Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski Doktora programıdır ve 1985 yılından itibaren yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Spor Sağlık Bilimleri Doktora programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında Doktora diploması verilir ve Spor Sağlık Bilimlerinde uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların doktora için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 65 (yüksek lisanstan başvuranlar) ve en az 70 puan (lisans diplomasıyla doktoraya başvuranlar) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler. Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dilden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Spor Sağlık bilimleri doktora programına başvuracak adayların, Spor Bilimleri alanında Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamaları ya da Yüksek Lisans tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmaları (Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler Fark dersleri okuyacaklardır) gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. (Bu bölüm değişebilir) Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 15 ağırlıkla önceki mezuniyet notu ve % 35 ağırlıkla mülakat sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılır. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı Marmara Üniversitesi Senato kararlarına göre bulunur.

Program Profili

Spor Sağlık Bilimleri doktora programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetsiyen, mühendis gibi) multidispliner bir yapı içinde eğitim alabilmleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, doktora ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor doktora eğitimi, farklı yaş gruplarındaki performans sporcularının yanı sıra sağlık için spor yapan kitlelere uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda antrenman bilgisi, fizyoloji, biomekanik gibi hareket ve antrenman bilimleri kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sporcu araştırma merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, danışman ve spor uzmanı olarak görev alabililirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 75puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi) ve (CB/Orta-İyi) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 75puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi) ve (CB/Orta-İyi) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. H. Birol Çotuk AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Ani Agopyan Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Telefonu : +90 216 308 56 61-62-63 Faks: +90 216 332 16 20

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Spor Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimini, güncel araştırma sonuçlarını değerlendirerek geliştirme becerisini kazanır.
  • Spor Sağlık Bilimleri alanında ileri araştırmaları tasarlayabilecek üst düzeyde yöntem ve kuram bilgisi edinir.
  • Spor Sağlık Bilimleri alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi bu alana uygulayabilme yetkinliğini kazanır.
  • Spor Sağlık Bilimleri alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme yetkinliğini kazanır.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Spor Sağlık Bilimleri alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntem geliştirebilme yetkinliğini kazanır.
  • Egzersiz fizyolojisi, travmatoloji, kronik hastalıklar ve engelliler sporu hakkında edinilen bilgi ile uygun egzersiz ve spor programları düzenleyebilme yetkinliğini kazanır.
  • Fiziksel aktivite ve sağlık geliştirici programları bilimsel olarak değerlendirebilme yetkinliğini kazanır.
  • Fiziksel aktiviteyi geliştirici müdahale stratejilerini tasarlayabilme yetkinliğini kazanır.
  • Spor Sağlık Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliğini kazanır.
  • Spor Sağlık Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliğini kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat