Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortopedik Fizyoterapi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı öğretime başladığından beri ortopedik rehabilitasyon alanında özelleşmiş uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları klinik yönden kendini geliştirmiş, kritik düşünme yeteneğine sahip, bilimsel ve etik ilkeler ışığında hastasına, topluma, fizyoterapi alanında eğitim gören öğrencilere eğitim verebilecek yeterlilik ile sağlık hizmet sunumunda transdisipliner ekip üyesi olarak yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmış sağlık profesyonelleridir. Mezunlarımız tedavi sürecinin her evresinde izlemi değerlendirme, tedavi ve takip aşamalarını yürütebilmekle birlikte koruyucu sağlık alanında uluslararası düzeyde proje tasarlama yürütme ve sunma becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans diplomasına sahip olunmalıdır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından önerilen ve Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil Sınavı taban puanına sahip olunmalıdır. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortopedik Fizyoterapi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı başvuru koşullarını sağlanmalıdır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarı yıl başından önce ilan edilir. Yüksek lisans programına, sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Program ile ilgili koşullar ve sınav ve başvuru tarihleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafında ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programını tamamlamış olmak gerekir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisansı sahibi olan ve başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı eşdeğer nitelikteki lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 10.'ncu maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Özel Ölçme ve Değerlendirme , Manupulatif Fizyoterapide Değerlendirme Yöntemleri , Ortopedik Rehabililitasyonda Radyolojik Ölçme ve Değerlendirme , Yürüyüş Analizi ve Yürüyüş Bozukluklarında Rehabilitasyon , Manuel Terapi Yöntemleri, Klinik Mobilizasyon ve Manupulasyon , Ortopedik Engellilerde Teknolojik Çözümlemeler , Ortopedik Rehabilitasyonda İnovatif Yaklaşımlar , Muskuloskeletal Fizyoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar , Romatizmal Hastalıklarda Ortopedik Rehabilitasyon Yaklaşımları , Ortopedik Rehabilitasyonda Sanal – Telerehabilitasyon Uygulamaları , Ortopedide Biyomühendislik ve Uygulamaları ve Rehabilitasyon , Ortopedik Rehabilitasyonda Kritik Düşünme ve Klinik Karar , Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Özel Ölçme ve Değerlendirme , Manupulatif Fizyoterapide Değerlendirme Yöntemleri , Ortopedik Rehabililitasyonda Radyolojik Ölçme ve Değerlendirme , Yürüyüş Analizi ve Yürüyüş Bozukluklarında Rehabilitasyon , Manuel Terapi Yöntemleri , Klinik Mobilizasyon ve Manupulasyon , Ortopedik Engellilerde Teknolojik Çözümlemeler , Ortopedik Rehabilitasyonda İnovatif Yaklaşımlar , Muskuloskeletal Fizyoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar , Romatizmal Hastalıklarda Ortopedik Rehabilitasyon Yaklaşımları , Ortopedik Rehabilitasyonda Sanal – Telerehabilitasyon Uygulamaları , Ortopedik Rehabilitasyonda Kritik Düşünme ve Klinik Karar , Alt Ekstremite Muskuloskeletal Yaralanmalar ve Rehabilitasyonu , Alt Ekstremite Ortez Uygulamaları , Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları , Üst Ekstremite Muskuloskeletal Yaralanmalar ve Rehabilitasyonu , Kolumna Vertebraliste Klinik Manuel Terapi Yaklaşımları , Skolyoz ve Rehabilitasyonu , Brakial Pleksus Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu , Ayak Problemleri ve Rehabilitasyonu , Ampute Rehabilitasyonu ve Protez Uygulamaları , Yumuşak Doku Yaralanmalarında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon , Nöromüsküler Bozukluklar ve Rehabilitasyonu , Klinik Ortopedik Rehabilitasyon Temelleri , Artroplasti Uygulamalarında Rehabilitasyon , Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyonu , Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik konularında seçmeli dersler içermektedir. “Seminer” dersleri zorunludur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1-) Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Devlet ve Sigorta Hasteneleri vb...) *Nöroloji / Pediatrik Nöroloji , *Beyin ve Sinir Cerrahisi, *Genel Cerrahi, *Kardiyoloji, *Kalp damar cerrahisi, *Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, *Çocuk Hastalıkları *Onkoloji, *Tüm Yoğun Bakımlar, * Yanık Üniteleri, *Romatoloji, *Acil Servis Üniteleri 2-)Rehabilitasyon Merkezleri 3-) Okullar 4-) Spor Klüpleri 5-) Huzur Evleri 6-) Kaplıca Merkezleri 7-) Hastanelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenci eğitimi birimi 8-) Sağlık Bakanlığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler aynı alandaki Doktora Programına başvuru yapabilir. Mesleğe özgü farklı bir alanda yüksek lisans programından yapılan başvuruların kabulü Ortopedik Fizyoterapi AD onayı ile mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Çalışma Şekli

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zübeyir SARI

Bölüm Olanakları

Biyomekanik ve performans analiz laboratuarı, elektrofiziksel uygulamalar laboratuarı, kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi, FTR ve protez-ortez ünitesi, yürüme analizi laboratuarı, , pediatrik ve nörolojik rehabilitasyon ünitesi, nörofizyolojik egzersiz uygulamaları laboratuarında bulunan değerlendirme ve rehabiitasyona yönelik ekipmanlar ile araştırma imkanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisansüstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimi sırasında edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
 • Uluslararası makale veri tabanlarında ilgili bir konuda literatür taramasını yapabilmeyi sağlamak.
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel bir makaleyi okuma ve anlamaya yetecek düzeyde bilgi sahibi olmak.
 • İlgili bir konu üzerinde Etik Kurul Dosyası oluşturmak
 • Lisansüstü düzeyde sunum yapabilme becerilerine sahip olmak.
 • Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki konuları güncel referanslarla destekleyerek tartışma olanağı sağlamak.
 • Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilimsel araştırmalarda elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edebilmek.
 • En az bir yabancı dili doğru, akıcı ve uygun bir biçimde kullanmak.
 • Etkili bir iletişim kurabilmek.
 • Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel dergileri takip etmek.
 • Güncel teknolojik yaklaşımları, aplikasyon ve modaliteleri takip edip uygulayabilmek.
 • Bilimsel ve etik değerlere dikkat edip mesleki sorumluluklarının gereğini yerine getirmek.
 • Bireysel sorumluluklarını yerine getirebildiği gibi takım çalışmalarında da yeterli performans gösterebilir olmak.
 • Multidisipliner çalışma gruplarıyla yapılacak toplantılara katılmak ve projelerde aktif şekilde görev almak.
 • Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırmaların sonuçlarını yorumlayabilmek, yazılı ve sözlü ortamlarda aktarabilmek, rapor halinde sunabilmek.
 • Doktora eğitimlerine hazırlık yapmak, süreçleri takip etmek, yeterli düzeye gelmek.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Müfredat

Müfredat