Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Histoloji ve Embriyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Histoloji-Embriyoloji doktora programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde Histoloji-Embriyoloji akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora eğitimini içermektedir. Ayrıca yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde çalışacak uzman embriyologların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji Doktoru ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Histoloji-Embriyoloji Yüksek lisans programını ya da 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa Histoloji-Embriyoloji Yüksek lisans programını ya da 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış öğrenciler başvurabilir. Programa başka bir enstitünün Histoloji-Embriyoloji doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, doktora yeterlik sınavında başarılı olmak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji doktora programı; öğrencilerin genel ve özel embriyoloji ve histolojiyi, histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik olarak öğrenmesini, mikroskopik görüntüleri değerlendirebilmesini, ışık ve elektron mikroskopi fiziği ve yardımlı üreme tekniklerinde temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmasını, ayrıca histoloji ve embriyoloji konusunda proje oluşturmak, deney ve doku preperasyonunu yürütmek ve makale haline dönüştürebilecek yetiyi kazanmasını hedeflemektetir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadrolarda, yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde uzman embriyolog kadrosunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programlarını başarı ile tamamlayan mezunlar, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalında akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca yardımlı üreme merkezlerinde uzman embriyolog olarak çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alınan dersleri başarıyla tamamlama, makale ve seminer sunumu, histolojik kesit (ışık ve elektron mikroskopik düzeyde) hazırlama ve mikroskopta değerlendirme. Doktora yeterlik sınavında başarılı olunması ve hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje v.b) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje v.b)%60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Derslerin bitiminde doktora yeterlilik sınavında (sözlü ve yazılı) başarılı olmak. Hazırlanacak doktora tezinin jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başıbüyük, 34854, İstanbul 0216 777 55 61 Prof. Dr. Feriha Ercan

Bölüm Olanakları

Işık mikroskopi laboratuvarı, elektron mikroskopi birimi, kütüphane. Histokimyasal ve immünohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar için gerekli ekipman ve laboratuvar imkanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelidir.
 • Histoloji ve Embriyoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili proje oluşturabilmeli, projeyi geliştirebilmeli ve sonlandırabilmelidir.
 • Işık ve elektron mikroskopik görüntüleri yorumlayabilmelidir.
 • Dokuya uygun preparasyon ve boyama tekniklerini uygulayabilmelidir.
 • Laboratuvar cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmelidir.
 • Laboratuvar güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmalıdır.
 • Multidisipliner çalışmalara katılabilmelidir.
 • Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili ulusal/uluslararası proje tasarlayabilmelidir.
 • Deneysel çalışmalar sırasında etik ilkelere uymalıdır.
 • Yapmış olduğu çalışmayı ulusal/uluslarası dergilerde yayınlatabilmelidir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat