Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı 2008-09 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı; sağlıklı, hasta ve tüm ihtiyaç gruplarında (çocuklar, yaşlılar, sakat, özürlü yada engelli bireylerde) fiziksel fonksiyon ile ilgili olarak gereken tüm değerlendirmeleri yaparak ihtiyacı belirlemekte, korunma programları geliştirerek uygulamakta, fizyoterapi mesleğine özgü tedavi yöntemleri belirleyerek uygulamaktadır, ihtiyaç halinde sosyal ve mesleki yönden destekleyip geliştirerek topluma katılımı artırmakta, yaşam kalitesini yükseltmektedir. Fiziksel fonksiyonu etkileyen tüm hastalıkların fizyoterapisi ve rehabilitasyonuna ilişkin bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip nitelikli araştırmacılar yetiştirmektedir. Doktora programları için bilim insanları yetiştirmekte, ileri düzeyde mesleki uygulamalar yapabilme yetisi kazandırmaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Uzmanı unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarı yıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan puan almış olan adaylar, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programını tamamlamış olmak gerekir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisansı sahibi olan ve başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı eşdeğer nitelikteki lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 10 ncu maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Program; Kardiyak Rehabilitasyon Prensipleri, Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme, Egzersiz Eğitimi, Yoğun Bakımda Fizyoterapi, İleri Egzersiz Fizyolojisi, Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri, Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme, Egzersiz Testinde Yöntem ve Protokoller, Neonatal Pulmoner Rehabilitasyon konularında seçmeli dersler içermektedir. “Araştırma Yöntemleri” ve “Seminer” dersleri zorunludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1- Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Devlet ve Sigorta Hasteneleri vb...) *Nöroloji / Pediatrik Nöroloji , *Beyin ve Sinir Cerrahisi, *Genel Cerrahi, *Kardiyoloji, *Kalp damar cerrahisi, *Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, *Çocuk Hastalıkları *Onkoloji, *Tüm Yoğun Bakımlar, * Yanık Üniteleri, *Romatoloji, *Acil Servis Üniteleri 2-)Rehabilitasyon Merkezleri 3-)Okullar 4-)Spor Klüpleri 5-)Huzur Evleri 6-)Kaplıca Merkezleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler aynı alandaki Doktora Programına başvuru yapabilir. Mesleğe özgü farklı bir alanda yüksek lisans programından yapılan başvuruların kabulü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon AD onayı ile mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mine Gülden Polat, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Cevizli, Kartal, İstanbul Tel: 216 383 88 30 Faks: 210 399 62 42 e-mail: gpolat@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Kardiyopulmoner Fizyoterapi uygulamaları öncesi, sırası ve sonrası hasta değerlendirme becerisi
  • Tedavi sürecini izleme ve kritik düşünerek çözüm üretme becerisi
  • Koruyucu sağlık projeleri hazırlama becerisi
  • Araştırma ve proje tasarlama, yürütme ve sonuçlarını sözlü / yazılı sunma becerisi
  • Mesleki bilgi ve uygulamalarını, sözlü - yazılı iletişim becerileri ve multimedya teknikleri ile ifade etme becerisi
  • Sağlık hizmet sunumunda, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapma becerisi
  • Mesleki uygulamalarında bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcı olma anlayışı
  • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak
  • Mesleki ve bilimsel etik duyarlılık
  • Kalite kültürü bilinci kazanma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat