Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora (Ph.D.) ünvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak ( alandan), Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarı ile tamamlamak, yeterlilik sınavını başarmak ve hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel uygulamaları tanıtmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelerini, in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını ve özgün bir çalışma tasarlayabilme ve yürütebilme becerisini, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılan çalışmalardan elde edilen bulguları makale olarak yazarak yayın haline getirebilme becerisi kazanmasını, moleküler biyoloji ve genetik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olmasını, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmaları projelendirme becerisi kazanmasını, hücre ve doku kültürü çalışmalarını yürütebilme becerisini, model organizmaların kullanım amaç ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını, Tıbbi Genetik uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunma ve bu bağlamda moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamaları uygulayabilme becerisi kazanmasını, prenatal ve post natal genetik çalışmalarla ilgili etik kurullarda görev alma becerisi ve Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili dökümantasyon yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi ve bu alanda öğretim üyesi / akademisyen olmasına hazırlmak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve uluslar arası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası araştırmacı veya öğretim üyeliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize, ödev, proje vb.) % 40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) % 60'ı, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavının ve hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, yeterlilik sınavını başarmak ve hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı, e-öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Başıbüyük Mah. Maltepe Başıbüyük Yolu Sok. No:9/2 Maltepe - İstanbul / 34854 Prof. Dr. Mustafa AKKİPRİK +90 (216) 777 55 81

Bölüm Olanakları

Anabilim dalı bünyesinde temel ve ileri düzey moleküler biyoloji ve genetik araştırma alt yapısı mevcuttur.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi
  • in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarını yürütebilme becerisi
  • Özgün bir çalışma tasarlayabilme ve yürütebilme becerisi
  • Moleküler biyoloji ve genetik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olmak
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmaları projelendirme becerisi
  • Hücre ve doku kültürü çalışmalarını yürütebilme becerisi
  • Model organizmaların kullanım amaç ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • Tıbbi Genetik uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunma ve bu bağlamda moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamaları uygulayabilme becerisi.
  • Prenatal ve post natal genetik çalışmalarla ilgili etik kurullarda görev alma becerisi
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili dökümantasyon yöntemleri ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olmak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
8. DÜZEY (DOKTORA)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

- Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

- Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

- Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

- Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

- Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

- Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Müfredat