Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1983 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 30.10.1984 tarihli üniversite senatosu kararıyla uygulamaya geçmiştir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler bu alanda "Bilim Uzmanı" derecesini kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği uygunluk kriterlerine sahip, 4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunları programa başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programının süresi dört yarıyıldır. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programının genel öğrenim hedefi, mikroorganizmaların patogenezi ve klinik infeksiyon hastalıkları da dahil Tıbbi Mikrobiyolojinin ( bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve mikroorganizma genetiği başta olmak üzere) temel prensiplerini öğrencilere aktarmak, öğrencilerin mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma deneyimlerini arttırmak, bilimsel araştırma yapmayı öğretmek ve öğrencileri akademik yaşama hazırlamak amaçlanmaktır. Bu programın tamamlanmasıyla, başarılı öğrencilerin alttaki öğrenim hedeflerine ulaşması beklenmektedir: Mikrobiyoloji alanındaki literatürü takip edebilme, klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan yöntemlerin kavranması, bir araştırma projesinin dizaynı, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ve sunulması.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans eğitimini alan öğrenciler doktora eğitimi ve akademik hayata hazır hale gelmektedirler. Bunun yanı sıra, yüksek lisansını tamamlayan öğrencilerimiz özel laboratuvarlar, özel sektörde AR-GE laboratuvarları ve ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında (kalite kontrol, klinik araştırma vb) istihdam olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin bir kısmı da kamu ve özel biyoloji alanında çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Münevver Ufuk Hasdemir Tel: 0 216 4144732 Faks: 0 216 4144732 e-posta: ufukhasdemir@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanında bilimsel analiz yapar

- Temel biyoistatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji kullanılan laboratuvar yöntemlerinin teorik ve pratik bilgisine sahiptir ve uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bilimsel projelerde grup çalışması yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Bilimsel bilgi kaynaklarına erişimi bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı şekilde sunar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mikrobiyoloji alanında yayınlanan araştırmaları eleştirel değerlendirir.

- Mikrobiyoloji alanındaki son gelişmeleri takip eder.

- Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanı ile ilgili sorunlar ve etik konuları bilir.

  • Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
  • Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji kullanılan laboratuvar yöntemlerinin teorik ve pratik bilgisine sahiptir ve uygular.
  • Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanında bilimsel analiz yapar
  • Temel biyoistatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilir.
  • Bilimsel projelerde grup çalışması yapabilir.
  • Bilimsel bilgi kaynaklarına erişimi bilir.
  • Mikrobiyoloji alanında yayınlanan araştırmaları eleştirel değerlendirir.
  • Mikrobiyoloji alanındaki son gelişmeleri takip eder.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı şekilde sunar ve tartışır.
  • Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanı ile ilgili sorunlar ve etik konuları bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat