Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, başta ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarının karakterizasyonu, üretimi ve analizleri olmak üzere, ilaçların metabolizması, moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve kimyasal yapı – biyolojik etki ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip nitelikli uzman ve araştırmacı yetiştirmektedir. Anabilim Dalında doktora gibi uzun süreli eğitim programları için de bilim insanı yetiştirmek amacıyla 1982-1983 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Farmasötik Kimya alanında bilim uzmanı unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 ya da 5yıllık Eczacılık lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 ya da 5 yıllık Eczacılık lisans programından veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak. Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmasötik kimyadaki temel kavramların öğretilmesinin yanısıra, ilaç etken maddelerinin medisinal kimyası, tasarımı, üretimi, analizleri, metabolizması gibi konularda bir projeye araştırmacı olarak katılabilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet Üniversiteleri ile Vakıf Üniversitelerinde akademik ilerleme olanağı; ilaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışma imkanı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

PProgram toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'dır. Ara sınav ve dönem sonu sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, küçük sınavlar, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme etkinlikleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci, başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (Tel : 0216 349 12 16 – elmek : ikucukguzel@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapıları, adlandırılması ve özellikleri hakkında bilgilidir.
 • ilaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkileri hakkında bilgilidir.
 • yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için kullanılan klasik yöntemlerin yanında akılcı ilaç tasarımı için kullanılan güncel yaklaşımlar hakkında da bilgi sahibidir.
 • ilaçların biyolojik dönüşüm mekanizmaları, oluşabilecek metabolitlerin tanımlanması, ön ilaç geliştirilmesi, bu dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçları hakkında bilgilidir.
 • ilaç kimyasının daha iyi anlaşılması için gereken organik reaksiyonların mekanizmaları ile ilgili teorik bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir.
 • ilaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için yararlanılan organik sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
 • ilaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
 • ilaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerini uygulayabilir ve geliştirebilir.
 • ilaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olup, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm geliştirir.
 • ilaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşma, bunları yorumlayabilme ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygulayarak sorunun çözümüne katkıda bulunur.
 • yukarıda belirtilen alanlarda bir danışmanın gözetimi altında araştırma ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişir.
 • farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir takım çalışmasına uygun bir birey olarak yetişir.
 • yurt içinde ve dünyada alanındaki kaynakları izleyerek gelişmeler hakkındaki bilgilerinin güncelliğini korur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat