Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Pediatri doktora programı açma teklifi, Prof Dr Perran Boran tarafından Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne gönderilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 21.3.2018 tarihli toplantısında 25.12.2014 tarihli YÖK genel kurul kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4, 5/d ve 7. maddeleri, 3843 sayılı Kanunun 14.maddesi ile Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karar bağlanmış olup açılması uygun görülmüştür. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 28.3.2018 tarihinde üniversitemiz Rektörlüğünden yazı ile bildirilmiştir.

Kazanılan Derece

Doktora ünvanı kazanılmaktadır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına başvuru için adayların "çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı" olması şartı aranmakta olup Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen başvuru koşullarının sağlanması gerekmektedir. Adayların toplumsal düzeyde çocuk sağlığı politikalarını desteklemesi ve araştırmalar aracılığıyla bu hedefe yönelik stratejiler geliştirmesi beklenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora programlarına başvuru için adayların "çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı" olması şartı aranmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, müfredatta belirtilen ders gruplarından alınmak üzere ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

Program Profili

Sosyal Pediatri doktora programı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan bir doktora programı olup, çocuk sağlığı ve hastalıklarına ait başta yenidoğan ve çocuk nörolojisi olmak üzere tüm bilim dallarını içerir. Toplumsal düzeyde çocuk sağlığı politikalarını destekleyen ve araştırmalar aracılığıyla bu hedefe yönelik stratejiler geliştirebilen mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca disiplinler arası bir program olup çocuk psikiyatrisi, halk sağlığı ve çocuk koruma alanında çalışan diğer bilim dallarını da içermektedir. Sosyal Pediatri bölümlerinin kurum dışı çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı haricinde Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, Mahkemeler, Çocuk Koruma Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF ve farklı eğitim kurumlarını içermektedir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programımız 2018 yılında açıldığı için henüz mezunumuz olmamakla birlikte ülkemizdeki diğer programlara bakıldığında Sosyal Pediatri Bilim Dalını üniversitesinde kurarak akademik kariyer yapma, klinisyen olarak ağırlıklı emzirme, bağışıklama, çocuk sağlığı ve gelişimi, çocuk koruma alanlarında çalışma, veya kurum dışı faaliyetler olarak sunulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

geçiş yoktur

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içi değerlendirmenin başarı notuna katkısı %40 olup, yarıyıl sonu final sınavı %60'ını oluşturmaktadır. Proje, ödev, sunum/seminer ve araştırma raporları %10'luk katkıyla ara sınav olarak değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları yeterlilik kısmında açıklanmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Çalışma şekli haftanın en az iki günü tam zamanlı olmak üzere, yeterlilik öncesi en az 2 ay klinik çalışma zorunludur. Pandemi nedeniyle zorunluluk dışında uzaktan eğitim yapılmamaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Perran Boran, program yöneticisidir. drperran@yahoo.com, perran.boran@marmara.edu.tr adreslerinden kendisine ulaşılabilir. Adres: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. kat çocuk sağlığı izlem plk, çocuk uyku plk. 6. kat 2831 oda numarası

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’na bağlı Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Doç. Dr. Perran Boran tarafından 23.10.2012 tarihinde kuruldu. Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Pediatri Anabilim Dalı’nın Sosyal Pediatri alanındaki boşluğun giderilmesi amacıyla, Doç. Dr. Perran Boran’ın başkanlığında 27.02.2012 tarihinde açıldı. Aylık poliklinik sayısı 300-400 arasında değişmekte olan çocuk Sağlığı izlem polikliniğinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında doğan bebekler yenidoğan kontrolleri sonrasında birinci aydan itibaren izleme alınmaktadır. Her bebek için özel bir dosya açılmakta ve randevuları düzenlenmektedir. Bağışıklama hizmetleri uygulanmaktadır. Bölümde hekim olarak öğretim üyesi, asistan, intern dışında, hemşire ve çocuk gelişim uzmanı bulunmaktadır. Ayrıca 24.10.2016 tarihinde 0-3 yaş arası çocuk uyku polikliniği yine Sosyal Pediatri BD bünyesinde kurulmuş olup, erken çocukluk dönemi gelişimsel uyku sorunları konusunda bir psikologla birlikte Prof. Dr. Perran Boran tarafından yürütülen ülkemizdeki üniversite bünyesinde tek merkezdir. Sosyal Pediatri BD başkanı, ayrıca Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulunda görev yapmakta olup, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesinde birincil koruma alanında çalışmalar yürütmektedir. Anne Sütü Bebek Dostu Hastane komitesi başkanı olarak da 2012 yılından itibaren hastanede çalışmalar yürütmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe okulu eğitim programında eğitici olarak görev almaktadır. Bilim Dalında çocukluk dönemi uyku sorunları ve perinatal depresyona birinci basamakta yaklaşım konusunda ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte olup öğrencilerimizin katılımı desteklenmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşımda bağışıklamanın yerini bilerek, Küresel Aşı Eylem planı program hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sağlık ve sosyal koşullar arasındaki bağımlılığı bilerek, savunmasız grupları güçlendirecek stratejiler geliştirmek

- Sağlıktaki eşitsizlikleri gideren toplum temelli projeler geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ulusal bağışıklama programlarının başarılı olması için aile ve toplum desteğinin arttırılmasına yönelik rehberlik etmek

- Bağışıklamanın geliştirilmesi, programın kapsam ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik programları uygulamak ve sürdürmek

- GOBI (gelişimin izlenmesi, ağızdan sıvı tedavisi, emzirme ve bağışıklama) stratejisi gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren yenilikçi sağlık politikaları hazırlamak

Öğrenme Yetkinliği

- Aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmaya yönelik stratejiler planlamak, proje geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bireylerin ve toplumun bağışıklamanın yararı ile ilgilerini sağlamak için toplumun farklı sektörleri ile iş birliği yapmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Sağlık hizmetinin bir parçası olarak özellikli bağışıklama programlarını pratik uygulama alanlarında kapsamı geliştirerek, alt yapı ve lojistiği güçlendirmek

  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşımda bağışıklamanın yerini bilerek, Küresel Aşı Eylem planı program hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek
  • Aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmaya yönelik stratejiler planlamak, proje geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak
  • Bireylerin ve toplumun bağışıklamanın yararı ile ilgilerini sağlamak için toplumun farklı sektörleri ile iş birliği yapmak
  • Sağlık hizmetinin bir parçası olarak özellikli bağışıklama programlarını pratik uygulama alanlarında kapsamı geliştirerek, alt yapı ve lojistiği güçlendirmek
  • Ulusal bağışıklama programlarının başarılı olması için aile ve toplum desteğinin arttırılmasına yönelik rehberlik etmek
  • Bağışıklamanın geliştirilmesi, programın kapsam ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik programları uygulamak ve sürdürmek
  • Sağlık ve sosyal koşullar arasındaki bağımlılığı bilerek, savunmasız grupları güçlendirecek stratejiler geliştirmek
  • Sağlıktaki eşitsizlikleri gideren toplum temelli projeler geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak
  • GOBI (gelişimin izlenmesi, ağızdan sıvı tedavisi, emzirme ve bağışıklama) stratejisi gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren yenilikçi sağlık politikaları hazırlamak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşımda bağışıklamanın yerini bilerek, Küresel Aşı Eylem planı program hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

- Sağlık ve sosyal koşullar arasındaki bağımlılığı bilerek, savunmasız grupları güçlendirecek stratejiler geliştirmek

- Sağlıktaki eşitsizlikleri gideren toplum temelli projeler geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

- Ulusal bağışıklama programlarının başarılı olması için aile ve toplum desteğinin arttırılmasına yönelik rehberlik etmek

- Bağışıklamanın geliştirilmesi, programın kapsam ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik programları uygulamak ve sürdürmek

- GOBI (gelişimin izlenmesi, ağızdan sıvı tedavisi, emzirme ve bağışıklama) stratejisi gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendiren yenilikçi sağlık politikaları hazırlamak

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- Aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmaya yönelik stratejiler planlamak, proje geliştirmek ve kendi pratik uygulamalarına aktarmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

- Bireylerin ve toplumun bağışıklamanın yararı ile ilgilerini sağlamak için toplumun farklı sektörleri ile iş birliği yapmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

- Sağlık hizmetinin bir parçası olarak özellikli bağışıklama programlarını pratik uygulama alanlarında kapsamı geliştirerek, alt yapı ve lojistiği güçlendirmek

Müfredat