli önlemleri alır.

- Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli koşulların sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapar.

- Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapar.

- Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapar.

- Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Akademik alanda, farmasötik endüstrisinde çalışır.

- Sağlıkla ilgili alanlarda hijyeninin sağlanmasını yapar.

 • Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütür.
 • Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirir.
 • Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunur.
 • Mikrobiyolojik teknikleri bilir.
 • Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlar.
 • Akademik alanda, farmasötik endüstrisinde çalışır.
 • Sağlıkla ilgili alanlarda hijyeninin sağlanmasını yapar.
 • Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptar ve gerekli önlemleri alır.
 • Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli koşulların sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapar.
 • Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapar.
 • Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapar.
 • Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütür.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

- Mikrobiyolojik deneyleri, lisansüstü düzeyde bağımsız olarak tasarlar ve yürütür.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

- Mikrobiyoloji konusunda güncel literatürü, okur, anlar ve değerlendirir.

- Mikrobiyolojik teknikleri bilir.

- Orijinal bilimsel araştırma yapabilir, sonuçlarını açık ve etkili olarak sunar ve yayımlar.

- Farmasötik endüstride mikrobiolojik kontaminasyon kaynaklarını saptar ve gerekli önlemleri alır.

- Steril üretim yapılan alanlarda, gerekli koşulların sağlanması, denetimi ve sterilite testlerini yapar.

- Kozmetik ve gıdalarda kullanılan koruyucuların aktivite tayinlerini yapar.

- Su, besin, kozmetik ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik analizini yapar.

- Mikroorganizmaların kullanıldığı her türlü üretim işlemde, planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

- Diğer araştırmacılar ile işbirliğine dayalı ilişkiler de bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

- Akademik alanda, farmasötik endüstrisinde çalışır.

- Sağlıkla ilgili alanlarda hijyeninin sağlanmasını yapar.

Müfredat