Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı, 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Farmasötik Kimya alanında bilim uzmanı unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 ya da 5 yıllık Eczacılık lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 ya da 5 yıllık Eczacılık lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak. Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmasötik kimyadaki temel kavramların öğretilmesinin yanısıra, ilaç etken maddelerinin medisinal kimyası, tasarımı, üretimi, analizleri, metabolizması gibi konularda bir projeye araştırmacı olarak katılabilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinde akademik ilerleme olanağı; ilaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışma imkanı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci, kayıt olduğu dönemde uygulanan Marmara Üniversitesi lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Başıbüyük Yolu, 34854 4/A, Başıbüyük/İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (E-posta: ikucukguzel@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Organik Sentez Laboratuvarı (9 adet çeker ocak, paralel sentez sistemleri) İlaç Analiz Laboratuvarı (HPLC, UV spektrofotometre, FT-IR spektrofotometre, Polarimetre, Flash Kromatografi, Erime derecesi tayin cihazı)

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarını adlandırabilir ve özelliklerini açıklayabilir.

- ilaç kimyasının daha iyi anlaşılması için organik reaksiyon mekanizmalarıyla ilgili teorik bilgileri yorumlayabilir.

- ilaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için organik sentez yöntemleri önerebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- ilaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilir.

- ilaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir ve iyileştirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- ilaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşır, bunları yorumlar ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

- yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için kullanılan klasik yöntemlerin yanında akılcı ilaç tasarımı için kullanılan güncel yaklaşımları listeleyebilir.

- ilaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında yorum yapabilir, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm önerisinde bulunur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir takım çalışmasında görev alabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- ilaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkilerini yorumlayabilir.

- ilaçların biyolojik dönüşümleri ve enzimatik yönü, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, ön ilaç geliştirilmesi konularındaki bilgileri kullanarak bu dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçlarını yorumlayabilir.

 • ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarını adlandırabilir ve özelliklerini açıklayabilir.
 • ilaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkilerini yorumlayabilir.
 • yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için kullanılan klasik yöntemlerin yanında akılcı ilaç tasarımı için kullanılan güncel yaklaşımları listeleyebilir.
 • ilaçların biyolojik dönüşümleri ve enzimatik yönü, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, ön ilaç geliştirilmesi konularındaki bilgileri kullanarak bu dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçlarını yorumlayabilir.
 • ilaç kimyasının daha iyi anlaşılması için organik reaksiyon mekanizmalarıyla ilgili teorik bilgileri yorumlayabilir.
 • ilaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için organik sentez yöntemleri önerebilir.
 • ilaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilir.
 • ilaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir ve iyileştirebilir.
 • ilaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında yorum yapabilir, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm önerisinde bulunur.
 • farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir takım çalışmasında görev alabilir.
 • ilaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşır, bunları yorumlar ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

- ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarını adlandırabilir ve özelliklerini açıklayabilir.

- ilaç kimyasının daha iyi anlaşılması için organik reaksiyon mekanizmalarıyla ilgili teorik bilgileri yorumlayabilir.

- ilaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için organik sentez yöntemleri önerebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

- ilaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilir.

- ilaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir ve iyileştirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

- ilaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşır, bunları yorumlar ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için kullanılan klasik yöntemlerin yanında akılcı ilaç tasarımı için kullanılan güncel yaklaşımları listeleyebilir.

- ilaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında yorum yapabilir, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm önerisinde bulunur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir takım çalışmasında görev alabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

- ilaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkilerini yorumlayabilir.

- ilaçların biyolojik dönüşümleri ve enzimatik yönü, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, ön ilaç geliştirilmesi konularındaki bilgileri kullanarak bu dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçlarını yorumlayabilir.

Müfredat