Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı doktora programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski lisansüstü programıdır ve 1985 yılından itibaren yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Spor Yönetim Bilimleri doktora programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında doktora diploması verilir ve Spo Yönetim Bilimlerinde uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların doktora için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 65 (yüksek lisanstan başvuranlar) ve en az 70 puan (lisans diplomasıyla doktoraya başvuranlar) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler. Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dilden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Spor Yönetim bilimleri doktora programlarına başvuracak adayların, Spor Bilimleri alanında Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamak ya da Yüksek Lisans tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmaları (Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler Fark dersleri okuyacaklardır) gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. (Bu bölüm değişebilir) Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 15 ağırlıkla önceki mezuniyet notu ve % 35 ağırlıkla mülakat sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılır. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü Senato kararlarına göre bulunur.

Program Profili

Spor Yönetim Bilimleri doktora programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (işletme, iktisat, hukuk gibi) disiplinler arası bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, lisansüstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisansüstü eğitimi, sporda yönetim ve organizasyon, spor pazarlama alanı, spor psikolojisi, medya ortamında spor ve farklı organizasyonlar içinde sporun kullanımına yönelik uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda örgütsel davranış, rekreasyon, yönetim ve organizasyon vb. kavramlarında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya spor teknolojisi / yüksekokullarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, yönetici ve spor uzmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 75puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi) ve (CB/Orta-İyi) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 3.00 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Dersler tamamlandıktan sonra ayrıca seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savundukları taktirde mezun olabilirler. Doktora programını tamamlama süresi 8 yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Birol Çotuk AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ani Agopyan Adresi: Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefonu : +90 216 308 56 61-62-63 Belgegeçer : +90 216 332 16 20

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilere montörlük yapar.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
  • Spor Yönetimi alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
  • Spor Yönetimi alanına özgü yaptığı araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli (SCI-E, SSCI, ESCI indekslerince taranan) dergilerde yayınlar.
  • Spor işletmeciliği alanında; spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma süreçlerinde, olası problemlerin çözümüne yönelik eğitimler planlar yürütür.
  • Spor Yönetimi bilimi alanındaki yeni bilgileri ve güncel uygulamaları sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve yürütür.
  • Spor yönetimi bilimi alanında yeni ve güncel konuları araştırabilmek, analiz edebilmek, yeniden uyarlamak ve özgün araştırma sonuçları ortaya koyabilmek amacıyla bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır.
  • -
  • -
  • -

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat