Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Esasları

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Esasları anabilim dalı 1992 yılında kurulmuştur. 1995- 1996 yılından itibaren lisansüstü programlarda eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Esasları Yükseklisans programını tamamlayanlar uzman hemşire ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ilandaki başvuru şartlarına uygun olmak gerekir. Adayların hemşirelikte lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan almaları gerekir. Başarı puanının hesaplanmasında ALES'in 50% si, Lisans başarı not ortalaması ve mülakatın (sözlü ve veya yazılı) % 50'si alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, dördüncü yarıyılın başında yapılabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60’ dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler dokuz krediyi aşamaz. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Öğrencinin temel hemşirelik kavramlarını öğrenmesini; sağlığın geliştirilmesi, hemşirelik kuramları, araştırma, istatistik, klinik karar verme ve etik konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmesini; hemşirelik bakımında etik ilkeler doğrultusunda, sağlığın devamı için sorumluluk üstlenerek, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılamasını ve bakım vermesini, bilimsel bir araştırma projesini planlayarak tamamlamasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda uzman hemşire, yönetici hemşire, bakım yöneticisi, eğitim hemşiresi, sağlık/hastalık danışmanı, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak istihdam edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notunun hesaplanmasında yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı dikkate alınır. Öğrencinin herhangi bir dersten başarılı kabul edilmesi için 100 üzerinden 65 alması gerekir. Ayrıca hazırlanacak yüksek lisans tezi akademik jüri tarafından başarılı bulunmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60’ dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler dokuz krediyi aşamaz. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Şule Ecevit Alpar Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tıbbiye cad. No: 49 Haydarpaşa - İstanbul telefon: 0216 3302070/ 1147 fax: 0216 4183773 e-mail: salpar@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel hemşirelik kavramlarının ilişkisini açıklar.
  • Sağlığın tanılanmasında / bakım gereksinimlerinin saptanmasında uzmanlık becerisi sergiler.
  • Hemşirelik modellerini karşılaştırır.
  • Holistik yaklaşımla sistematik hemşirelik bakımı uygular.
  • Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde sorumluluk üstlenir.
  • Hemşirelik Esasları eğitiminde uygun ilke ve yöntemleri kullanır ve lisans öğrencilerine mentörlük yapar.
  • Hemşirelik rollerini uzmanlık düzeyinde gerçekleştirir.
  • Klinik karar verme sürecinde profesyonel hemşirelik değerlerini ve etik ilkeleri kullanır.
  • Kuramsal bilgiyi ve araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımına yansıtır.
  • Hemşirelik bakımına yönelik araştırma yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat