Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Pediatri doktora programı açma teklifi, Prof Dr Perran Boran tarafından Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne gönderilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21.3.2018 tarihli toplantısında 25.12.2014 tarihli YÖK genel kurul kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4, 5/d ve 7. maddeleri, 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi ile Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karar bağlanmış olup açılması uygun görülmüştür. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 28.3.2018 tarihinde üniversitemiz Rektörlüğünden yazı ile bildirilmiştir.

Kazanılan Derece

Doktora ünvanı kazanılmaktadır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına başvuru için adayların "çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı" olması şartı aranmakta olup Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen başvuru koşullarının sağlanması gerekmektedir. Adayların toplumsal düzeyde çocuk sağlığı politikalarını desteklemesi ve araştırmalar aracılığıyla bu hedefe yönelik stratejiler geliştirmesi beklenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora programlarına başvuru için adayların "çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı" olması şartı aranmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, müfredatta belirtilen ders gruplarından alınmak üzere ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

Program Profili

Sosyal Pediatri doktora programı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan bir doktora programı olup, çocuk sağlığı ve hastalıklarına ait başta yenidoğan ve çocuk nörolojisi olmak üzere tüm bilim dallarını içerir. Toplumsal düzeyde çocuk sağlığı politikalarını destekleyen ve araştırmalar aracılığıyla bu hedefe yönelik stratejiler geliştirebilen mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca disiplinler arası bir program olup çocuk psikiyatrisi, halk sağlığı ve çocuk koruma alanında çalışan diğer bilim dallarını da içermektedir. Sosyal Pediatri bölümlerinin kurum dışı çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı haricinde Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, Mahkemeler, Çocuk Koruma Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF ve farklı eğitim kurumlarını içermektedir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programımız 2018 yılında açıldığı için henüz mezunumuz olmamakla birlikte ülkemizdeki diğer programlara bakıldığında Sosyal Pediatri Bilim Dalını üniversitesinde kurarak akademik kariyer yapma, klinisyen olarak ağırlıklı emzirme, bağışıklama, çocuk sağlığı ve gelişimi, çocuk koruma alanlarında çalışma, veya kurum dışı faaliyetler olarak sunulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

geçiş yoktur

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içi değerlendirmenin başarı notuna katkısı %40 olup, yarıyıl sonu final sınavı %60'ını oluşturmaktadır. Proje, ödev, sunum/seminer ve araştırma raporları %10'luk katkıyla ara sınav olarak değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları yeterlilik kısmında açıklanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Çalışma şekli haftanın en az iki günü tam zamanlı olmak üzere, yeterlilik öncesi en az 2 ay klinik çalışma zorunludur. Pandemi nedeniyle zorunluluk dışında uzaktan eğitim yapılmamaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Perran Boran, program yöneticisidir. drperran@yahoo.com, perran.boran@marmara.edu.tr adreslerinden kendisine ulaşılabilir. Adres: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. kat çocuk sağlığı izlem plk, çocuk uyku plk. 6. kat 2831 oda numarası

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’na bağlı Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Doç. Dr. Perran Boran tarafından 23.10.2012 tarihinde kuruldu. Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Pediatri Anabilim Dalı’nın Sosyal Pediatri alanındaki boşluğun giderilmesi amacıyla, Doç. Dr. Perran Boran’ın başkanlığında 27.02.2012 tarihinde açıldı. Aylık poliklinik sayısı 300-400 arasında değişmekte olan çocuk Sağlığı izlem polikliniğinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında doğan bebekler yenidoğan kontrolleri sonrasında birinci aydan itibaren izleme alınmaktadır. Her bebek için özel bir dosya açılmakta ve randevuları düzenlenmektedir. Bağışıklama hizmetleri uygulanmaktadır. Bölümde hekim olarak öğretim üyesi, asistan, intern dışında, hemşire ve çocuk gelişim uzmanı bulunmaktadır. Ayrıca 24.10.2016 tarihinde 0-3 yaş arası çocuk uyku polikliniği yine Sosyal Pediatri BD bünyesinde kurulmuş olup, erken çocukluk dönemi gelişimsel uyku sorunları konusunda bir psikologla birlikte Prof. Dr. Perran Boran tarafından yürütülen ülkemizdeki üniversite bünyesinde tek merkezdir. Sosyal Pediatri BD başkanı, ayrıca Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulunda görev yapmakta olup, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesinde birincil koruma alanında çalışmalar yürütmektedir. Anne Sütü Bebek Dostu Hastane komitesi başkanı olarak da 2012 yılından itibaren hastanede çalışmalar yürütmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe okulu eğitim programında eğitici olarak görev almaktadır. Bilim Dalında çocukluk dönemi uyku sorunları ve perinatal depresyona birinci basamakta yaklaşım konusunda ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte olup öğrencilerimizin katılımı desteklenmektedir.

Müfredat