Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Tanımları

Kuruluş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına 2013 yılında ilk öğrenci alımı olmuştur. İlk mezunumuz Haziran 2019 da tez sınavını başarı ile programı tamamlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan adaylar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Ph.D.) derecesi unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler kabul edilir. 1- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak, 2- Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen (YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS) Ulusal Dil Değerlendirme Sınavlarından Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen yeterli puanı almak, - Sınavlarda alınan puanlar; sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. - Ayrıca; CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Academic gibi İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan alınan puanlar da başvuru için kabul görmektedir. 3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına başvurabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Doktora programının diğer koşulları ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitim almış olmaktır. - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları içinde yer alan ilgili Anabilimdallarının Yüksek Lisans Programları (Ortopedik Fizyoterapi, Nörolojik Fizyoterapi, Pediatrik Fizyoterapi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Spor Fizyoterapisi vb ), - Tıp Temel Bilimleri tarafından verilen Yüksek Lisans Programlarını tamamlamak (Anatomi, Fizyoloji, Spor Fizyolojisi v.b.) - Mühendislik yada Teknoloji Fakülteleri ilgili Anabilim Dallarına ilişkin Yüksek Lisans Programlarını (Biyomekanik, Mekatronik, Malzeme Mühendisiliği v.b.) tamamlamak kabul görmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul etmektedir. Program; minimum 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi için minimum 60 AKTS’den oluşmaktadır. Toplam olarak; en az 7 ders ve 1 seminer dersini tamamlamış olmak gerekir. Yeterlik sınavından başarılı olunduğunda, tez önerisi oluşturulup tez çalışması tamamlanmalıdır. Doktora Programı kapsamında, uzmanlık alanı ders/dersleri de bulunmaktadır.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında; eğitim, yönetim ve araştırma alanlarında becerilerini kullanmasını, sağlığı tanılamada ileri derecede beceri sergilemesini, Fizyoterapi mesleği uygulama, araştırma ve eğitiminde süreç yönetebilmesi, mesleğine ilişkin sosyal, ekonomik, politik analiz yapmasını, mesleki uygulamaların eğitimi ve yönetiminde bilimsel kanıtları kullanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı mezunlarımız ağırlıklı olarak bu bölümlerde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Kamu ve özel sağlık kuruşuşlarında çalışmalaraını sürdürenler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Akademik kadrolarda ilerleyebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde aktif yöntem kullanılmaktadır. Ders içeriğine göre proje hazırlamak, sunum yapmak, yazılı sınav yapmak vb değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam olarak; en az 7 ders ve 1 seminer dersini tamamlamalı, yeterlik sınavından başarılı olunduğunda, tez önerisi oluşturulup tez çalışması tamamlanmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Dersler yüz yüze ve/veya online olacak şekilde hibrid yöntemle yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine Gülden Polat Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü gpolat@mamara.edu.tr Maltepe Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Maltepe,34854 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına ilişkin güncel gelişmeleri uluslararası literatürü ve ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri izleyerek takip eder, araştırmalara aktarır.
  • Ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler edindiği bilgileri klinik uygulamalara ve bilimsel araştırmalara aktarır.
  • Alana dair değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin gerektirdiği teknolojik ekipmanları klinik uygulama ve bilimsel araştırmalarda kullanır.
  • Bilimsel araştırma ve proje planlar, yürütür, analiz eder, sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve bilimsel yayına dönüştürür.
  • Uluslararası klinik ve akademik çevrelerde yazılı ve sözlü iletişim kurar, uluslararası bilimsel yayın yapar.
  • Bilimsel araştırma ve klinik uygulamaları süreçlerini etik ilkeler ve yasal mevzuat çerçevesinde yürütür.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum sağlığını geliştirici faaliyetlerde kullanır, toplum sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi için program geliştirir, eğitim süreçlerine katkı koyar.
  • Sağlık alanındaki diğer profesyonellerle multidisipliner ve interdisipliner çalışma gerçekleştirir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Müfredat