Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kulak-Burun-Boğaz

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde odyoloji hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve nitelikli doktor odyolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Odyoloji veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans programlarından tezli mezun olmak. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) sayısal alanda en az 60 almak. 3. Eğitimin Türkçe veya yabancı dilde verildiği programlarda adayların yabancı dil sınavından veya 􏰃ÖSYM/YÖ􏰃K tarafından yapılan eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları gerekir. 4. Yabancı uyruklu adayların Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvurmaları halinde, Türkiye dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda veya Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak, Türkiye'deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 ve/veya eşdeğer puan aldığını gösteren resmi bir belgeye sahip olmak. 4. Mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Doktora eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora öğrenim programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS'den az olmamak üzere, en az 8 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS'den oluşmaktadır.

Program Profili

Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, odyoloji ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin odyoloji alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve odyoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde akademik personel veya doktor odyolog, Devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde doktor odyolog, İşitme cihazı merkezlerinde doktor odyolog Koklear implant firmalarında doktor odyolog olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Odyolojide doktora programına sınavla kabul edilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, klinik çalışma) %40’ı, Yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, Hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

En az 8 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS dersleri ve klinik uygulamaları başarıyla tamamlamak, En az 3.00 not ortalamasını sağlamak Hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Odyoloji doktora programı belirlenen günlerde klinik pratik uygulama ve dersleri içermektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi EAH Odyoloji B.D. Mimar Sinan Caddesi No; 41 Üst Kaynarca 34899 Pendik Istanbul Program Başkanı: Prof. Dr. Ayça Çiprut AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ayça Çiprut

Bölüm Olanakları

Eğitim programı ve ortamı, öğrencilerin öğretimini güçlendirerek ulusal ve uluslararası etkileşim sağlar. Bölüm yöneticileri, yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak öğrencilere değişim programları konusunda destek vermektedir. Bölüm, klinik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma ve deneyime sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans ve lisansüstü öğrencilere mentörlük yapar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanı ile ilgili sorunları sorgular, sorunlara çözüm getirir ve yeni bilgiler üretir.

- Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Lisans düzeyinde bir dönemlik dersi planlama ve yürütme becerisi kazanır.

- Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.

- Araştırma projesi tasarlar, planlar ve uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Vestibüler bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

- Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.

  • Lisans ve lisansüstü öğrencilere mentörlük yapar.
  • Lisans düzeyinde bir dönemlik dersi planlama ve yürütme becerisi kazanır.
  • Alanı ile ilgili sorunları sorgular, sorunlara çözüm getirir ve yeni bilgiler üretir.
  • Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.
  • Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.
  • Vestibüler bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.
  • İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
  • Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
  • Araştırma projesi tasarlar, planlar ve uygular.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

- Lisans ve lisansüstü öğrencilere mentörlük yapar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

- Alanı ile ilgili sorunları sorgular, sorunlara çözüm getirir ve yeni bilgiler üretir.

- Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi edinir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

- Lisans düzeyinde bir dönemlik dersi planlama ve yürütme becerisi kazanır.

- Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinir.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- Alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.

- Araştırma projesi tasarlar, planlar ve uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

- Vestibüler bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi edinir.

- İşitsel rehabilitasyon sürecini oluşturma ve yönetme becerisi edinir.

- Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.

Müfredat