Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kulak-Burun-Boğaz

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde odyoloji hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve nitelikli uzman odyolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans Programı sonunda Uzman Odyolog ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Üniversitelerin Odyoloji bölümünden mezun olmak. 2. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) sayısal alandan en az 60 almak. 3. Mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak

Program Profili

Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, odyoloji ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin odyoloji alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve odyoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde akademik personel veya uzman odyolog, Devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde uzman odyolog, İşitme cihazı merkezlerinde uzman odyolog Koklear implant firmalarında uzman odyolog olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Odyolojide yüksek lisans programına sınavla kabul edilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, klinik çalışma) %40’ı, Yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tüm bunları başarıyla tamamlayıp, hazırlanan tez çalışmasını jüri önünde başarıyla savunan öğrenci mezun olup uzman odyolog ünvanını almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Odyoloji yüksek lisans programı belirlenen günlerde klinik pratik uygulama ve dersleri içermektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi EAH Odyoloji B.D. MimarSinan Caddesi No: 41 Üst Kaynarca 34899 Pendik Istanbul Program Başkanı; Prof. Dr. Ayça Çiprut AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ayça Çiprut

Bölüm Olanakları

Eğitim programı ve ortamı, öğrencilerin öğretimini güçlendirerek ulusal ve uluslararası etkileşim sağlar. Bölüm yöneticileri, yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak öğrencilere değişim programları konusunda destek vermektedir. Bölüm, klinik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma ve deneyime sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Normal işitme ve işitme kaybının akustik, anatomik, psikolojik, gelişimsel ve sosyal görünümlerine ilişkin bir anlayış edinir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- İşitme fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi kazanır.

- Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- İşitme kaybı olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.

Öğrenme Yetkinliği

- Odyolojik alanla ilgili bir araştırma projesi hazırlama, araştırmayı uygulama becerisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Denge bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- Denge fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi edinir.

- İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

- Vestibüler rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

  • Normal işitme ve işitme kaybının akustik, anatomik, psikolojik, gelişimsel ve sosyal görünümlerine ilişkin bir anlayış edinir.
  • İşitme kaybı olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.
  • İşitme fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi kazanır.
  • Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.
  • Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.
  • Denge bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.
  • Denge fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi edinir.
  • İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.
  • Vestibüler rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.
  • Odyolojik alanla ilgili bir araştırma projesi hazırlama, araştırmayı uygulama becerisi kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

- Normal işitme ve işitme kaybının akustik, anatomik, psikolojik, gelişimsel ve sosyal görünümlerine ilişkin bir anlayış edinir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

- İşitme fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi kazanır.

- Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

- İşitme kaybı olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Odyolojik alanla ilgili bir araştırma projesi hazırlama, araştırmayı uygulama becerisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

- Denge bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- Denge fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi edinir.

- İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

- Vestibüler rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

Müfredat