Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Programın sonunda, genel fizyoloji hakkında bilgi birikimi ve evrensel bakış açısı kazanmak, temel ve güncel fizyolojik-patofizyolojik mekanizmaları kavrayabilmek ve bu bilgileri farklı disiplinlere ait bilgilerle ilişkilendirebilmek, deney hayvanları ile ilgili protokollerde beceri ve deneyim kazanmak, temel fizyolojik ölçüm teknikleri ve hayvan dokularında biyokimyasal ölçümler hakkında beceri kazanmak, araştırma etkinlikleri için gerekli temel etik yaklaşım ve bilimsel yaklaşım kazanmak; ve sonuçta bu alanda çalışan yeni bir bilim insanı gelişimini tamamlayarak bir araştırma laboratuvarını kullanabilme ve yürütebilme becerisini kazanmaktır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Fizyoloji” alanında doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Fakültesi mezunları, Veteriner Fakültesi mezunları, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Eczacılık Fakültesi mezunları (5 yıl), Fizyoloji yüksek lisans programı mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı mezunları bu programa başvurabilir. Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü derslerin en fazla 3 adedi (toplam dokuz kredi) (Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 6 adedi (toplam on sekiz kredi), Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile üniversite içi ve dışı diğer Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile seçilebilir. Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla 2 lisans dersinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve Doktora kredisine sayılmaz.

Program Profili

Genel fizyolojik kavramlara dayalı dersler ve güncel bilgilerin tartışıldığı seçmeli dersler programda yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar araştırma laboratuvarlarında fizyoloji alanında araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye şekil yönünden uygun bulunan doktora tezini teslim etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Araştırmaya yönelik literatür tarama yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • Deneysel araştırmalarda kullanılacak fizyolojik solüsyonları hazırlayabilecektir.
  • Deney hayvanı kullanımında uyulması gereken etik ilkelerin farkında olacak ve uygulacaktır.
  • Deneysel çalışmalarda deney hayvanlarından kan ve doku örneklerini uygun biçimde toplayabilecektir.
  • Deneysel araştırma için gerekli altyapıyı, düzeneği ve yöntemleri kurabilecek ve yürütebilecektir.
  • Tıp fakültesi öğrenci uygulamalarının altyapısını hazırlayabilecek ve yürütebilecektir.
  • Deney hayvanına ilaç enjeksiyonları yapabilecek ve gerekli cerrahi girişimleri uygulayabilecektir.
  • Deneysel araştırma planlayabilecek, yazılı proje haline getirebilecek ve araştırma sonuçlarını sunabilecektir.
  • Vücutta farklı sistemlerin fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmalarını araştırmaya yönelik çalışmalar planlayabilecektir.
  • Vücutta inflamatuvar sürecin farklı basamaklarını irdeleyebilecek ve bu basamaklarda aracı olan endojen/eksojen ajanları araştırabilecektir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat