Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Kimya İlaç Metabolizması tezli yüksek lisans programı, ilaç metabolizmasının kimyasal ve enzimatik temelleri gibi kavramların öğretilmesinin yanısıra, ilaç etken maddelerinin ve metabolitlerinin medisinal kimyası, analizleri ve metabolizması gibi konularda konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip nitelikli uzman ve araştırmacı yetiştirmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İlaç Metabolizması tezli yüksek lisans programı, 1994-1995 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İlaç Metabolizması alanında bilim uzmanı unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık (4 ya da 5yıllık) lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eczacılık (4 ya da 5 yıllık) lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak. Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmasötik kimya, ilaç metabolizmasının kimyasal ve enzimatik temelleri gibi kavramların öğretilmesinin yanısıra, ilaç etken maddelerinin ve metabolitlerinin medisinal kimyası, analizleri ve metabolizması gibi konularda bir projeye araştırmacı olarak katılabilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinde akademik ilerleme olanağı; ilaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışma imkanı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlaç metabolizması yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları ve başvuru yapacakları doktora programının başvuru koşullarına uygun olmak kaydıyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'dır. Ara sınav ve dönem sonu sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, küçük sınavlar, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme etkinlikleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci, başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (Tel : 0216 349 12 16 – elmek : ikucukguzel@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : İlaç etken maddeleri ve metabolitlerinin adlandırılması, gerekirse sentezlenmesi, saflaştırılması, spektral analizlerle tanımlanması gibi konularda teorik bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir.
 • İlaç kimyası ve metabolik dönüşümlerin daha iyi anlaşılması için gereken organik reaksiyon mekanizmaları ile ilgili teorik bilgi ve yorum yapma becerilerine sahiptir.
 • İlaç etken maddelerinin yapısal özelliklerine bağlı olarak olası metabolik yolları ve biyolojik dönüşüm reaksiyonlarının mekanizması ile ilgili bilgi ve yorum yapabilme becerisine sahiptir.
 • İlaçların biyolojik dönüşümleri ile oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, ön ilaç geliştirilmesi, bu dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçları hakkında bilgilidir.
 • İlaç metabolizmasında rol alan enzimleri tanır ve metabolik dönüşümlerdeki katkısını belirleyebilecek deney modelleri ve ilaç metabolizması teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
 • İlaçlar ve metabolitlerinin biyolojik matrislerden izolasyonu ve yapılarının aydınlatılması için gerekli kromatografik ve spektroskopik tekniklere ilişkin teorik bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir.
 • İlaç yapısı – metabolik reaksiyon ilişkileri, metabolitlerin oluşum mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
 • İlaçların metabolizması ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşma, bunları yorumlayabilme ve gerektiğinde uygulayarak ihtiyaç duyulan deney ve teknikleri gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
 • İlaç metabolizması araştırmalarında üretilen bilginin medisinal kimya alanında, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve ilaç güvenliliğinin sağlanmasında kullanılmasını temin eder.
 • Yukarıda belirtilen alanlarda bir danışmanın gözetimi altında araştırma ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişir.
 • Farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir takım çalışmasına uygun bir birey olarak yetişir.
 • Yurt içinde ve dünyada alanındaki yenilikleri izleyerek kendini sürekli geliştirir ve bilgilerinin güncelliğini korur.
 • Sağlık çalışanlarına ilaç metabolizması ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat