Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Programın sonunda, genel fizyoloji hakkında bilgi birikimi kazanmak, temel ve güncel fizyolojik-patofizyolojik mekanizmaları kavrayabilmek, deney hayvanları ile ilgili protokollerde beceri ve deneyim kazanmak, temel fizyolojik ölçüm teknikleri ve hayvan dokularında biyokimyasal ölçümler hakkında beceri kazanmak, araştırma etkinlikleri için gerekli temel etik yaklaşım ve bilimsel yaklaşım kazanmak; ve sonuçta bir araştırma laboratuvarını kullanabilme ve yürütebilme becerisini kazanmaktır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Fizyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi ve proje ödevinden oluşur. YL öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Program Profili

Genel fizyolojik kavramlara dayalı zorunlu ve seçmeli dersler programda yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar araştırma laboratuvarlarında fizyoloji alanında araştırmacı olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar fizyoloji veya başka bir temel bilimler alanında doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans tezini teslim etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Araştırmaya yönelik literatür tarama yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • Deneysel araştırmalarda kullanılacak fizyolojik solüsyonları hazırlayabilecektir.
  • Deney hayvanı kullanımında uyulması gereken etik ilkelerin farkında olacak ve uygulacaktır.
  • Deneysel çalışmalarda deney hayvanlarından kan ve doku örneklerini uygun biçimde toplayabilecektir.
  • Deneysel araştırma için gerekli altyapıyı, düzeneği ve yöntemleri kurabilecek ve yürütebilecektir.
  • Tıp fakültesi öğrenci uygulamalarının altyapısını hazırlayabilecek ve yürütebilecektir.
  • Deney hayvanına ilaç enjeksiyonları yapabilecek ve gerekli cerrahi girişimleri uygulayabilecektir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat