Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Öğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelikte eğitim yüksek lisans programı; eğitimde ileri uygulama becerisine sahip, bakım kalitesini geliştiren ve sağlık bakım ortamlarında değişimi başlatan/ rol model olan, kapsamlı hemşirelik bilgi ve becerisine sahip, klinik hemşirelik bakım ve eğitimini planlayan, programlayan, uygulayan ve değerlendiren entelektüel ve profesyonel hemşireler yetiştirmek üzere 2005-2006 eğitim öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Hemşirelikte Eğitim alanında Bilim Uzmanlığı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olmak. 4 yıllık Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programını tamamlamış olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) Sayısal alandan en az 60 almak, bilimsel değerlendirme ve mülakattan başarılı olmak. Mülakat notu 100 tam puan üzerinden verilmektedir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, mesleki bilgi değerlendirmesinin %15'i ve mülakat notunun %15'inin toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programa başvuran öğrencilerin Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programlarından birini tamamlamış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak. Hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak.

Program Profili

Hemşirelikte Eğitim yüksek lisans programı, yaşam boyu eğitimi benimseyen ve eğitim becerilerini profesyonel olarak gerçekleştiren hemşirelerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Yüksek lisans programının felsefesi, hemşireleri eğitici rolleri için hazırlamaktır. Program öğrenciye, seçilmiş uzmanlık alanına özgü geniş bir bilgi temeli sağlar, uygulamalar için gerekli yeterlik ve güveni geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans programı sonunda mezunların üniversite, devlet ve özel hastanelerde hizmet içi eğitim koordinatörü ve hasta eğitimcisi olarak, sağlığı koruyucu alanlarda sağlık eğitimcisi olarak, öğrenci hemşirelerin eğitiminde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. Mezunlar, farklı ortamlardaki hedef kitlelere yönelik eğitim programı geliştirme, uygulama, değerlendirme ve sağlık bakım sistemine entegre etmede lider rolü üstlenir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Hemşirelikte eğitim Yüksek lisans programından mezun olanlar ALES ve yabancı dil de yeterli punaları aldıkları taktirde Hemşirelikte eğitim alanında ya da ilgili diğer alanlarda doktora programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (Vize, Ödev, Proje v.b.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje v.b.) %60'ı alınarak yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almak gerekmektedir. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci zorunlu ve seçmeli dersler arasından her dönem ders seçimi yapar. Enstitü yönetim kurulunun onaylaması durumunda diğer yüksek öğretim kurumlarının programlarından da ders seçilebilmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci hazırladığı yüksek lisans tezini ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavında jüri tez hakkında kabul,red veya düzeltme kararı verebilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, öneriler doğrultusunda tezini düzenleyerek en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yard. Doç. Dr. Sevim ULUPINAR, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, Tıbbiye Caddesi No:49 Üsküdar/İstanbul Tel: 0216 330 20 70-1131

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sağlık, eğitim ve hemşirelik eğitim sistemini ulusal ve uluslar arası boyutta analiz eder (Bilişsel)
 • Farklı disiplinlere ait bilimsel bilgiyi eğitim uygulamalarında kullanır (Davranışsal)
 • Sağlık kurumlarında yürütülen eğitim hizmetlerini değerlendirir (Bilişsel)
 • Hemşirelik eğitim felsefesini mesleki etkinliklerine yansıtır (Duyuşsal)
 • Sağlıklı/hasta birey, toplum ve meslektaşlarının eğitim gereksinimlerini uygun araç ve yöntemler kullanarak belirler (Davranışsal)
 • Eğitim faaliyetlerinin tümünde plan ve program hazırlamayı benimser (Duyuşsal)
 • Öğrenme kuramları ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri inceler (Bilişsel)
 • Eğitim uygulamalarında aktif öğrenme stratejilerini kullanır (Davranışsal)
 • Eğitim materyali geliştirir ve etkin olarak kullanır (Davranışsal)
 • Eğitim programının sonuçlarını uygun yöntem ve araçlar kullanarak değerlendirir (Davranışsal)
 • Sağlık/hasta eğitimi ve hemşirelik eğitimini etkileyen faktörleri (sosyal, etik, yasal, ekonomik ve politik)değerlendirir (Bilişsel)
 • Sağlık eğitimi, hasta ve yakınlarının eğitimi ve hizmet içi eğitim programları organize eder ve uygular (Davranışsal)
 • Eğitim uygulamalarında güncel ve bilimsel kaynakları tercih eder (Duyuşsal)
 • Araştırma yapar ve raporlaştırır (Davranışsal)
 • Bireysel ve mesleki yaşamında, sürekli öğrenme, etkili iletişim kurma, değişim yaratma ve sorun çözmeyi benimser (Duyuşsal)

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat