Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hastane İşletmeciliği

Program Tanımları

Kuruluş

Hastane İşletmeciliği Doktora Programı, Hastane Yönetim ve Organizasyonu konusunda profesyonel düzeye ulaşmış, sağlık sektörüne yenilik getirebilecek, bilimsel anlamda kendisini geliştiren ve bilime katkıda bulunacak, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş, Hastane İşletmeciliği doktoru yetiştirmektedir. Hastane İşletmeciliği Doktora Programı, hastane yönetim ve organizasyonu başta olmak üzere hastanelerin hizmet üretimi, pazarlaması, finansmanı, insan kaynakları yönetimi, maliyet yönetimi ve sağlık sistemleri ve politikaları konularında bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Hastane İşletmeciliği” alanında doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan ve üniversitelerarası kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden 65 puan almak zorundadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yüksek lisans diplomalarını, yüksek lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’i, mülakat notunun %15’i ve mesleki bilgi değerlendirme notunun %15’inin toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı doktora programından Hastane İşletmeciği doktora programına yatay geçiş yoluyla geçişi kabul edilmemektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili doktora derslerinden başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka dersleri de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenciye, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman atanır. Doktora derslerinden başarılı olan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlilik sınav jürisi Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile beş kişilik Doktora yeterlilik komitesi tarafından yapılır. Doktora öğrencisi yeterlilik sınavına katılabilmek için üniversitelerarası kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli başarı puanını almak zorundadır. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içinde Anabilim Dalında görevli olan, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan tez izlem komitesi oluşturulur. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi raporunu tez izleme komitesi önünde sözel olarak savunur. Tez önerisin den başarılı olan öğrenci o tarihten itibaren tez savunma sınavına girene kadar her altı ayda bir o ana kadar yaptığı araştırmaları sözel olarak tez izleme komitesi önünde savunur. Tez izlemelerinden başarılı olan ve tez çalışmasını tamamlamış öğrenci üç’ü tez izleme komitesinden ve biri başka bir yüksek öğretim kurumdan oluşan beş kişilik jüri önünde tez savunmasını yapar. Tez sınavında başarılı olan öğrenci Doktora diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Hastane İşletmeciliği Doktora Programı, sağlık kurumlarında yönetim ve organizasyon, sağlıkta stratejik pazarlama, sağlık ekonomisi, stratejik maliyet yönetimi, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları adında zorunlu dersleri ve örgütlenme sosyolojisi, sağlıkta hukuk, sağlıkta ödeme ve sigortacılık, sağlıkta toplam kalite yönetimi, sağlık bakım sistemleri, sağlık kuruluşlarında muhasebe ve finansal yönetim adında seçmeli dersleri içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar sağlık sektöründe hizmet sunumu organizasyonlarında yönetim kademelerinde çalışabilir veya Hastane İşletmeciliği alanında akademide çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, üniversitelerde ihtiyaç duyulan akademik kadrolarda çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin Doktora derslerinden başarılı olabilmesi için ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamın asgari 75 puan olması gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavında başarılı olunması ve hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri başarıyla tamamlamak (derslerden başarılı olabilmesi için ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamın asgari 75 puan olması gerekmektedir), yeterlik sınavında başarılı olmak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Mehveş TARIM, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kartal Kampusü Tel: 216 399 93 71/1120 e-mail: mtarim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Hastane İşletmeciği anabilim dalında kuramsal bilgiye sahip olma
  • Hastane İşletmeciği alanındaki sorunlara analitik yaklaşabilme ve çözümleyebilme
  • Hastane İşletmeciği alanında yeni yaklaşımlara hakim olma ve eleştirel değerlendirme
  • Hastane Yönetim ve Organizasyonu konusunda sağlık sektörüne yenilikçi çözümlemeler sunabilme ve bilime katkıda bulunabilecek çalışmalar yapabilme
  • Sağlık sektörü sorunlarını toplumsal ve etik çerçevede değerlendirebilme
  • Hastane Yönetim ve Organizasyonu sorunsallarına multidisipliner bakabilme
  • Sağlık Sistemleri ve Politikaları konularında ulusal ve uluslararası çerçevede değerlendirme ve eleştirebilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat