Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1983 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı 21.06.1988 tarihli üniversite senatosu kararıyla uygulamaya geçmiştir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programından mezun olan öğrenciler bu alanda "Bilim doktoru" derecesini kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, ilgili alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için geçme notu en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jürinin tezi salt çoğunlukla kabul etmesiyle öğrenci başarılı kabul edilerek, "Bilim Doktoru" diploması almaya hak kazanır.

Program Profili

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı, mezun olacak olan öğrencileri, genel mikrobiyoloji, mikroorganizmaların patogenezi, klinik mikrobiyoloji, bakteriyoloji, seroloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immunoloji, moleküler mikrobiyoloji ve uygulamaları konularında donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Programı tamamlayan başarılı öğrencilerin alttaki öğrenim hedeflerine ulaşması beklenmektedir: mikroorganizmaların yapısı, genetiği ve patojenitelerine ilişkin detaylı bilgilenme, mikrobiyolojide kullanılan laboratuvar yöntemlerinin uygulamaları, sağlık istatistikleri konusunda uygulama yeteneği kazanılması, infeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerinin öğrenilmesi, bir araştırma projesinin dizaynı, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi becerisi, tıbbi mikrobiyolojide güncel konuların takip edilmesi ve yayınlanmış eserlerin irdelenmesi becerisi, sözel ve yazımla ilişkili iyi iletişim becerilerinin kazanılması.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora eğitimi alan öğrenciler çoğunlukla akademik hayata yönelmektedirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz özel laboratuvarlar, özel sektörde AR-GE laboratuvarları ve ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında (kalite kontrol, klinik araştırma vb) istihdam olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin bir kısmı da kamu ve özel biyoloji alanında çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler. Ayrıca çeşitli doktora-sonrası araştırma projelerinde görev alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Derslerin bitiminde doktora yeterlilik sınavında (sözlü ve yazılı) başarılı olmak. Hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Lisansa dayalı doktora eğitim süresi 5 yıldır. Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve toplam AKTS kredisi 60’tır. Öğrencinin ders başarı notu arasınavın %40’ı ve final sınavının %60’ının toplamıdır ve en az 65 olması gerekir. Seminer haftada 2 saat kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabilir veya danışmanının onaylaması halinde başka lisansüstü dersler alabilir. Öğrenci üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlar. Bir öğrenci tezini kayıtlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının sonunda jüri salt çoğunlukla teze kabul, red veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı verilen tezlerde öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini tekrar savunur. İkinci savunmada da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Münevver Ufuk Hasdemir Tel: 0 216 4144732 Faks: 0 216 4144732 e-posta: ufukhasdemir@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel ve tıbbi mikrobiyoloji alanında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Enfeksiyon hastalıkları, epidemiyolojisi ve patogenezi ile ilgili temel bilgi sahibidir

- Antimikrobiyallerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarını bilir ve açıklar

- Türkiye için önemli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel bilgi sahibidir

- Bağışıklık sistemi ve enfeksiyon immünitesi hakkında bilgi sahibidir

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Hastane enfeksiyonları epidemiyolojisi ve kontrolü hakkında bilgi sahibidir

- Tıbbi mikrobiyoloji alanında iyi laboratuvar uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgisine sahiptir ve uygulayabilir

- Bilimsel araştırmalarda etik sorunları tanımlayabilir, olası etik sorunları öngörebilir ve etik ilkelere uygun çalışır.

- Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşır ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlarla ilgili gelişmeleri izler

- Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sağlıkta bir araştırmayı planlar, yürütür ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı şekilde sunar ve tartışır

Alana Özgü Yetkinlik

 • Temel ve tıbbi mikrobiyoloji alanında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
 • Enfeksiyon hastalıkları, epidemiyolojisi ve patogenezi ile ilgili temel bilgi sahibidir
 • Antimikrobiyallerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarını bilir ve açıklar
 • Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlarla ilgili gelişmeleri izler
 • Türkiye için önemli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel bilgi sahibidir
 • Hastane enfeksiyonları epidemiyolojisi ve kontrolü hakkında bilgi sahibidir
 • Bağışıklık sistemi ve enfeksiyon immünitesi hakkında bilgi sahibidir
 • Tıbbi mikrobiyoloji alanında iyi laboratuvar uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgisine sahiptir ve uygulayabilir
 • Bilimsel araştırmalarda etik sorunları tanımlayabilir, olası etik sorunları öngörebilir ve etik ilkelere uygun çalışır.
 • Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar
 • Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşır ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.
 • Sağlıkta bir araştırmayı planlar, yürütür ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı şekilde sunar ve tartışır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat