Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak ( sayısal alandan), Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmelerini, in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme, moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmalarını, hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmelerini, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmalarını, bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmasını, konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını ve Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmesini sağlamak ve tıbbi biyoloji ve genetik, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslar arası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize, ödev, proje vb.) % 40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) % 60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı, e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Başıbüyük Mah. Maltepe Başıbüyük Yolu Sok. No:9/2 Maltepe - İstanbul / 34854 Prof. Dr. Mustafa AKKİPRİK +90 (216) 777 55 81

Bölüm Olanakları

Anabilim dalı bünyesinde temel ve ileri düzey moleküler biyoloji ve genetik araştırma alt yapısı mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmek

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi kazanmak

- in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme becerisi kazanmak

- Moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmak

Öğrenme Yetkinliği

- Hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmek

- Konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

- Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmek

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmak

  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi kazanmak
  • Temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmek
  • in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme becerisi kazanmak
  • Moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak
  • Moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmak
  • Hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmek
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmak
  • Bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmak
  • Konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmek
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

- Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

- Temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmek

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

- Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

- Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

- Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

- Deneysel araştırma planlar, yapar.

- Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi kazanmak

- in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme becerisi kazanmak

- Moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

- Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

- Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

- Moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmak

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

- İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmek

- Konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

- Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmek

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

- Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmak

Müfredat